☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 19.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Postanowienie Nr RZP.6730.251.2020 z dn. 22.03.2021 r. - podjęcie zawieszonego postępowania w spr. ustalenia war. zab. dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo - biurowego w Rokietnicy

Nr RZP.6730.251.2020

Rokietnica, dn. 22.03.2021 r.

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca  1960r – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

podjąć zawieszone postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo - biurowego, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.  57/3 położonej w miejscowości Rokietnica, gmina Rokietnica

 

UZASADNIENIE

W dniu 13.07.2020 r.  Pan Radosław Ratajczak i Pan Paweł Kupiński złożyli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo - biurowego, przewidzianej do realizacji na działce nr 57/3 położonej w miejscowości Rokietnica, gmina Rokietnica. Następnie zawiadomieniem z dnia 10.08.2020 r. Wnioskodawcy i strony postępowania w ww. sprawie zostały poinformowane o wszczęciu postępowania oraz o możliwości zapoznania się z aktami danej sprawy. Organ z urzędu ustalił, że Pan Stanisław Poborski figurujący w informacji z rejestru gruntów jako współwłaściciel działki nr ewid. 58/2 w miejscowości Rokietnica zmarł. W ewidencji gruntów i budynków nie zostali ujawnieni jego następcy prawni. Wskazać należy, że współwłaściciele działek sąsiednich są stronami postępowania o ustalenie warunków zabudowy w rozumieniu art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm.), dlatego też powinni być oni informowani o wszelkich czynnościach podejmowanych przez organ w sprawie i mieć możliwość czynnego w niej uczestnictwa.

Mając na uwadze powyższe, organ wystąpił do Sądu Rejonowego w Szamotułach pismami z dnia: 10.08.2020r., 23.09.2020r. oraz z dnia 12.11.2020 r. o udzielenie informacji czy toczy się/toczyło postępowanie spadkowe po ww. osobie oraz czy w stosunku do nieruchomości: dz. nr 58/2 położonej w miejscowości Rokietnica, gmina Rokietnica działają osoby sprawujące zarząd majątkiem masy spadkowej albo kurator wyznaczony przez sąd na wniosek organu administracji publicznej.

W oparciu o art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca  1960r – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) organ zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

W ocenie organu konieczność ustalenia następców prawnych właścicieli nieruchomości sąsiednich wobec nieruchomości, której dotyczy inwestycja służy ustaleniu kręgu stron postępowania i w związku z tym, jest zagadnieniem prawnym, a jego rozstrzygnięcie należy do sądu powszechnego.

Wobec powyższego Postanowieniem z dnia 05.01.2021 r. Wójt Gminy Rokietnica zawiesił przedmiotowe postępowanie i zobowiązał Wnioskodawców do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej stronie postępowania. Sąd Rejonowy w Szamotułach Wydział I Cywilny pismem z dnia 22.01.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.01.2021 r.) poinformował, że w oparciu o system Sędzia 2 (od połowy 2010r.), w tut. Sądzie nie zarejestrowano sprawy o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej stronie postępowania. Pismem z dnia 04.03.2021 r. Wnioskodawcy przedmiotowego postępowania wnieśli o odwieszenie postępowania oraz dostarczyli akt poświadczenia dziedziczenia po zmarłej stronie postępowania.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Postanowienie strona będzie mogła zaskarżyć w odwołaniu od decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

 

Sprawę prowadzi:

Anna Mazur Podinspektor ds. warunków zabudowy

telefon: (61)8960-628

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Kępa
(2021-03-23 11:13:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Kępa
(2021-03-23 11:16:31)
 
 
liczba odwiedzin: 4729381

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X