☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 07.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica dot. Programu współpracy na 2023 r.

Rokietnica, dn. 27.09.2022 r.

Nr RO.523.2.2022

Ogłoszenie o konsultacjach
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica

Realizując Uchwałę Nr LVI/389/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zasad określających szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Wójt Gminy Rokietnica w dniu 27 września 2022 r.
ogłasza:

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica

1. Przedmiotem konsultacji będzie:

Projekt Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2023.

Projekt Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2023 przedkładany jest do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających lub mających siedzibę na terenie Gminy Rokietnica.

Projekt uchwały jest wersją roboczą, w toku konsultacji może on ulegać zmianom.

2. Termin konsultacji ustala się na okres

    od 4 października 2022 r. do 18 października 2022 r.

3. Konsultacje przebiegać będą w następujących formach:

1) zamieszczenia projektu Programu Współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rokietnica na rok 2023 na stronie internetowej www.rokietnica.pl w zakładce: DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY-INFORMACJE, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz gminnej tablicy ogłoszeń i przyjmowania pisemnych opinii lub uwag zainteresowanych organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie papierowej lub elektronicznej;

2) przyjmowania opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy Rokietnica www.rokietnica.pl w zakładce: DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY-INFORMACJE lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej, w formach:

  • elektronicznej na adres: agnieszka.bilik@rokietnica.pl;
  • listownej na adres: Urząd Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica;
  • osobiście, dostarczając wypełniony formularz do urny umieszczonej w Biurze Obsługi Interesanta w Budynku C Urzędu Gminy Rokietnica.

O terminie decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy Rokietnica. Opinie i uwagi złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

4. Konsultacje obejmują zasięgiem teren Gminy Rokietnica.

/-/ Wójt Gminy Rokietnica
Bartosz Derech

1. Załącznik nr 1 – Projekt Programu Współpracy na 2023 r.

2. Formularz uwag

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Bilik Podinspektor do spraw współpracy

z organizacjami pozarządowymi

telefon (61)8960-619

Wytworzył:
Agnieszka Bilik
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2022-09-27 12:55:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2022-09-27 12:55:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1364470