☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica

RZP.6720.1.2021                                                                          

Rokietnica, dn. 29.03.2021 r.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 293 ze zmianami) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2021 poz. 247) zawiadamiam o:

  • podjęciu przez Radę Gminy Rokietnica Uchwały Nr XXX/272/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica obejmującej działki nr 94, 95/28, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11, 96/12, 96/13, 96/14, 97/18, 100/134 i 100/135 położone w Kiekrzu oraz Uchwały Nr XXXIII/306/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz w rejonie ulicy Polnej i jeziora Kierskiego Małego;
  • przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dotyczącej projektu zmiany studium.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy: osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62- 090 Rokietnica, w godzinach przyjmowania interesantów, po uprzednim umówieniu się i z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego (t.j. zasłonięciem ust i nosa, dezynfekcją rąk lub założenie rękawiczek ochronnych), przez adres e-mail: urzad@rokietnica.pl, za pomocą platformy epuap na adres /9n2o20aqis/skrytka lub telefonicznie. Uchwała wraz załącznikami dostępna jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rokietnica.

Wnioski do zmiany studium należy składać na piśmie w formie papierowej do Wójta Gminy Rokietnica na adres ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica lub elektronicznej za pomocą  platformy epuap na adres /9n2o20aqis/skrytka, w terminie do dnia 22.04.2021 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi i wnioski do prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: urzad@rokietnica.pl w terminie do dnia 22.04.2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rokietnica. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

 

Wójta Gminy Rokietnica

Na podst. art. 17a Ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że dane osobowe zawarte we wnioskach są przetwarzane na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Administratorem tych danych jest Wójt Gminy Rokietnica. Złożone wnioski - po ich zanonimizowaniu - będą przekazywane przez Administratora do uprawnionych podmiotów na potrzeby realizacji procedury planistycznej.

Pełna klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.rokietnica.pl (Urząd Gminy > RODO).

Wytworzył:
Agnieszka Rutkowska
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2021-03-29 11:07:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2021-03-29 11:10:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1374417