☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 07.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2021 roku

1. Ogłoszenie o zamówieniu>>> kliknij tutaj

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

    1. Formularz ofertowy   – załącznik nr 1

     2. Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2

     3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 3

     4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4

     5. Informacja na temat grupy kapitałowej - załącznik nr 5

     6. Wykaz sprzętu - załącznik nr 6

     7. Wzór umowy - załącznik nr 7

     8. Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8

     9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9


Rokietnica, dnia 05.01.2021 roku

Informacja z otwarcia ofert

 1. Do postępowania została złożona jedna oferta:
  Oferta nr 1
  Zakład Drogowy Antczak Sp. z o.o.
  ul. Przemysłowa 13, 62-090 Mrowino
  Cena – 299.726,40 zł brutto.
  Termin płatności - 30 dni.
 2. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 300.000,00  zł brutto.

/-/ Halina Wroniecka
Starszy Inspektor ds. Zamówień publicznych


Rokietnica, dn. 13.01.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

1. Działając na podstawie art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Gminę Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

ZAKŁAD DROGOWY ANTCZAK Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 13, 62-090 Mrowino
z ceną 299.726,40 zł brutto i terminem płatności 30 dni.

słownie złotych brutto: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć  tysięcy siedemset dwadzieścia sześć 40/100/
Do postępowania została złożona jedna oferta.
Cena oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń oraz dokumentów.

Liczba otrzymanych punktów w kryterium cena - 60
Liczba otrzymanych punktów w kryterium termin płatności - 40
Łączna ilość uzyskanych punktów - 100

2. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 PZP Zamawiający informuje, że z postępowania  nie został  wykluczony żaden Wykonawca.

3. Na podstawie art.92 ust.1 pkt 3 PZP Zamawiający  informuje, że z postępowania nie odrzucono oferty żadnego Wykonawcy.

/-/ Z up. Wójta
Arkadiusz Klapiński
Zastępca Wójta Gminy Rokietnica

Wytworzył:
Halina Wroniecka
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2020-12-17 10:59:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2021-01-13 14:14:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1364470