Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rokietnica oraz przyjętych w PSZOK

1. Ogłoszenie o zamówieniu >>> kliknij tutaj
 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Załączniki do SIWZ:

  1. formularz oferty - załącznik nr 1
  2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2
  3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 3
  4. oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 4
  5. projekt umowy - załącznik nr 5

Rokietnica, dnia 18.11.2020r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Gmina Rokietnica, działając  jako Zamawiający, w postępowaniu  pn. „Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Rokietnica oraz przyjętych w PSZOK” , zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) przekazuję informacje z otwarcia ofert, które miało miejsce dnia 18 listopada 2020 r. o godzinie 09:10.
Do postępowania została złożona jedna oferta przetargowa oferenta:
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP – KOM Sp. z o.o.
ul. Zachodnia 4,
62-080 Tarnowo Podgórne

Cena brutto: 940.108,68 PLN

Rodzaj odpadów

Ilość odpadów

(Mg)

Cena netto za 1 Mg (zł)

Wartość netto (zł)

Cena brutto za 1 Mg (zł)

Wartość brutto (zł)

BIODEGRADOWALNE

 

2.583

337,00

870.471,00

363,96

940.108,68


Odległość instalacji komunalnej od siedziby Zamawiającego – 15 km.
 

Kwota przeznaczona w budżecie na realizację zamówienia  912.897,00 zł brutto

/-/ Halina Wroniecka
Starszy Inspektor ds. Zamówień publicznych
 


Rokietnica, dn. 1.12.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

1. Działając na podstawie art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 oraz z 2020r. poz.1086.) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Gminę Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta nr 1 złożona przez firmę:

TARNOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA TP - KOM Sp. z o.o.
ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne

z ceną: 940.108,68 zł brutto

i Instalacją komunalną w Rumianku, ul. Szkolna 62-080 Rumianek oddaloną 15 km od siedziby Zamawiającego.
oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń oraz dokumentów.

Zamawiający dokonał zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

Do postępowania złożono 1 ofertę przetargową.

Oferta Nr 1
TARNOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA TP - KOM Sp. z o.o.
ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne.
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 60,00
Ilość otrzymanych punktów w kryterium   koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do miejsca Instalacji  - 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 100

2. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 PZP Zamawiający informuje, że z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

3. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 PZP Zamawiający informuje, że z postępowania nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy.

/-/ Z up. Wójta
Arkadiusz Klapiński
Zastępca Wójta

Wytworzył:
Halina Wroniecka
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2020-11-09 13:33:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2020-12-01 12:51:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki