☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 19.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Postanowienie nr RZP.6730.31.2021 z dn. 13.05.2021 r. - o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy na działce nr ewid. 12/9 w m. Rokietnica, budowa 9 budynków mieszkalnzch

Nr RZP.6730.31.2021

Rokietnica, dn. 13.05.2021 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca  1960r – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej kpa oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741), zwanej dalej upzp

postanawiam

zawiesić z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy na działce nr ewid. 12/9 w miejscowości Rokietnica dla inwestycji polegającej na budowie 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dopuszczeniem lokalizacji lokali usługowych w parterach. Postępowanie zawiesza się do czasu uchwalenia planu, lecz nie później niż do dnia 03.12.2021 r.

UZASADNIENIE

W dniu 04.03.2021 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek o ustalenie warunków zabudowy na działce nr 12/9 w miejscowości Rokietnica dla inwestycji polegającej na budowie 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dopuszczeniem lokalizacji lokali usługowych w parterach. Zawiadomieniem z dnia 22.03.2021 r. strony postępowania w ww. sprawie zostały poinformowane o wszczęciu postępowania na wniosek Inwestora oraz o możliwości zapoznania się z aktami danej sprawy.

Dla terenu, na którym położona jest między innymi przedmiotowa działka została podjęta uchwała  Nr XXXVII/358/2017 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica rej. ul. Szamotulskiej, ul. Szkolnej, ul. Leśnej i ul. Grzybowej i w miejscowości Mrowino do ul. Radziwoja.

Projekt  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożony był do publicznego wglądu w terminie od 9 kwietnia 2021r. do 11 maja 2021r.  Uwagi do planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 maja 2021 r. 

Jeśli wpłyną uwagi a złożone uwagi nie zostaną uwzględnione przez Wójta Gminy Rokietnica projekt może zostać przedłożony Radzie Gminy Rokietnica do uchwalenia w terminie zawieszenia postępowania, a następnie po przekazaniu planu do Wojewody Wielkopolskiego i publikacji w Dzienniku Urzędowym, po 14 dniach od dnia publikacji wejdzie w życie.

Jeśli do wyłożonego projektu złożone zostaną uwagi, Wójt Gminy zobowiązany jest rozstrzygnąć je w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Jeśli na skutek złożonych uwag projekt planu ulegnie zmianie, nastąpi konieczność powtórzenia procedury i ponowienie wyłożenia. Uchwalenie planu miejscowego oraz jego wejście w życie zależne jest od charakteru składanych uwag i ich rozstrzygnięcia. W ocenie organu, w przypadku wniesienia uwag do wyłożonego projektu planu, bądź w przypadku odrzucenia ewentualnych uwag, w dalszym ciągu możliwe będzie przedstawienie Radzie Gminy Rokietnica projektu przedmiotowej uchwały wraz z listą ewentualnych uwag celem jego uchwalenia przed wyznaczonym terminem. Plan prognozowany jest do uchwalenia do września 2021 roku.

W związku z wystąpieniem sprzeczności wnioskowanego sposobu zagospodarowania terenu z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest zawieszenie niniejszego postępowania w celu niedopuszczenia wydania decyzji o warunkach zabudowy niezgodnej z opracowywanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 upzp postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia warunków zabudowy, jeżeli:

1)   w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo

2)   w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu lub jego zmiany.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 upzp plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. Strony wg wykazu właścicieli (bip.rokietnica)
  3. U.G. aa.

Sprawę prowadzi: Anna Mazur Podinspektor ds. warunków zabudowy telefon: (61)8960-628

Wytworzył:
Anna Mazur
Udostępnił:
Katarzyna Sokulska
(2021-05-14 10:03:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sokulska
(2021-05-14 10:03:53)
 
 
liczba odwiedzin: 4729434

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X