☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Poniedziałek 27.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia w zakresie organizacji, współorg. i udziału w zajęciach oraz przedsięwzięciach sport.-rekr. dla dorosłych mieszkańców gm.Rokietnica pow.50

Rokietnica, dn. 18.01.2022 r.

Nr RO.0050.13.2022

ZARZĄDZENIE NR 13/2022

WÓJTA GMINY ROKIETNICA

z dnia 18 stycznia 2022 roku

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji, współorganizacji i udziału w zajęciach oraz przedsięwzięciach sportowo-rekreacyjnych dla dorosłych mieszkańców gminy Rokietnica powyżej 50. roku życia

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji, współorganizacji i udziału w zajęciach oraz przedsięwzięciach sportowo-rekreacyjnych dla dorosłych mieszkańców gminy Rokietnica powyżej 50. roku życia.

2. Podział środków finansowych na realizację zadań stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Rokietnica.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 13/2022
Wójta Gminy Rokietnica
z dnia 18 stycznia 2022 roku

Podział środków finansowych

wsparcie realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji, współorganizacji i udziału w zajęciach
oraz przedsięwzięciach sportowo-rekreacyjnych
dla dorosłych mieszkańców gminy Rokietnica
powyżej 50. roku życia

 

L.p.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Ilość punktów przyznana przez Komisję Konkursową

Przyznana kwota dotacji
(brutto zł)

1

Rokietnicki Klub Seniorów

Wyjazdy seniorów do Tarnowskich Term formą aktywności fizycznej dorosłych mieszkańców gminy Rokietnica powyżej 50. roku życia

90

10 000,00

2

Akademia Wieku Dostojnego im. Marii Konopnickiej

Aktywnym być: dla ciała, dla umysłu

80

10 000,00

3

Stowarzyszenie Rokietnica Biega

Treningi dla biegaczy
z trenerem

-

0,00

4

ROXKIJE Rokietnica

Popularyzacja aktywności Nordic Walking dla osób
powyżej 50. roku życia
w Gminie Rokietnica

-

0,00

5

Fundacja Just4Fit

W zdrowym ciele zdrowy duch - zajęcia sportowe dla dorosłych mieszkańców 50+
z Gminy Rokietnica

85

10 000,00

 Razem:

 

30 000,00 zł

 


/-/ Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica

 

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR  13/2022
WÓJTA GMINY ROKIETNICA
z dnia 18 stycznia 2022 roku

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji, współorganizacji i udziału w zajęciach oraz przedsięwzięciach sportowo-rekreacyjnych dla dorosłych mieszkańców gminy Rokietnica powyżej 50. roku życia

 

Zarządzeniem Nr 144/2021 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 7 grudnia 2021 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji, współorganizacji i udziału w zajęciach oraz przedsięwzięciach sportowo-rekreacyjnych dla dorosłych mieszkańców gminy Rokietnica powyżej 50. roku życia.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert.

Spośród 5 złożonych ofert w konkursie, 2 oferty (oferta nr 3 i 4) nie spełniły wymagań formalnych wynikających z przepisów:

  1. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami).
  2. Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
  3. Zarządzenia Nr 144/2021 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji, współorganizacji i udziału w zajęciach oraz przedsięwzięciach sportowo-rekreacyjnych dla dorosłych mieszkańców gminy Rokietnica powyżej 50. roku życia.
  4. Zarządzenia Nr 150/2021 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji, współorganizacji i udziału w zajęciach oraz przedsięwzięciach sportowo-rekreacyjnych dla dorosłych mieszkańców gminy Rokietnica powyżej 50. roku życia.

Oferty nr 1, 2 i 5 spełniły wszystkie wymogi formalne wynikające z przepisów:

  1. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami).
  2. Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
  3. Zarządzenia Nr 144/2021 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji, współorganizacji
    i udziału w zajęciach oraz przedsięwzięciach sportowo-rekreacyjnych dla dorosłych mieszkańców gminy Rokietnica powyżej 50. roku życia.
  4. Zarządzenia Nr 150/2021 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji, współorganizacji i udziału w zajęciach oraz przedsięwzięciach sportowo-rekreacyjnych dla dorosłych mieszkańców gminy Rokietnica powyżej 50. roku życia.

Pod względem merytorycznym oferty nr 1, 2 i 5 zostały ocenione w oparciu o kryteria określone w Zarządzeniu Nr 144/2021 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 7 grudnia 2021 roku.

Oferty nr 4 i 5 nie zostały poddane ocenie merytorycznej uzyskując negatywną opinię na etapie oceny formalnej, ponieważ nie spełniły wymogów zawartych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

W związku z powyższym realizacja przedmiotowego zadania zostaje zlecona w formie wsparcia podmiotom i w wysokości jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

/-/ Bartosz Derech
Wójt Gminy Rokietnica

Wytworzył:
Agnieszka Antczak
(2022-01-18)
Udostępnił:
Antczak Agnieszka
(2022-01-18 14:01:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Antczak Agnieszka
(2022-01-18 14:17:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1373621