Przeniesienie decyzji na zajęcie pasa drogowego

Decyzja administracyjna wydana na wniosek strony na zajęcie pasa drogi gminnej publicznej w celu umieszczenia urządzeń obcych niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wydanej w odrębnym postępowaniu, za zgodą strony zostaje przeniesiona na rzecz innego podmiotu, który wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w decyzji.
Przeniesienie na inny podmiot dotyczy decyzji:
1.    prowadzenia robót w pasie drogowym,
2.    umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3.    umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4.    zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

Symbol:
RI.7230

Nr karty:
RI-04

Wydział:
Referat Inwestycji i Infrastruktury

Dokumenty:
Wzór wniosku o przeniesienie decyzji na zajęcie pasa drogowego: (PDF) (DOC)
Zgoda na przeniesienie decyzji na zajęcie pasa drogowego: (PDF) (DOC)

Podstawa prawna:
•    art. 39 ust. 9-13 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z późn. zm.),
•    dział II rozdział 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.),
•    uchwała nr XX/183/2020 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (Dz.Urz. Woj. Wlkp z 2020, poz. 2469).

Opłaty:
Wysokość stawek opłaty za zajęcie 1,0 m2 pasa drogowego jest wskazana w §§ 1-4 uchwały nr XX/183/2020 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 lutego 2020 r.
Opłaty należy uiszczać na konto Urzędu Gminy Rokietnica, PBS Odział w Rokietnicy, nr 69 9043 1041 3041 0023 9110 0001.

Termin odpowiedzi:
Załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiadająca:
Aleksandra Soloch, Specjalista ds. infrastruktury drogowej, tel. 61 8 960 603

Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
1.    Wniosek o przeniesienie decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego powinien zawierać:
1)    imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o przeniesienie decyzji administracyjnej,
2)    imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu, na który została wydana decyzja administracyjna,
3)    numer decyzji administracyjnej oraz data wydania,
4)    datę przeniesienia decyzji.
2.    Zgoda na przeniesienie decyzji na zajęcie pasa drogowego powinna zawierać:
1)    imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o przeniesienie decyzji administracyjnej,
2)    imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu, na który została wydana decyzja administracyjna,
3)    numer decyzji administracyjnej oraz data wydania,
4)    datę przeniesienia decyzji.
Dopuszcza się możliwość przedłożenia innych dokumentów, jak akt notarialny, umowa przeniesienia własności przeniesienia urządzeń obcych zawierająca informacje, o których mowa w pkt 2.1)-2.4) powyżej.

Wytworzył:
Aleksandra Soloch
Udostępnił:
Sokulska Katarzyna
(2022-12-07 09:25:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2024-02-27 08:05:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki