Wyniki konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica

Rokietnica, dn. 28.10.2021 r.

RO.523.2.2021

 

Wyniki konsultacji społecznych projektu „Programu Współpracy Gminy Rokietnica
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2022”

 

Konsultacje społeczne odbyły się w oparciu o uchwałę Rady Gminy Rokietnica nr LVI/389/2010 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Opinie/uwagi do projektu „Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2022, zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Rokietnica z dnia 5 października 2021 roku, organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica, mogły składać w okresie od 12 października 2021 roku do 26 października 2021 roku za pośrednictwem Formularza uwag do projektu „Programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Rokietnica: www.rokietnica.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY – INFORMACJE oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rokietnicy.

Uwagi i opinie z wykorzystaniem ww. Formularza, możliwego do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Rokietnica www.rokietnica.pl w zakładce: DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY-INFORMACJE lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej, przyjmowane były w następujących formach:

 • elektronicznej na adres: agnieszka.antczak@rokietnica.pl;
 • listownej na adres: Urząd Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica;
 • osobiście, dostarczając wypełniony formularz do urny umieszczonej w Biurze Obsługi Interesanta w Budynku C Urzędu Gminy Rokietnica.

 

Przebieg konsultacji ogłoszonych w dniu 5 października 2021 roku

na okres od 12 października 2021 roku do 26 października 2021 roku

przedstawia się następująco:

 

L.p.

Uwagi organizacji pozarządowych do projektu Programu Współpracy na rok 2022 ze szczegółowym wskazaniem paragrafu,
ustępu i punktu Programu

Stanowisko Gminy Rokietnica wraz
z uzasadnieniem

1.

CELE

brak uwag

brak

2.

ZASADY WSPÓŁPRACY

brak uwag

brak

3.

PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY

brak uwag

brak

4.

FORMY WSPÓŁPRACY

brak uwag

brak

5.

PRIORYTETY W REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

brak uwag

brak

6.

INNE PROPOZYCJE

brak uwag

brak

W wyniku przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu Współpracy na 2022 rok”, złożono 0 formularzy uwag, do projektu „Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na 2022 rok”.

Pełen przebieg prac nad „Programem Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2022” przedstawiał się następująco:

 1. Projekt „Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2022” powstał na bazie „Programu Współpracy na rok 2021”, z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica.
 2. Za jego przygotowanie odpowiedzialna była Agnieszka Antczak Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji Urzędu Gminy w Rokietnicy.
 3. Informację o rozpoczęciu prac nad projektem „Programu Współpracy na 2022 rok” przekazano organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica za pośrednictwem strony internetowej Gminy Rokietnica: www.rokietnica.pl, zakładka DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY – INFORMACJE i strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rokietnicy 19 sierpnia 2021 roku oraz elektronicznie poprzez wysłanie podmiotom, które w 2021 roku wnioskowały o przyznanie dotacji, informacji o rozpoczęciu prac nad programem współpracy. W dniu 1 września 2021 r.
  wydłużono termin składania propozycji do Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica, na rok 2022, z 10 września 2021 r. na 20 września 2021 r.
 4. Propozycje do projektu „Programu Współpracy na 2022 rok” przyjmowano w okresie od 19 sierpnia 2021 roku do 20 września 2021 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej (agnieszka.antczak@rokietnica.pl), poprzez pisemne składanie propozycji do projektu „Programu Współpracy na 2022 rok” drogą tradycyjnej poczty (Urząd Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62–090 Rokietnica) lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Rokietnica - Biuro Obsługi Interesanta.
 5. Organizacje pozarządowe, które zgłosiły propozycje ogólnych kierunków i obszarów działań do projektu Programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Liczba otrzymanych propozycji: 6, w tym mailowo: 4.

L.p.

Data wpływu

Nazwa organizacji

Propozycje organizacji pozarządowych do Programu Współpracy
na rok 2022

Stanowisko Gminy Rokietnica
wraz z uzasadnieniem

1

07.09.2021

Akademia Wieku Dostojnego
im. M. Konopnickiej w Rokietnicy

„Aktywnym być - dla ciała i dla ducha”. Zajęcia „zdrowy kręgosłup” przeznaczone dla seniorów z terenu gminy Rokietnica są kontynuacją dotychczas prowadzonych ćwiczeń.

Propozycja została uwzględniona w projekcie Programu współpracy na rok 2022.

2

08.09.2021

Fundacja Piotra Reissa

Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich oraz rozgrywkach WZPN dla dzieci i młodzieży z Gminy Rokietnica

Propozycja została uwzględniona w projekcie Programu współpracy na rok 2022.

3

14.09.2021

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR

Zorganizowanie dopołudniowych zajęć w wodzie na Tarnowskich Termach

Propozycja została uwzględniona w projekcie Programu współpracy na rok 2022.

 

 

 

Zorganizowanie wycieczki kilkudniowej do Kotliny Jeleniogórskiej

Propozycja nie została uwzględniona w projekcie programu współpracy Gminy Rokietnica na 2022 r. z powodu ograniczonych środków finansowych w budżecie gminy przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.

Propozycja została wniesiona przez organizację, która nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa.

Na terenie gminy Rokietnica nie działają organizacje pozarządowe specjalizujące się w świadczeniu wysokiej jakości usług turystycznych.

W 2022 roku zadaniem priorytetowym Gminy będą zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

 

 

Pobyt osób
z niepełnosprawnościami
w mieszkaniu treningowym

Propozycja nie została uwzględniona w projekcie programu współpracy Gminy Rokietnica na 2022 r. z powodu ograniczonych środków finansowych w budżecie gminy przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.

W zakresie działań na rzecz mieszkalnictwa wspomaganego i treningowego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizując zadanie określone w art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 573) ogłasza dla organizacji pozarządowych konkursy o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

Projekty zgłaszane są przez organizacje pozarządowe w drugim celu programowym dotyczącym zwiększenia samodzielności osób niepełnosprawnych, w typie projektu - prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła).

 

 

 

Warsztaty / spotkania dla rodziców osób z niepełnosprawnościami: zajęcia z psychologiem, zajęcia z rehabilitantem, zajęcia o zdrowym odżywianiu, zajęcia kreatywne - zrób coś dla siebie, itp.

Propozycja została uwzględniona w projekcie Programu współpracy na rok 2022, jako z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Realizacja zadania będzie możliwa
z pominięciem otwartego konkursu ofert w ramach tzw. małych grantów.

 

4

19.09.2021

Uczniowski Klub Sportowy SŁOWIAN Mrowino

Zajęcia szkoleniowe i uczestnictwo w zawodach zawodników sekcji tenisa stołowego oraz organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży

Propozycja została uwzględniona w projekcie Programu współpracy na rok 2022.

5

20.09.2021

Gminny Klub Sportowy ROKITA

Cykl treningów i meczów ligowych piłki nożnej w 2022 roku dla 5 grup młodzieżowych w tym:

 • treningi piłkarskie w 5 kategoriach wiekowych
 • treningi piłkarskie specjalistyczne
 • udział w meczach ligowych organizowanych przez WZPN

Propozycja została uwzględniona w projekcie Programu współpracy na rok 2022.

6

20.09.2021

Rokietnicki Klub Lekkoatletyczny KUSY Rokietnica

Organizacja i systematyczne szkolenie sportowe w zakresie lekkiej atletyki dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w tym :

 • prowadzenie systematycznych zajęć sportowych z zakresu lekkiej atletyki
 • udział zawodników w imprezach mityngach LA na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju
 • zorganizowanie zgrupowania sportowego w okresie zimowym [styczeń 2022 r.]

Propozycja została uwzględniona w projekcie Programu współpracy na rok 2022.

 1. W oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zmianami), „Program Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2022”, założenia budżetowe Gminy Rokietnica na 2022 rok oraz wniesione przez organizacje pozarządowe propozycje, przygotowano projekt „Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na 2022 rok”. Projekt „Programu Współpracy na 2022 rok” wraz z Formularzem uwag do projektu Programu Współpracy oraz ogłoszeniem Wójta Gminy Rokietnica o konsultacjach z dnia 5 października 2021 roku, został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rokietnicy: www.rokietnica.pl, w zakładce DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY – INFORMACJE, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rokietnicy, na gminnej tablicy ogłoszeń oraz pisemnie poprzez wysłanie podmiotom znajdującym się na Mapie Aktywności Organizacji Pozarządowych Gminy Rokietnica ogłoszenia o konsultacjach projektu „Programu Współpracy na 2022 rok”. Projekt „Programu Współpracy na 2022 rok”, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rokietnica nr LVI/389/2010 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
  Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zmianami), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, podlegał konsultacjom w okresie od 12 października 2021 roku do 26 października 2021 roku.
 2. W okresie konsultacji, tj. od 12 października 2021 roku do 26 października 2021 roku organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica nie wniosły żadnych uwag do projektu „Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2022”.
 3. Zgodnie z § 5 pkt. 5 i § 7 załącznika do uchwały Rady Gminy Rokietnica nr LVI/389/2010 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zmianami), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, uznaje się to za ważne.

 

Z up. Wójta Gminy Rokietnica
/-/ Danuta Potrawiak
Sekretarz Gminy 

Wytworzył:
Agnieszka Antczak
(2021-10-28)
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2021-10-28 13:08:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2021-10-28 13:26:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki