☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie organizacji, współorganizacji i udziału w zajęciach oraz przedsięwzięciach sport.-rekreac. dla osób z niepełnosprawnościami z Gminy Rokietnica

Rokietnica, dn. 18.01.2022 r.

Nr RO.0050.11.2022

ZARZĄDZENIE NR 11/2022

WÓJTA GMINY ROKIETNICA

z dnia 18 stycznia 2022 roku

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji, współorganizacji i udziału w zajęciach oraz przedsięwzięciach sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Rokietnica w roku 2022

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji, współorganizacji i udziału w zajęciach oraz przedsięwzięciach sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Rokietnica w roku 2022.

2. Podział środków finansowych na realizację zadań stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Rokietnica.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 11/2022
Wójta Gminy Rokietnica
z dnia 18 stycznia 2022 roku

 

Podział środków finansowych

na wsparcie realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
w zakresie organizacji, współorganizacji i udziału w zajęciach oraz przedsięwzięciach
sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami
z terenu Gminy Rokietnicy w 2022 roku

 

L.p.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Ilość punktów przyznana przez Komisję Konkursową

Przyznana kwota dotacji
(brutto zł)

1

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR

Obóz sportowo-rekreacyjny
dla osób
z niepełnosprawnościami

95

10 000,00 zł

2

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SPARTAN Rokietnica Taekwondo Olimpijskie

Para taekwondo - rozwój fizyczny
i psychospołeczny osób niepełnosprawnych w Gminie Rokietnica

80

0,00 zł

  Razem:

 

10 000,00 zł

 

/-/ Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica

 

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR  11/2022
WÓJTA GMINY ROKIETNICA
z dnia 18 stycznia 2022 roku

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji, współorganizacji i udziału w zajęciach oraz przedsięwzięciach sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Rokietnica w roku 2022

 

Zarządzeniem Nr 145/2021 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 7 grudnia 2021 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji, współorganizacji i udziału w zajęciach oraz przedsięwzięciach sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Rokietnica.

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty.

Oferta nr 1 i 2 spełniają wszystkie wymogi formalne wynikające z przepisów:

  1. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami).
  2. Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). 
  3. Zarządzenia Nr 145/2021 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji, współorganizacji i udziału w zajęciach oraz przedsięwzięciach sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Rokietnica.
  4. Zarządzenia Nr 151/2021 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji, współorganizacji i udziału w zajęciach oraz przedsięwzięciach sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Rokietnica.

Pod względem merytorycznym oferty nr 1 i 2 zostały ocenione w oparciu o kryteria określone w Zarządzeniu Nr 145/2021 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 7 grudnia 2021 roku.

W związku z powyższym realizacja przedmiotowego zadania zostaje zlecona w formie wsparcia podmiotom i w wysokości jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

/-/ Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica

 

Wytworzył:
Agnieszka Antczak
(2022-01-18)
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2022-01-18 12:22:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2022-01-18 12:29:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1374417