Budowa ulicy Wierzbowej w Rokietnicy od ul. Miłej do skrzyżowania z ul. Obornicką w ramach realizacji zadania Budowa ulicy Wierzbowej w Rokietnicy

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 
     Załączniki do SIWZ:
 
Formularz ofertowy  –  załącznik nr 1
 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3
 
Informacja na temat grupy kapitałowej – załącznik nr 4 
 
Wykaz robót –  załącznik nr 5
 
Wzór umowy  – załącznik nr 6
 
 
 

Poniżej zamieszczamy kosztorysy w wersji edytowalnej:

POBIERZ


Odpowiedzi na pytania do SIWZ:

Pytanie z dnia 13 stycznia 2021 r.
Pytanie:
Czy Wykonawca lub Podwykonawca robót gazociągowych winien posiadać uprawnienia eksploatacyjne, dozorowe a także uprawnienia do wykonywania robót gazoniebezpiecznych na czynnych sieciach gazowych (dopuszczone przez PGNiG)?
Odpowiedź:
Wykonawca lub Podwykonawca robót gazociągowych powinien posiadać uprawnienia eksploatacyjne, dozorowe oraz do wykonywania robót gazoniebezpiecznych na sieciach gazowych.

Pytanie z dnia 14 stycznia 2021r.
1. Czy opisana w przetargu przepompownia będzie wpinana w system monitoringu należący do Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający obecnie nie posiada systemu monitoringu.
Pytanie 2
Proszę o podanie nazwy systemu monitoringu oraz wymagań jakie ma spełniać przepompownia
( w tym szafa sterownicza) do niniejszego systemu monitoringu.
Odpowiedź
Urządzenie powinno posiadać możliwość zastosowania systemu monitoringu w przyszłości.

/-/ Z up. Wójta
Arkadiusz Klapiński
Zastępca Wójta Gminy Rokietnica

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 15 stycznia 2021 roku

Pytanie 1
Dotyczy § 8 ust. 10 wzoru umowy.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiające ma na myśli wymagalne należności/zapłaty dla podwykonawców.

Odpowiedź
Tak Zamawiający  ma na myśli wymagalne należności zapłaty dla podwykonawców.

Pytanie 2
Dotyczy § 9 ust. 2 wzoru umowy.
Prosimy o skorygowanie numeracji w tym ustępie. Tiret pierwszy w tym ustępie odnosi się jeszcze do ustępu 1. Dlatego przed podpunktem 1) w obecnym ust. 2 winien znaleźć się osobny wstęp do podpunktów (np. „Inne możliwe zmiany w Umowie”) i wówczas:

- litera a) powinien zostać oznaczony jako podpunkt 2),

- litery b) – g) powinny być oznaczone jako a) – f),

- litera h) powinna zostać oznaczona jako podpunkt 3).

Odpowiedź
Zamawiający dokonał korekty numeracji w § 9 ust. 2 wzoru umowy.

Pytanie 3
Dotyczy § 12 ust. 14 pkt 4) „(i nie może być późniejszy, niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty określony w umowie)” oraz pkt 5) wzoru umowy.
Biorąc pod uwagę, że Wykonawca odbiera roboty od podwykonawcy mając potwierdzenie należytego wykonania tych robót przez inspektora nadzoru danej branży (działającego w imieniu Zamawiającego), wskazany zapis może doprowadzić do sytuacji, że Wykonawca z kilkutygodniowym opóźnieniem będzie mógł przekazywać swoje faktury do Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o usunięcie z umowy wskazanego zapisu, aby uniknąć opóźniania obiegu dokumentów rozliczeniowych z Zamawiającym.

Odpowiedź 
Zamawiający usuwa ze wzoru  umowy zapisy § 12 ust. 14 pkt 4 i pkt 5

Pytanie 4
Dotyczy § 13 ust. 6 pkt 3) wzoru umowy.
Prosimy o doprecyzowanie ww. punktu poprzez dodanie zapisu „minimum 14 dni” – tj.: „jest w zwłoce minimum 14 dni (…)” – np. jednodniowa zwłoka nie powinna uprawniać Zamawiającego do natychmiastowego odstąpienia od umowy.

Odpowiedź 
Zamawiający w  § 13 ust. 6 pkt 3) wzoru umowy dodaje proponowany zapis.

Pytanie 5
Dotyczy § 16 ust. 4 wzoru umowy.
Prosimy o usunięcie zapisu „nie później niż w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego”, gdyż może się okazać, że jest to warunek niemożliwy do spełnienia przez Wykonawcę w przypadku, gdy niezależne od Wykonawcy okoliczności (w tym też techniczne możliwości) nie będą pozwalały na należyte wykonanie napraw w 14 dni.

Odpowiedź
Zamawiający w § 16 ust. 4 wzoru umowy  usuwa zapis o treści „nie później niż w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego”,

Pytanie 6
Dotyczy § 17 wzoru umowy.

Ad. ust. 2:
Wykonawca wskazuje, że standardowo w ubezpieczeniach OC podmiotem ubezpieczonym jest firma, która je wykupiła oraz jego podwykonawcy i ubezpieczenie takie obejmuje szkody wyrządzone przez te podmioty stronom trzecim (w tym też m.in. szkody wyrządzone dalszym podwykonawcom czy Zamawiającemu). Prosimy w związku z tym o wyjaśnienie, czy Zamawiającemu we wskazanym punkcie o takie działanie ubezpieczenia chodziło, czy może Zamawiający jednak wymaga, by Wykonawca wykupił (i ujął w cenie oferty) dodatkowo ubezpieczenie, które obejmowałyby też szkody wyrządzone przez dalszych podwykonawców i Zamawiającego stronom trzecim nie związanym z budową.

Odpowiedź
Zamawiający wymaga , aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie, które obejmuje odpowiedzialność w zakresie wszystkich podmiotów , którymi się posługuje przy wykonaniu umowy.

Ad. ust. 4:
Polisy ubezpieczeniowe zawierają franszyzy redukcyjne (stanowiące wentyl bezpieczeństwa powodujący starania ubezpieczonego, by nie spowodować szkody), co oznacza, że wartość franszyzy nie jest wypłacana w ramach odszkodowania (czyli pozostaje ona w kosztach strony, która wyrządziła szkodę). W związku z tym naturalnym i powszechnym mechanizmem, wnosimy o usunięcie z ust. 4 zapisu „w kwotach koniecznych dla naprawienia całej poniesionej szkody”.

Odpowiedź: 
Zamawiający usuwa z  ust. 4 zapis o treści: „w kwotach koniecznych dla naprawienia całej poniesionej szkody”.

Ad. ust. 5:
Wnosimy o usunięcie w całości ww. ustępu. Polisa OC posiadana przez Wykonawcę dotyczy całej firmy (nie jest dedykowana tylko tej budowie). W przypadku pozostawienia zapisu w ust. 5, Wykonawca - pomimo posiadania wystarczającej polisy – zmuszony będzie do zawarcia polisy OC dedykowanej tej budowie i ujęcia tego dodatkowego kosztu w cenie oferty.

Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy § 17 ust.5 wzoru umowy bez zmian.

/-/ Z up. Wójta
Arkadiusz Klapiński
Zastępca Wójta Gminy Rokietnica

Odpowiedzi na pytania z dnia 22 stycznia 2021 roku

Pytanie 1
Proszę o informację gdzie znajduje się składowisko Zamawiającego do wywozu drewna?

Odpowiedź
Miejsce do składowania drewna znajduje się na terenie gminy Rokietnica i zostanie wskazane na etapie realizacji zadania.

Pytanie 2
Jaką należy zastosować kategorię ruchu dla nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych zarówno dla warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej?

Odpowiedź
Dla mieszanek mineralno asfaltowych warstw wiążącej i ścieralnej należy zastosować kategorię KR3

Pytanie 3
Jaką technologię należy zastosować do oznakowania poziomego grubowarstwowego (grubowarstwowe strukturalne czy grubowarstwowe gładkie)

Odpowiedź
Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej strukturalnej.

/-/ Z up. Wójta
Arkadiusz Klapiński
Zastępca Wójta Gminy Rokietnica


Informacja z otwarcia ofert

L.P.

 WYKONAWCA

Cena brutto PLN

Okres gwarancji

1.

IVESTON  Sp. z o.o.
ul. Obrzycka 133, 64-600 Oborniki

5.867.100,00

60 m-cy

2.

Firma Usługowo-Handlowa „ANNA”
Anna Białobrzycka ul. Wodna 18,
62-200 Gniezno

6.907.493,84

60 m-cy

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna
ul. Toruńska 200, 62-600 Koło

5.945.464,10

60 m-cy

4.

RENOMEX Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Młynkowska 1C, 64-550 Duszniki

8.470.000,00

60 m-cy

5.

IZBRUK Maciej Rybicki
Zakład  Ogólnobudowlany
Dziedzice 59, 62-404 Ciążeń

6.890.395,93

60 m-cy

6.

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. Sp. k.
ul. F.Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

6.240.646,10

60 m-cy

7.

YOCAM Sp. z o.o. ul. Świerkowa 29,
ull.  Świerkowa 29, 62-090 Rostworowo

6.856.020,00

60 m-cy

8.

Zakład Robót Wielobranżowych
Kubiaczyk Spółka Komandytowa
Kokoszki 25, 62-330 Nekla

6.330.734,54

60 m-cy

9.

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

7.409.532,48

60 m-cy

10.

RBD System  Sp. z o.o.
ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki

6.086.040,00

60 m-cy

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 5.500.000,00 zł brutto.

Rokietnica, dnia 01.02.2021 r.

/-/ Halina Wroniecka
Starszy inspektor ds. zamówień publicznych


Rokietnica, dn. 23.02.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Działając na podstawie art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t. jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Gminę Rokietnica postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta nr 1 złożona przez firmę:

IVESTON Sp. z o.o. ul. Obrzycka 133, 64-600 Oborniki

z ceną: 5.867.100,00 zł brutto i okresem gwarancji 60 m-cy.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w Specyfikacji Istotnych  Warunków  Zamówienia.

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń oraz dokumentów.

Zamawiający  na podstawie Uchwały Nr XXXIII/303/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku dokonał zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

Do postępowania złożono 10 ofert przetargowych.
Oferta Nr 1
IVESTON Sp. z o.o. ul. Obrzycka 133, 64-600 Oborniki
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 60
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 100

Oferta Nr 2
Firma Usługowo-Handlowa „ANNA”  Anna Białobrzycka   ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno
Oferta nie podlegała ocenie przez Zamawiającego.

0ferta Nr 3
Konsorcjum firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A.
Partner: Wykonawstwo, Projekty i Nadzowy „WPN” Maciej Stasiak  
Oś. Widok  27, 64-800 Chodzież
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena –  59,21
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 99,21

Oferta Nr 4
RENOMEX Sp. z o.o. Sp.k. ul. Młynkowska 1c,  64-550 Duszniki
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 41,56
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji - 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 81,56

Oferta Nr 5
IZBRUK Maciej Rybicki  Zakład Ogólnobudowlany Dziedzice 59, 62-404 Ciążeń
Oferta nie podlegała ocenie przez Zamawiającego.

Oferta Nr 6
INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp.k. ul. F. Nowowiejskiego 4,  64-000 Kościan
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 56,41
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 96,41

Oferta Nr 7
YOCAM Sp. z o.o. ul. Świerkowa 29, 62-090 Rostworowo
Oferta nie podlegała ocenie przez Zamawiającego.

Oferta Nr 8
Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Sp. K. , Kokoszki 25, 62-330 Nekla
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 55,61
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 95,61

Oferta Nr 9
STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Oferta nie podlegała ocenie przez Zamawiającego.

Oferta Nr 10
RBD SYSTEM Sp. z o.o.  ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena –57,84
Ilość otrzymanych punktów w kryterium okres gwarancji – 40
Ogółem ilość otrzymanych punktów – 97,84

/-/ Z up. Wójta
Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy Rokietnica

Wytworzył:
Halina Wroniecka
(2020-12-29)
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2020-12-29 10:27:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2021-02-23 12:12:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki