☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Piątek 09.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica dot. Programu współpracy na 2022 r.

Rokietnica, dn. 05.10.2021 r.

Nr RO.523.2.2021

 

Ogłoszenie o konsultacjach
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica

Realizując Uchwałę Nr LVI/389/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zasad określających szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Wójt Gminy Rokietnica w dniu 5 października 2021 r.
ogłasza:

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica

1. Przedmiotem konsultacji będzie:

Projekt Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2022.

Projekt Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2022 przedkładany jest do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Rokietnica.

Projekt uchwały jest wersją roboczą, w toku konsultacji może on ulegać zmianom.

2. Termin konsultacji ustala się na okres

od 12 października 2021 r. do 26 października 2021 r.

3. Konsultacje przebiegać będą w następujących formach:

1) zamieszczenia projektu Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2022 na stronie internetowej www.rokietnica.pl w zakładce: DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY-INFORMACJE, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz gminnej tablicy ogłoszeń i przyjmowania pisemnych opinii lub uwag zainteresowanych organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie papierowej lub elektronicznej; 

2) przyjmowania opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Rokietnica www.rokietnica.pl w zakładce: DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY-INFORMACJE lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej, w formach:

  • elektronicznej na adres: agnieszka.antczak@rokietnica.pl;
  • listownej na adres: Urząd Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica;
  • osobiście, dostarczając wypełniony formularz do urny umieszczonej w Biurze Obsługi Interesanta w Budynku C Urzędu Gminy Rokietnica.

O terminie decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy Rokietnica. Opinie i uwagi złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

 

4. Konsultacje obejmują zasięgiem teren Gminy Rokietnica.

 

/-/ Z up. Wójta Gminy Rokietnica
Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy 

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH >>> LINK

PROJEKT DO KONSULTACJI:

Projekt Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2022 >>> LINK

FORMULARZ UWAG >>> LINK

 

Wytworzył:
Agnieszka Antczak
(2021-10-05)
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2021-10-05 10:32:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2021-10-05 11:43:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1385560