☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Poniedziałek 27.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (dot. osób z niepełnosprawnościami)

Nr RO.0050.151.2021

Rokietnica, dn. 29.12.2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 151/2021

WÓJTA GMINY ROKIETNICA

z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji, współorganizacji i udziału w zajęciach oraz przedsięwzięciach sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Rokietnica

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1.         Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji, współorganizacji i udziału w zajęciach oraz przedsięwzięciach sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Rokietnica, w składzie:

  1. Danuta Potrawiak - Przewodniczący Komisji;
  2. Katarzyna Paulus - Skarbnik Gminy;
  3. Zdzisław Smól - przedstawiciel organizacji pozarządowych;
  4. Tomasz Wierzbicki - przedstawiciel organizacji pozarządowych;
  5. Agnieszka Antczak - Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji Urzędu Gminy w Rokietnicy.

§ 2.         Komisja Konkursowa, o której mowa w § 1, stosuje przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podlega Zarządzeniu Nr 145/2021 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji, współorganizacji i udziału w zajęciach oraz przedsięwzięciach sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Rokietnica.

§ 3.         Nadaję Regulamin Pracy powołanej wyżej Komisji, stanowiący załącznik nr 1 zarządzenia.

§ 4.         Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 5.         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 151/2021
Wójta Gminy Rokietnica
z dnia 29 grudnia 2021 roku

REGULAMIN PRACY

Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji, współorganizacji i udziału w zajęciach oraz przedsięwzięciach sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Rokietnica.

§ 1.

1. Wójt powołuje Komisję Konkursową do oceny ofert liczącą 5 członków i ustala jej skład osobowy.

2. W posiedzeniach Komisji Konkursowej musi uczestniczyć co najmniej 3 członków składu Komisji.

3. W ocenie danej oferty nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej w jakikolwiek sposób związani z oferentem.

4. Komisja Konkursowa może zaprosić do uczestnictwa osobę z głosem doradczym, która posiada specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań podlegających konkursowi.

§ 2.

1. Komisja Konkursowa zobowiązana jest do pisemnego sporządzenia oceny oferty oraz stanowiska Komisji wraz z uzasadnieniem wyboru oferty.

2. Komisja Konkursowa podczas oceny wniosku stosuje kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub innych przepisach, w tym w Rocznym Programie Współpracy. Szczegółowe kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zostały określone w Zarządzeniu nr 145/2021 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji, współorganizacji i udziału w zajęciach oraz przedsięwzięciach sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Rokietnica.

3. Do każdej podlegającej opiniowaniu oferty Komisja Konkursowa powinna załączyć kwestionariusz oceny oferty oraz stanowisko Komisji Konkursowej.

4. Ostateczny wybór najkorzystniejszej oferty należy do Wójta Gminy Rokietnica.

5. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostają w aktach Urzędu Gminy Rokietnica i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu zlecania realizacji zadania, ani po jego zakończeniu.

§ 3.

Informacje o złożonych wnioskach oraz o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadania będą podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.rokietnica.pl (w zakładce: DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY – INFORMACJE) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rokietnica.

§ 4.

Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

/-/ Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica

Wytworzył:
Agnieszka Antczak
(2021-12-29)
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2021-12-29 13:43:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2021-12-29 13:54:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1373621