2023 Wybory do Sejmu i Senatu RP

Informacja dla mężów zaufania

 


Informacja o składach komisji obwodowych wraz z funkcjami

 


OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu
z dnia 18 września 2023 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 39 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 


 

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu
z dnia 18 września 2023 r.
o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 90 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 


 

Zarządzenie Nr 140/2023Wójta Gminy Rokietnica
z dnia 2 października 2023 roku
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

 


Zarządzenie Nr 137/2023 Wójta Gminy Rokietnica
z dnia 29 września 2023 roku
w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w glosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz referendum ogólnokrajowego
w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.

 


POSTANOWIENIE NR 267/2023

Komisarza Wyborczego w Poznaniu I

z dnia 25 września 2023 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r

skład komisji wyborczych dla Gminy Rokietnica  - link


Informacja Komisarza Wyborczego 

z dnia 18 września 2023 r.

dot. powołnia w gminie Rokietnica obwodowych komisji wyborczych 

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

 


KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R

 

Termin wykonania czynności wyborczych

Czynności wyborcze

1 2

do dnia 28 sierpnia 2023 r.

zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,

– przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu 
wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,

powołanie okręgowych komisji wyborczych

od dnia 1 września 2023 r.

do dnia 12 października 2023 r

składanie przez wyborców wniosków o:

wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,

zmianę miejsca głosowania,

składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo odbywających ćwiczenia wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmianę miejsca głosowania

do dnia 6 września 2023 r. do godz. 16.00

zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów

do dnia 11 września 2023 r.

utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich i zespołach tych domów, a także ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 15 września 2023 r.

podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach
obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, 
w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,

zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich,

zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

do dnia 25 września 2023 r.

powołanie obwodowych komisji wyborczych,

podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

od dnia 30 września 2023 r. do dnia 13 października 2023 r. do godz. 24.00

nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 2 października 2023 r.

zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,

zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski

do dnia 5 października 2023 r.

podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów,

podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego

do dnia 6 października 2023 r.

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

do dnia 10 października 2023 r.

składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego,

składanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,

składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

do dnia 12 października 2023 r.

poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania

w dniu 13 października 2023 r.

o godz. 24.00

zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 15 października 2023 r.

godz. 7.00–21.00

głosowanie

 


 

Zarządzenie nr 20/2023
Wójta Gminy Rokietnica z dnia 14 września 2023 r.
w sprawie: powołania gminnego zespołu informatycznego do spraw obsługi informatycznej
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
oraz referendum ogólnokrajowego
w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.

 


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rokietnica
z dnia 13 września 2023 roku

dot. numerów oraz granic obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

 


INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I

z dnia 1 września 2023 r. 

 o numerach oraz granicach obwodów głosowania,

wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika 


POSTANOWIENIE NR 234/2023
KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I
z dnia 29 sierpnia 2023 r.

zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Rokietnica na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

 


ZARZĄDZENIE NR 120/2023
WÓJTA GMINY ROKIETNICA
z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie:   

 zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 

 


 

Zarządzenie nr 19/2023
Wójta Gminy Rokietnica z dnia 24 sierpnia 2023 r.
w sprawie: powołania Zespołu Organizacyjno – Technicznego do wykonywania zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.

 


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 14 sierpnia 2023 r.

o okręgach wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 

 


 

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

 


POSTANOWIENIE NR 205/2023
KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I
z dnia 29 maja 2023 r.
w sprawie zmian w podziale Gminy Rokietnica na stałe obwody głosowania

 

 


UCHWAŁA Nr 17/2023
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 marca 2023 r.
w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych 
dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze
i podziału gmin na stałe obwody głosowania

 


 

 

Wytworzył:
Sylwia Andrzejewska
Udostępnił:
Lidia Widera
(2023-07-31 12:30:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Lidia Widera
(2023-10-13 13:06:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki