Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bytkowo, gmina Rokietnica, powiat poznański

Nr RGM.6840.6.2021

Rokietnica, dn. 23.06.2022 r.

Wójt Gminy Rokietnica

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bytkowo, gmina Rokietnica, powiat poznański

Przedmiot przetargu

Ark. mapy

nr działki,

obręb ewidencyjny

powierzchnia

opis użytków wg ewidencji gruntów

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

Przedmiot przetargu

1

392/6, Bytkowo

0,1040  ha

RIIIb – grunty orne

166.747,00 zł netto

9.000,00 zł

1

392/18, Bytkowo

0,0042 ha

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/239/2020 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28    września 2020 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytkowo, rejon ul. Pawłowickiej (ogł. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 02.10.2020 r., poz. 7375) przedmiotowe działki przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako oznaczenie 1MN.

Opis nieruchomości:

W związku z przeznaczeniem nieruchomości działka nr 392/6 wraz z działką nr 392/18 będą sprzedawane jako łączność gospodarcza.

Sąd Rejonowy w Szamotułach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, dla ww. działek położonych w Bytkowie prowadzi księgę wieczystą PO1A/00038369/8.

Przedmiotowe działki położone są w miejscowości Bytkowo w rejonie ul. Pawłowickiej, wjazd na nieruchomość z drogi wewnętrznej.

Kształt działek jest zwarty, regularny. W drodze wewnętrznej od ulicy Pawłowickiej zlokalizowana jest sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i gazowa.

Przez działkę nr 392/6 poprowadzona jest sieć melioracyjna (drenarska). W przypadku wykonywania robót ziemnych wgłębnych należy zachować szczególną ostrożność w celu zachowania w sprawności zaewidencjonowaną sieć melioracyjną. W przypadku kolizji sieci melioracyjnej z ewentualną zabudową działek należy wykonać projekt techniczny oraz uzyskać pozwolenie wodnoprawne na przebudowę przedmiotowych urządzeń. W związku z posadowioną infrastrukturą melioracyjną na działce nr 392/6 przy sprzedaży nieruchomości będzie ustanowiona nieodpłatna i na czas nieokreślony służebność polegająca na prawie dostępu dla przeprowadzenia konserwacji, napraw i wymiany przebiegających urządzeń podziemnej infrastruktury terenu na rzecz każdoczesnego właściciela lub zarządcy tych urządzeń.

Informacje dodatkowe:

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, w stawce obowiązującej na dzień podpisania umowy sprzedaży. Cena nieruchomości powiększona o podatek VAT podlega zapłacie nie później niż na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego. 

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe.

Pierwszy przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Bytkowie, oznaczonej jako działki nr 392/6 oraz nr 392/18, odbył się 17 maja 2022 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg na sprzedaż ww. niezabudowanej nieruchomości gruntowej odbędzie się dnia 28 lipca 2022 roku (czwartek) o godz. 9:00, w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Rokietnicy – budynek A, przy ul. Golęcińskiej 1.

Warunki II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż:

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wpłacenia wadium w podanej wyżej wysokości najpóźniej do dnia 22 lipca 2022 roku (piątek)  na rachunek bankowy Gminy Rokietnica w Poznańskim Banku Spółdzielczym w Poznaniu O/Rokietnica – nr 19 9043 1041 3041 0023 9110 0028, ze wskazaniem w tytule przelewu obrębu ewidencyjnego nieruchomości wraz z numerami działek. Dokument potwierdzający wpłatę wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomości, której dotyczy. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany powyżej rachunek bankowy.

Przetarg rozpocznie się rejestracją osób uprawnionych. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wniesienia wadium oraz okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu (w przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości), osoby prawne powinny dodatkowo okazać aktualny wypis z rejestru przedsiębiorców lub firm (notarialne pełnomocnictwo).  

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dodatkowe informacje na temat przetargu: Urząd Gminy w Rokietnicy, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica, tel. 61 89 60 609.

/-/ Wójt Gminy Rokietnica
Bartosz Derech

mapa

Wytworzył:
Anna Skrzypiec
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2022-06-24 09:43:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2022-06-24 09:49:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki