Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Rokietnica z wyłączeniem zagospodarowania bioodpadów

Rokietnica, dnia 10.12.2020 roku

ZP.271.18.2020

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY


I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Rokietnica z siedzibą  Urzędu Gminy w Rokietnicy ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica
tel. 61 8960 - 600,  fax 61 8960-620,   REGON: 631258543, NIP: 777-28-34-884
Adres strony internetowej: www.rokietnica.pl, e-mail: urzad@rokietnica.pl

II. OKREŚLENIE  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, WIELKOŚCI  I ZAKRESU  ZAMÓWIENIA.

 1. Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Rokietnica z wyłączeniem zagospodarowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne;
 2. Odbieranie, transport i przeładunek niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Rokietnica;
 3. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.”

Zamówienie nie obejmuje odbioru odpadów z takich terenów jak: ulice, place, w tym place zabaw, tereny zieleni i parki oraz cmentarze i tereny leśne.

 1. W RAMACH ZAMÓWIENIA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST:
  4.1. ODEBRAĆ, TRANSPORTOWAĆ I ZAGOSPODAROWAĆ NASTĘPUJĄCE RODZAJE ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH:
  a) papier - pojemnik lub worek, niebieski opisany „PAPIER”,
  b) metale i tworzywa sztuczne - pojemnik lub worek, żółty opisany „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,
  c) szkło - pojemnik lub worek, zielony opisany „SZKŁO”,
  d) sprzęt elektryczny i elektroniczny
  e) meble i inne odpady wielkogabarytowe.
  4.2. ODEBRAĆ I TRANSPORTOWAĆ BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE - POJEMNIK BRĄZOWY OPISANY „BIO”.
  4.3 ODEBRAĆ, TRANSPORTOWAĆ I PRZEŁADOWAĆ NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNE – POJEMNIK.
  4.4. W PUNKCIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH, ZBIERAĆ, TRANSPORTOWAĆ, DOKONYWAĆ PRZEŁADUNKU I ZAGOSPODAROWAĆ NASTĘPUJĄCE RODZAJE ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH:
  a) papier,
  b) tworzywa sztuczne,
  c) metale,
  d) szkło,
  e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
  f) bioodpady,
  g) odpady niebezpieczne,
  h) przeterminowane leki i chemikalia,
  i) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia  monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek,
  j) zużyte baterie i akumulatory,
  k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  l) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  m) zużyte opony,
  n) odpady budowlane i rozbiórkowe,
  o) odpady tekstyliów i odzieży.
 2. WORKI  DOSTARCZANE PRZEZ WYKONAWCĘ WŁAŚCICIELOM NIERUCHOMOŚCI MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCĄ UCHWAŁĄ RADY GMINY ROKIETNICA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ OPŁATĘ ORAZ Z OPRACOWANYM HARMONOGRAMEM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ  W SPRAWIE: PRZYJĘCIA REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROKIETNICA ORAZ UCHWAŁAMI JĄ ZMIENIAJĄCYMI.
 3. USTALA SIĘ, ŻE W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA UMOWY:
  a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w ilości 4.200 Mg (zamówienie podstawowe), zostaną odebrane, transportowane i przeładowane przez wykonawcę, w ramach udzielonego zamówienia publicznego,
  b) odpady  zebrane selektywnie w ilości 4731 Mg – (zamówienie podstawowe) zostaną odebrane, transportowane i zagospodarowane przez wykonawcę, w ramach udzielonego zamówienia publicznego (z wyłączeniem zagospodarowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne),
  6.1. Zamawiający zastrzega, że podane powyżej ilości odpadów są wielkościami szacunkowymi, ustalonymi na podstawie zapotrzebowania w latach ubiegłych. Ich ilość może ostatecznie ulec zmianie.
  6.2. Niezrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego, w przypadku odebrania odpadów w mniejszej ilości niż ilość podana powyżej nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy, żądania wypłaty wynagrodzenia lub odszkodowania.
  6.3. Odbioru i transportu odpadów wymienionych w pkt. 4.1., 4.2. i 4.3. należy dokonać różnymi samochodami dla poszczególnych rodzajów odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu. Dopuszcza się odbiór worków z odpadami segregowanymi (metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady BIO) oraz ich transport jednym pojazdem jeżeli na pojeździe wydzielone są  odrębne sekcje (boksy, przegrody) uniemożliwiające zmieszanie odpadów.
 4. CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH:
  7.1. Sposób świadczenia i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, wymieniona w punkcie 4.1., 4.2. i 4.3. powinna być zgodna  z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Rokietnica w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z opracowanym harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.
  7.2. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości w ustalonych, w harmonogramie usuwania odpadów komunalnych, terminach, określonych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rokietnica. 
  7.3. Wykonawca zobowiązany będzie do zbierania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr ewid. 66/5 obręb Bytkowo, gmina Rokietnica. 
  7.4. Wykonawca zobowiązany jest:
  a) poinformować pisemnie każdego właściciela nieruchomości o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych, o zmianie tego harmonogramu, najpóźniej miesiąc przed terminem obowiązywania tych zmian,
  b) dostarczyć właścicielowi nieruchomości wraz z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, informacji o odbieranych, w ramach zbiórki, odpadach tj.: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady, odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz informacji o zasadach działania PSZOK,
  c) zamieścić informacje z ppkt a) i b) na stronie firmy i dostarczyć harmonogram do Zamawiającego w wersji elektronicznej drogą e-mail nie później niż 7 dni po podpisaniu umowy lub dokonaniu zmiany harmonogramu,
  d) Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości, worki służące do segregacji papieru, metali i tworzyw sztucznych oraz szkła w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem oraz w terminie umożliwiającym ich odbiór,
 5. WYMOGI WOBEC WYKONAWCY:
  1) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości, w pojemnikach o pojemności od 80 l do 7000 l i innych występujących na terenie gminy.
  2) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru bioodpadów gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości, w pojemnikach o pojemności od 120 l do 240 l .
  3) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia właścicieli nieruchomości, od których, odbierane są odpady komunalne, gromadzone w sposób selektywny t.j. papier, metale i tworzywa sztuczne oraz szkło, w worki:
 • zgodnie z przepisami prawnymi oraz aktualnie obowiązującymi aktami prawa miejscowego i pozostałymi Uchwałami Rady Gminy Rokietnica związanymi
  z systemem gospodarki odpadami na terenie Gminy Rokietnica.
 • o pojemności nie mniejszej niż 80 l z folii LDPE, w odpowiednim kolorze, odpowiednio opisane, o odpowiedniej gramaturze dostosowanej do rodzaju segregowanego odpadu,
  w ilości odpowiadającej ilości wystawionych worków przez właścicieli nieruchomości przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów, przy czym przed pierwszym odbiorem odpadów komunalnych segregowanych, Wykonawca wyposaży właścicieli nieruchomości, od których odbierane są odpady komunalne po dwa worki dla każdej frakcji odpadu.
  4) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w trakcie zbiórki objazdowej - tzw. „wystawki". Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takiej zbiórki, w terminie obowiązywania umowy dwa razy w roku, w terminie określonym w harmonogramie.
 1. WYMOGI DOTYCZĄCE PRZEKAZYWANIA ODEBRANYCH ODPADÓW:

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (warunkiem uznania, że odpady są zbierane w sposób selektywny jest ich zbieranie zgodne z § 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rokietnica, oraz ich brak w pojemniku na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne) wykonawca odbiera odpady te jako zmieszane odpady komunalne w terminie wynikającym z harmonogramu i powiadamia o tym Urząd Gminy w Rokietnicy w terminie do 3 dni roboczych następujących po dniu, którego dotyczyło zdarzenie, przedstawiając wykaz takich nieruchomości. Wykonawca sporządza na tę okoliczność oświadczenie oraz dokumentację fotograficzną umożliwiającą określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za miesiąc, w którym nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (stosując wysokość stawki opłaty podwyższone). Dokumentację wraz z wykazem właścicieli nieprawidłowo segregujących odpady należy przekazać Zamawiającemu.

Zagospodarowanie odpadów musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Odpady wykonawca zagospodaruje w taki sposób aby został spełniony wymóg uzyskania wskazanych w przepisach prawa, odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użytku i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy  bioodpadów stanowiących odpady komunalne przekazywanych do składowania.

 1. OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ OBJĘTĄ ZAMÓWIENIEM:
  1) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy Rokietnica, zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 10 ze zm.), ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw.
  2) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów zawierających informację o ilościach odebranych odpadów (jeżeli w danym miesiącu Wykonawca zebrał odpady w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ww. raport winien obejmować te odpady). Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić w/w raport w formie elektronicznej w wersji edytowalnej uzgodnionej z Zamawiającym. 
 2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM ODBIERAJĄCYM ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ STANDARD SANITARNY WYKONYWANIA USŁUG ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA.
  1) Wykonawca zobowiązany jest z dniem udzielania zamówienia umożliwić Zamawiającemu dostęp do systemu GPS dotyczącego wszystkich przejazdów pojazdów transportujących odpady w zakresie: tras przejazdów każdego z pojazdów oraz miejsc zatrzymania pojazdów.
  2) Udostępnienie połączenia telefonicznego oraz adresu e-mail dla właścicieli nieruchomości, w ramach którego będą oni mogli składać wnioski i skargi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy). Informację o numerze telefonu oraz adresie e-mail Wykonawca zawrze w harmonogramie.
  3) Udostępnienie dokumentów i złożenia wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia przez Zamawiającego kontroli wykonania usług, którą Zamawiający może przeprowadzić w każdym czasie pracy Wykonawcy. Zamawiający sporządza protokół z kontroli.
  4) Wykonawca zobowiązany będzie do posprzątania rozsypanych odpadów podczas opróżniania pojemników na odpady komunalne i odstawienia pojemników na miejsca, z których zostały odebrane. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do posprzątania rozsypanych z winy wykonawcy odpadów gromadzonych przez właścicieli nieruchomości w workach.
  5) Wykonawca odbierający odpady zobowiązany jest spełniać warunki rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122).
  6) Zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę.
 3. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) charakteryzuje przedmiot zamówienia:

90500000-2 Usługi związane z odpadami

90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

 1. Warunki  udziału w postępowaniu. Wykonawca musi posiadać:
  1) Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Urząd Gminy Rokietnica- zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. u z 2013 r., poz. 21 ze zm.).
  2) Zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 10 ze zm.), w zakresie:
  a) 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury,
  b) 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,
  c) 15 01 04 Opakowania z metali,
  d) 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe,
  e) 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe,
  f) 15 01 07 Opakowania ze szkła,
  g) 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
  h) 16 01 03 Zużyte opony,
  i) 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe,
  j)17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
  k) 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
  l) 17 02 02 Szkło,
  m) 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,
  n) 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03,
  o) 20 01 01 Papier i tektura,
  p) 20 01 02 Szkło,
  q) 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
  r) 20 01 23* Urządzenia zawierające freony,
  s) 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne,
  t) 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31,
  u) 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki,
  v) 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,
  w) 20 01 39 Tworzywa sztuczne,
  x) 20 01 40 Metale,
  y) 20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,|
  z) 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji,
  aa) 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne),
  bb) 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe,
  cc) 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach, 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury.

III. SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA.

2.754.366,66 zł  netto.

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo ul. Topolowa 6

62-090 Rokietnica.

V. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI. 

Gmina Rokietnica, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ) realizuje zadania własne, w tym zadanie utrzymania czystości i porządku oraz zapewnienie odbioru, transportu, przeładunku i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Z kolei na podstawie obowiązującej Uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Rokietnica objęła systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych nieruchomości zamieszkałe.

W związku z powyższym to na organie wykonawczym spoczywa obowiązek zorganizowania całego systemu gospodarowania  odpadami komunalnymi. Zgodnie z art.6d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) Wójt Gminy Rokietnica jest zobowiązany do udzielenia zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z wyłączeniem zagospodarowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Jednym z kluczowych elementów tego systemu jest zapewnienie odbioru, transportu, przeładunku i zagospodarowania odpadów komunalnych i dokonanie wyboru podmiotu odpowiedzialnego za jego realizację w sposób zapewniający systematyczność, terminowość i jakość świadczonych usług oraz spełniającego wymogi formalno-prawne, techniczne, organizacyjne oraz zapewniającego wyposażenie w sprzęt w sposób zgodny z wymogami obowiązujących przepisów prawnych. Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) z dniem 1 stycznia 2017 roku rozszerzyła przesłanki udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki między innymi jeżeli zachodzi spełnienie przesłanek określonych w art.67 ust.1 pkt 12, tj. Zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art.3 ust.1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione łącznie następujące warunki:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

W wyniku ww. zmiany Gmina uzyskała szczególne uprawnienia udzielania określonym podmiotom zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie spełnia warunki określone w art.67 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Organem założycielskim Spółki jest Gmina Rokietnica. Spółka została utworzona na podstawie uchwały nr XXIII/138/96 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28.11.1996 r. w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.. Spółka powstała w celu realizacji zadań własnych Gminy. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 36.423.000,00 zł.(słownie: trzydzieści sześć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące), a wszystkie udziały objął jedyny wspólnik, tj. Gmina Rokietnica.

W związku z powyższym w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o.  nie występuje udział kapitału prywatnego.

Dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia do określenia procentu działalności wykonywania powierzonych przez Zamawiającego zadań wskazują, że ponad 90 % działalności Spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Gminę, zatem wymóg wykonywania określonego poziomu zadań na rzecz Zamawiającego, który sprawuje nad nim kontrolę także został spełniony.
Funkcję Zgromadzenia Wspólników w Spółce pełni Wójt Gminy Rokietnica. Zgromadzenie wspólników ma najszersze uprawnienia do wykonywania tzw. uprawnień majątkowych i korporacyjnych. Uprawnienia majątkowe są związane m.in. z podejmowaniem decyzji o przeznaczeniu wypracowanego przez Spółkę zysku. Prawa korporacyjne to prawo do powoływania członków organów, prawo udziału i głosu na zgromadzeniach wspólników, zatwierdzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdania zarządu z działalności. Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 712 ze zm.) w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego działa rada nadzorcza. Jest to organ, który jest przede wszystkim organem kontrolnym sprawującym nadzór nad wszystkimi sprawami związanymi z funkcjonowaniem Spółki, ale przede wszystkim jest organem, który powołuje członków Zarządu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami członków rady nadzorczej powołuje zgromadzenie wspólników. Mając na uwadze obecny stan prawny, który kształtuje zasady powoływania poszczególnych organów w spółkach prawa handlowego i przedstawione mechanizmy wyboru zarządu spółki należy stwierdzić, iż Gmina Rokietnica w pełnym zakresie ma istotny wpływ na decyzje dotyczące zarządzania Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie. Ponadto Spółka powstała w celu realizacji zadań własnych Gminy, co znalazło odzwierciedlenie nie tylko w przywołanej uchwale Rady Gminy, ale także w zapisach aktu założycielskiego. Dlatego też Gmina Rokietnica jako jedyny właściciel ma dominujący wpływ na cele strategiczne, które są realizowane przez Spółkę. Poprzez powoływanie członków rady nadzorczej oraz wykonywanie przez Wójta Gminy Rokietnica funkcji zgromadzenia wspólników i tym samym wykonywanie praw korporacyjnych i majątkowych, Gmina Rokietnica sprawuje pełną kontrolę nad Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o w Bytkowie, porównywalną z kontrolą sprawowaną nad własnymi jednostkami organizacyjnymi.

Jak wykazano powyżej Przedsiębiorstwo Usług  Komunalnych Sp. z o.o. jest podmiotem, który spełnia warunki umożliwiające Zamawiającemu – Gminie Rokietnica udzielenie zamówienia z wolnej ręki.

VI. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY.

Zamówienie należy wykonywać w sposób ciągły w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

VII. INFORMACJA O ZAMIESZCZENIU OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na podstawie art. 66 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych jako fakultatywne nie zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

/-/ Wójt Gminy Rokietnica
Bartosz Derech


Rokietnica, dnia 5.01.2021 roku 

ZP.271.18.2020

INFORMACJA O  UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Rokietnica z siedzibą w Rokietnicy ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica
tel. 61 8960-600,       REGON: 631258543,                            NIP: 777-28-34-884
Adres strony internetowej: www.rokietnica.pl, e-mail: urzad@rokietnica.pl

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU, WIELKOŚCI ORAZ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA.
1. Odbieranie, transport, przeładunek i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Rokietnica;
2. Odbieranie, transport i przeładunek niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Rokietnica;
3. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.”

Zamówienie nie obejmuje odbioru odpadów z takich terenów jak: ulice, place, w tym place zabaw, tereny zieleni i parki oraz cmentarze i tereny leśne.

Opis przedmiotu zamówienia, wielkość i zakres zamówienia.

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest:

1. Odebrać, transportować, przeładować i zagospodarować następujące rodzaje odpadów komunalnych segregowanych:

 1. papier - pojemnik lub worek, niebieski opisany „PAPIER”,
 2. metale i tworzywa sztuczne - pojemnik lub worek, żółty opisany „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,
 3. szkło - pojemnik lub worek, zielony opisany „SZKŁO”,
 4. sprzęt elektryczny i elektroniczny
 5. meble i inne odpady wielkogabarytowe,

2. Odebrać i transportować bioodpady stanowiące odpady komunalne - pojemnik brązowy opisany „bio”,

3. Odebrać, transportować i przeładować niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

4. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zbierać, transportować, dokonywać przeładunku i zagospodarować następujące rodzaje odpadów komunalnych segregowanych:

 1. papier,
 2. tworzywa sztuczne,
 3. metale,
 4. szkło,
 5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 6. bioodpady,
 7. odpady niebezpieczne,
 8. przeterminowane leki i chemikalia,
 9. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia  monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek,
 10. zużyte baterie i akumulatory,
 11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 12. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 13. zużyte opony,
 14. odpady budowlane i rozbiórkowe,
 15. odpady tekstyliów i odzieży.

4. Worki  dostarczane przez wykonawcę właścicielom nieruchomości muszą być zgodne z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Rokietnica w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę oraz z opracowanym harmonogramem wywozu odpadów komunalnych oraz  w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy Rokietnica oraz uchwałami ją zmieniającymi.

 • Ustala się, że w okresie obowiązywania umowy:
 • zmieszane odpady komunalne w ilości 4 200 Mg  (zam. podstawowe)
 • bioodpady w ilości 2583 Mg (zam. podstawowe)
 • pozostałe odpady  zebrane selektywnie w ilości 2148 Mg (zam. podstawowe),
 • prowadzenie PSZOK w Bytkowie  - koszt roczny 51 000 zł brutto, czyli 4250 zł /m-c.

5.1. Zamawiający zastrzega, że podane powyżej ilości odpadów są wielkościami szacunkowymi, ustalonymi na podstawie zapotrzebowania w latach ubiegłych. Ich ilość może ostatecznie ulec zmianie.

5.2. Niezrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego, w przypadku odebrania odpadów w mniejszej ilości niż ilość podana powyżej nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy, żądania wypłaty wynagrodzenia lub odszkodowania.

5.3. Odbioru i transportu odpadów wymienionych w pkt. 4.1., 4.2. i 4.3. należy dokonać różnymi samochodami dla poszczególnych rodzajów odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu. Dopuszcza się odbiór worków z odpadami segregowanymi (metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady BIO) oraz ich transport jednym pojazdem jeżeli na pojeździe wydzielone są  odrębne sekcje (boksy, przegrody) uniemożliwiające zmieszanie odpadów.

6. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

6.1. Sposób świadczenia i częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, powinna być zgodna  z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Rokietnica w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z opracowanym harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.

6.2. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości
w ustalonych, w harmonogramie usuwania odpadów komunalnych, terminach, określonych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rokietnica. 

6.3. Wykonawca zobowiązany będzie do zbierania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr ewid. 66/5 obręb Bytkowo, gmina Rokietnica. 

6.4. Wykonawca zobowiązany jest:
1) poinformować pisemnie każdego właściciela nieruchomości o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych, o zmianie tego harmonogramu, najpóźniej miesiąc przed terminem obowiązywania tych zmian,

2) dostarczyć właścicielowi nieruchomości wraz z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, informacji o odbieranych, w ramach zbiórki, odpadach tj.: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady, odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

3) zamieścić informacje z ppkt a) i b) na stronie firmy i dostarczyć harmonogram do Zamawiającego w wersji elektronicznej drogą e-mail nie później niż 7 dni po podpisaniu umowy lub dokonaniu zmiany harmonogramu,

4) Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości, worki służące do segregacji papieru, metali i tworzyw sztucznych oraz szkła w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem oraz w terminie umożliwiającym ich odbiór,

7. WYMOGI WOBEC WYKONAWCY:

1) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości, w pojemnikach o pojemności od 80 l do 7000 l i innych występujących na terenie gminy.

2) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru bioodpadów gromadzonych na terenie poszczególnych nieruchomości, w pojemnikach o pojemności od 120 l do 240 l .

3) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia właścicieli nieruchomości, od których, odbierane są odpady komunalne, gromadzone w sposób selektywny t.j. papier, metale i tworzywa sztuczne oraz szkło, w worki:

 • zgodnie z przepisami prawnymi oraz aktualnie obowiązującymi aktami prawa miejscowego i pozostałymi Uchwałami Rady Gminy Rokietnica związanymi z systemem gospodarki odpadami na terenie Gminy Rokietnica.
 • o pojemności nie mniejszej niż 80 l z folii LDPE, w odpowiednim kolorze, odpowiednio opisane, o odpowiedniej gramaturze dostosowanej do rodzaju segregowanego odpadu, w ilości odpowiadającej ilości wystawionych worków przez właścicieli nieruchomości przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów, przy czym przed pierwszym odbiorem odpadów komunalnych segregowanych, Wykonawca wyposaży właścicieli nieruchomości, od których odbierane są odpady komunalne po dwa worki dla każdej frakcji odpadu.

4) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w trakcie zbiórki objazdowej - tzw. „wystawki". Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takiej zbiórki, w terminie obowiązywania umowy dwa razy w roku, w terminie określonym w harmonogramie.

8. WYMOGI DOTYCZĄCE PRZEKAZYWANIA ODEBRANYCH ODPADÓW:

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (warunkiem uznania, że odpady są zbierane w sposób selektywny jest ich zbieranie zgodne z § 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rokietnica, oraz ich brak w pojemniku na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne) wykonawca odbiera odpady te jako zmieszane odpady komunalne w terminie wynikającym z harmonogramu i powiadamia o tym Urząd Gminy w Rokietnicy w terminie do 2 dni roboczych następujących po dniu, którego dotyczyło zdarzenie, przedstawiając wykaz takich nieruchomości. Wykonawca sporządza na tę okoliczność oświadczenie oraz dokumentację fotograficzną umożliwiającą określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za miesiąc, w którym nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (stosując wysokość stawki opłaty podwyższone). Dokumentację wraz z wykazem właścicieli nieprawidłowo segregujących odpady należy przekazać Zamawiającemu.

Zagospodarowanie odpadów musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Odpady będą wykonawca zagospodaruje w taki sposób aby został spełniony wymóg uzyskania wskazanych w przepisach prawa, odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użytku i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy  bioodpadów stanowiących odpady komunalne przekazywanych do składowania.

9. OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ OBJĘTĄ ZAMÓWIENIEM:

1) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy Rokietnica, zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 992 ze zm.), ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw.

2) Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów zawierających informację o ilościach odebranych odpadów (jeżeli w danym miesiącu Wykonawca zebrał odpady w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ww. raport winien obejmować te odpady). Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić w/w raport w formie elektronicznej w wersji edytowalnej uzgodnionej z Zamawiającym. 

10. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM ODBIERAJĄCYM ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ STANDARD SANITARNY WYKONYWANIA USŁUG ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA.

1) Wykonawca zobowiązany jest z dniem udzielania zamówienia umożliwić Zamawiającemu dostęp do systemu GPS dotyczącego wszystkich przejazdów pojazdów transportujących odpady w zakresie: tras przejazdów każdego z pojazdów oraz miejsc zatrzymania pojazdów.

2) Udostępnienie połączenia telefonicznego oraz adresu e-mail dla właścicieli nieruchomości, w ramach którego będą oni mogli składać wnioski i skargi od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy). Informację o numerze telefonu oraz adresie e-mail Wykonawca zawrze w harmonogramie.

3) Udostępnienie dokumentów i złożenia wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia przez Zamawiającego kontroli wykonania usług, którą Zamawiający może przeprowadzić w każdym czasie pracy Wykonawcy. Zamawiający sporządza protokół z kontroli.

4) Wykonawca zobowiązany będzie do posprzątania rozsypanych odpadów podczas opróżniania pojemników na odpady komunalne i odstawienia pojemników na miejsca, z których zostały odebrane. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do posprzątania rozsypanych z winy wykonawcy odpadów gromadzonych przez właścicieli nieruchomości w workach.

5) Wykonawca odbierający odpady zobowiązany jest spełniać warunki rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122).

6) Zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę.
W trakcie negocjacji ustalono następujące ceny:

 1. 203,88  zł brutto (słownie: dwieście trzy 88/100) za odbiór, transport, przeładunek i zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych zmieszanych,
 2. 220,00  zł  brutto (słownie: dwieście dwadzieścia ) za odbiór i transport  1 Mg bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
 3. 620  zł brutto (słownie: sześćset dwadzieścia ) za odbiór, transport i zagospodarowanie 1 Mg pozostałych odpadów komunalnych selektywnie zebranych
 4. 4.250,00 zł brutto/miesiąc (słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) za prowadzenie PSZOK w Bytkowie, w formie ryczałtu wypłacanego co miesiąc w tej samej wysokości, przez okres obowiązywania niniejszej Umowy.

Wartość umowy Nr 207/2020  z dnia 30.12.2020 roku wynosi  2.974.716,00 zł brutto.

III. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, Z KTÓRYM ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica.

IV. PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI.

Gmina Rokietnica, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) realizuje zadania własne, w tym zadanie utrzymania czystości i porządku oraz zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Po podjęciu decyzji w formie Uchwały nr XXIII/230/2016 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wystąpienia Gminy Rokietnica ze Związku Zagospodarowania Odpadów SELEKT z siedzibą w Czempiniu,  od dnia 1 stycznia 2017 roku Gmina Rokietnica samodzielnie realizuje zadanie polegające na odbiorze odpadów komunalnych i ich zagospodarowaniu. Z kolei na podstawie Uchwały nr XXVI/253/2016 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 września 2016r. roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina Rokietnica objęła systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych nieruchomości zamieszkałe.

W związku z powyższym to na organie wykonawczym spoczywa obowiązek zorganizowania całego systemu gospodarowania  odpadami komunalnymi. Zgodnie z art.6d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) Wójt Gminy Rokietnica jest zobowiązany do udzielenia zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Jednym z kluczowych elementów tego systemu jest zapewnienie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych i dokonanie wyboru podmiotu odpowiedzialnego za jego realizację w sposób zapewniający systematyczność, terminowość i jakość świadczonych usług oraz spełniającego wymogi formalno-prawne, techniczne, organizacyjne oraz zapewniającego wyposażenie w sprzęt w sposób zgodny z wymogami obowiązujących przepisów prawnych. Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1579) z dniem 1 stycznia 2017 roku rozszerzyła przesłanki udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki między innymi jeżeli zachodzi spełnienie przesłanek określonych w art.67 ust.1 pkt 12, tj. Zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art.3 ust.1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione łącznie następujące warunki:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej: warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

W wyniku ww. zmiany Gmina uzyskała szczególne uprawnienia udzielania określonym podmiotom zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie spełnia warunki określone w art.67 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Organem założycielskim Spółki jest Gmina Rokietnica. Spółka została utworzona na podstawie uchwały nr XXIII/138/96 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28.11.1996 r. w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Spółka powstała w celu realizacji zadań własnych Gminy. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.736.000,00 zł.(słownie: trzydzieści siedem milionów siedemset trzydzieści sześć  tysięcy), a wszystkie udziały objął jedyny wspólnik, tj. Gmina Rokietnica.

W związku z powyższym w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o.  nie występuje udział kapitału prywatnego.

Dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia do określenia procentu działalności wykonywania powierzonych przez Zamawiającego zadań wskazują, że ponad 90 % działalności Spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Gminę, zatem wymóg wykonywania określonego poziomu zadań na rzecz Zamawiającego, który sprawuje nad nim kontrolę także został spełniony.
Funkcję Zgromadzenia Wspólników w Spółce pełni Wójt Gminy Rokietnica. Zgromadzenie wspólników ma najszersze uprawnienia do wykonywania tzw. uprawnień majątkowych i korporacyjnych. Uprawnienia majątkowe są związane m.in. z podejmowaniem decyzji o przeznaczeniu wypracowanego przez Spółkę zysku. Prawa korporacyjne to prawo do powoływania członków organów, prawo udziału i głosu na zgromadzeniach wspólników, zatwierdzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdania zarządu z działalności. Zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017r. poz. 827 ze zm.) w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego działa rada nadzorcza. Jest to organ, który jest przede wszystkim organem kontrolnym sprawującym nadzór nad wszystkimi sprawami związanymi z funkcjonowaniem Spółki, ale przede wszystkim jest organem, który powołuje członków Zarządu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami członków rady nadzorczej powołuje zgromadzenie wspólników. Mając na uwadze obecny stan prawny, który kształtuje zasady powoływania poszczególnych organów w spółkach prawa handlowego i przedstawione mechanizmy wyboru zarządu spółki należy stwierdzić, iż Gmina Rokietnica w pełnym zakresie ma istotny wpływ na decyzje dotyczące zarządzania Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie. Ponadto Spółka powstała w celu realizacji zadań własnych Gminy, co znalazło odzwierciedlenie nie tylko w przywołanej uchwale Rady Gminy, ale także w zapisach aktu założycielskiego. Dlatego też Gmina Rokietnica jako jedyny właściciel ma dominujący wpływ na cele strategiczne, które są realizowane przez Spółkę. Poprzez powoływanie członków rady nadzorczej oraz wykonywanie przez Wójta Gminy Rokietnica funkcji zgromadzenia wspólników i tym samym wykonywanie praw korporacyjnych i majątkowych, Gmina Rokietnica sprawuje pełną kontrolę nad Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o w Bytkowie, porównywalną z kontrolą sprawowaną nad własnymi jednostkami organizacyjnymi. Jak wykazano powyżej Przedsiębiorstwo Usług  Komunalnych Sp. z o.o. jest podmiotem, który spełnia warunki umożliwiające Zamawiającemu – Gminie Rokietnica udzielenie zamówienia z wolnej ręki.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY.
Zamówienie będzie wykonywane w sposób ciągły w terminie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
Czas trwania umowy - 12 m-cy.

VI. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU OPUBLIKOWANIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU,
O KTÓRYM MOWA W ART.66 UST 2.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy jako fakultatywne nie zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym  Unii Europejskiej.

VII. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU OPUBLIKOWANIA OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 95 UST.1 USTAWY.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 5.01.2021 roku pod nr 2021 – 000942. Ogłoszenie zostanie opublikowane na str. TED w dniu 08.01.2021 roku.

/-/ Arkadiusz Klapiński
Zastępca Wójta Gminy Rokietnica

Wytworzył:
Halina Wroniecka
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2020-12-10 10:39:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2021-01-05 11:26:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki