Ogłoszenie przetargów ustnych ograniczonych na dzierżawę nieruchomości gruntowych

Rokietnica, dn. 05.11.2020 r.

Nr RGM.6845.12.2020

Wójt Gminy Rokietnica

ogłasza przetargi ustne ograniczone na dzierżawę

nieruchomości gruntowych:

 1. Przetarg nr 1

Nr ewidencyjny nieruchomości     - 458/7

Powierzchnia                               - 13,5717 ha

                                                 (w tym: RIVb 12,6117 ha; RV 0,9600 ha)

Oznaczenia Księgi Wieczystej      - PO1A/00034553/7

Położenie nieruchomości             - Rokietnica

Opis nieruchomości                    - grunty orne

Przeznaczenie nieruchomości     - użytkowanie rolnicze

Okres dzierżawy                        - do 31.08.2023 roku

Wysokość czynszu dzierżawnego - nie mniej niż 1.000,00 zł/ha rocznie

Terminy płatności czynszu dzierżawnego - do 15.05 i 15.09 każdego roku

 1. Przetarg nr 2

Nr ewidencyjny nieruchomości     - 147/4

Powierzchnia                             - 13,1538 ha

                                                 (w tym: RIVb 9,7838 ha; RV 3,3700 ha)

Oznaczenia Księgi Wieczystej      - PO1A/00064790/9

Położenie nieruchomości             - Bytkowo

Opis nieruchomości                    - grunty orne

Przeznaczenie nieruchomości       - użytkowanie rolnicze

Okres dzierżawy                        - do 31.08.2023 roku

Wysokość czynszu dzierżawnego - nie mniej niż 1.000,00 zł/ha rocznie

Terminy płatności czynszu dzierżawnego - do 15.05 i 15.09 każdego roku

 1. Przetarg nr 3

Nr ewidencyjny nieruchomości     - 114/46

Powierzchnia                             - 0,9378 ha (RV 0,9378 ha)

Oznaczenia Księgi Wieczystej      - PO1A/00034553/7

Położenie nieruchomości             - Bytkowo

Opis nieruchomości                    - grunty orne

Przeznaczenie nieruchomości       - użytkowanie rolnicze

Okres dzierżawy                        - do 31.08.2023 roku

Wysokość czynszu dzierżawnego - nie mniej niż 1.000,00 zł/ha rocznie

Terminy płatności czynszu dzierżawnego - do 15.05 i 15.09 każdego roku

Wydzierżawienie opisanych powyżej działek następuje z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.

Przetargi odbędą się dnia 10 grudnia 2020 roku, w sali konferencyjnej w budynku (remizie) Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Rokietnica, przy ul. Szkolnej18B, w Rokietnicy, przy czym: Przetarg nr 1 o godz. 9:00, Przetarg nr 2 o godz. 9:15, Przetarg nr 3 o godz. 9:30.

Warunki przetargów:

 1. Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości w przetargach mogą brać udział podmioty, które prowadzą działalność rolniczą i mają miejsce zamieszkania, bądź siedzibę na terenie gminy Rokietnica.
 2. Termin składania ofert: do dnia 03.12.2020 roku.
 3. Miejsce składania ofert: Biuro Obsługi Interesantów (budynek C) w godzinach pracy Urzędu Gminy w Rokietnicy lub oferty mogą być wysłane pocztą na adres: Urząd Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica (o terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego).

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem: Przetarg nr ___  na dzierżawę gruntu w miejscowości __________ - działka nr ______.

Oferta winna zawierać:

 • dane podmiotu przystępującego do przetargu: imię, nazwisko/nazwa, adres, telefon kontaktowy,
 • datę sporządzenia oferty,
 • oświadczenie oferenta o prowadzeniu działalności rolniczej i o tym, że zamieszkuje on, bądź posiada siedzibę na terenie gminy Rokietnica,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2020 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej w budynku (remizie) Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Rokietnica, przy ul. Szkolnej 18B, w Rokietnicy. Na podstawie złożonych dokumentów komisja przetargowa dokona oceny, czy możliwym jest dopuszczenie podmiotu do udziału w danym przetargu.
 2. Listy oferentów spełniających warunki przetargowe i dopuszczonych do uczestnictwa w poszczególnych przetargach zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rokietnicy, przy ul. Golęcińskiej 1 oraz na stronie internetowej gminy, najpóźniej w dniu 08.12.2020 roku.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 4. Wyniki przetargów zostaną ogłoszone w dniu 10.12.2020 roku poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rokietnica, przy ul. Golęcińskiej 1 oraz na stronie internetowej gminy.
 5. Wójt Gminy Rokietnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargów z podaniem przyczyny, informując o tym w prasie lokalnej.
 6. Dodatkowe informacje o przetargach na dzierżawę nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rokietnicy, przy ul. Golęcińskiej 1, pod numerem tel. 61 8960609).

/-/ Wójt Gminy Rokietnica
Bartosz Derech

przykładowy druk oferty

przykładowy opis koperty


RGM.6845.12.2020

Informacja o oferentach spełniających warunki przetargowe i kwalifikujących się do uczestnictwa w Przetargach nr 1, nr 2 i nr 3 na dzierżawę gruntów gminnych

Lista oferentów,

którzy spełniają warunki przetargowe i kwalifikują się do uczestnictwa

w Przetargu nr 1

na dzierżawę gruntu w miejscowości Rokietnica – działka nr 458/7

 1. Adam Paczkowski
 2. Jarosław Napierała
 3. Przemysław Tomczak
 4. Marek Goraj
 5. Tytus Celebański
 6. Dariusz Michalak
 7. Józef Michalak
 8. Błażej Musiał
 9. Robert Knaś
 10. Marcin Potrawiak
 11. Włodzimierz Musiał

Lista oferentów,

którzy spełniają warunki przetargowe i kwalifikują się do uczestnictwa

w Przetargu nr 2

na dzierżawę gruntu w miejscowości Bytkowo – działka nr 147/4

 1. Adam Paczkowski
 2. Jarosław Napierała
 3. Przemysław Tomczak
 4. Błażej Musiał
 5. Robert Knaś
 6. Marek Goraj
 7. Dariusz Michalak
 8. Józef Michalak
 9. Tytus Celebański
 10. Marcin Potrawiak
 11. Włodzimierz Musiał

Lista oferentów,

którzy spełniają warunki przetargowe i kwalifikują się do uczestnictwa

w Przetargu nr 3

na dzierżawę gruntu w miejscowości Bytkowo – działka nr 114/46

 1. Adam Paczkowski
 2. Krzysztof Zmudziński
 3. Jarosław Napierała
 4. Przemysław Tomczak
 5. Tytus Celebański
 6. Marek Goraj
 7. Józef Michalak
 8. Dariusz Michalak
 9. Błażej Musiał
 10. Robert Knaś
 11. Włodzimierz Musiał

RGM.6845.12.2020

Ogłoszenie o wynikach

przetargów ustnych ograniczonych

na dzierżawę nieruchomości gruntowych


Dnia 10 grudnia 2020 roku w sali konferencyjnej w budynku (remizie) Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Rokietnica, przy ul. Szkolnej 18B, w Rokietnicy odbyły się przetargi ustne ograniczone na dzierżawę nieruchomości:

 1. Przetarg nr 1 (godz. 9:00)

Działka nr 458/7 o pow. 13,5717 ha położona w Rokietnicy; PO1A/00034553/7

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 11

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1

Cena wywoławcza wysokości czynszu dzierżawnego: 1.000,00 zł/ha rocznie

Najwyższa wartość czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu: 1.010,00 zł/ha rocznie

Licytację wygrał: Jarosław Napierała

 

 1. Przetarg nr 2 (godz. 9:15)

Działka nr 147/4 o pow. 13,1538 ha położona w Bytkowie; PO1A/00064790/9

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 11

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1

Cena wywoławcza wysokości czynszu dzierżawnego: 1.000,00 zł/ha rocznie

Najwyższa wartość czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu: 1.010,00 zł/ha rocznie

Licytacje wygrał: Błażej Musiał

 

 1. Przetarg nr 3 (godz. 9:30)

Działka nr 114/46 o pow. 0,9378 ha położona w Bytkowie; PO1A/00034553/7

Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 11

Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

Cena wywoławcza wysokości czynszu dzierżawnego: 1.000,00 zł/ha rocznie

Najwyższa wartość czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu: 1.010,00 zł/ha rocznie

Licytacje wygrał: Krzysztof Zmudziński

/-/ Wójt Gminy Rokietnica
Bartosz Derech

Wytworzył:
Anna Skrzypiec
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2020-11-06 10:54:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2020-12-10 14:59:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki