☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 19.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Postanowienie Nr RZP.6730.210.2020 z dn. 11.03.2021 r. - podjąć zawieszone postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy na dz. nr ewid. 323/21, 323/28 w m. Mrowino, budowa 32 budynków

Nr RZP.6730.210.2020

Rokietnica, dn. 11.03.2021 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca  1960r – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

p o s t a n a w i a m

podjąć zawieszone postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy na działkach nr ewid. 323/21, 323/28 w miejscowości Mrowino dla inwestycji polegającej na budowie 32 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z drogą wewnętrzną

UZASADNIENIE

W dniu 05.06.2020 r. Inwestor wystąpił do tut. Urzędu z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy na działkach nr ewid. 323/21, 323/28 w miejscowości Mrowino dla inwestycji polegającej na budowie 32 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z drogą wewnętrzną. Pismem z dnia 12.06.2020r. (data wpływu do tut. Urzędu) Inwestor uzupełnił złożony wniosek. Zawiadomieniem z dnia 22.06.2020 r. strony postępowania w ww. sprawie zostały poinformowane o wszczęciu postępowania na wniosek Inwestora oraz o możliwości zapoznania się z aktami danej sprawy. Postanowieniem nr RZP.6730.210.2020 z dnia 21.07.2020 r. Wójt Gminy Rokietnica zawiesił z urzędu przedmiotowe postępowanie z uwagi na to, iż  dla terenu, na którym położone są między innymi wnioskowane działki została podjęta Uchwała Nr XXXVII/358/2017 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica rejon ul. Szamotulskiej, ul. Szkolnej, ul. Leśnej i ul. Grzybowej i w miejscowości Mrowino do ul. Radziwoja.

W związku z niezakończoną procedurą planistyczną, Wójt Gminy Rokietnica postanawia podjąć postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla powyższej inwestycji. Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Postanowienie strona będzie mogła zaskarżyć w odwołaniu od decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

Otrzymują:

1.  Wnioskodawca

2.  Strony wg wykazu właścicieli (bip.rokietnica)

3.  U.G. a/a

Sprawę prowadzi: Anna Mazur Podinspektor ds. warunków zabudowy telefon: (61)8960-628

Wytworzył:
Anna Mazur
Udostępnił:
Katarzyna Sokulska
(2021-03-11 12:30:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2021-03-11 12:32:36)
 
 
liczba odwiedzin: 4729515

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X