Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny

Symbol:
USC.5351

Nr karty:
USC – 02

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Dokumenty:

  1. Dowody osobiste lub paszporty

      2. Dotyczy cudzoziemców:

            - dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport oraz karta pobytu, jeżeli została wydana;

- odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów niemożna ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,  wraz z tłumaczeniem (jeżeli jest wymagane) wykonanym  przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w Państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG),  konsula;

- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie powyższego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu;

- udział biegłego lub tłumacza, przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz w procedurze związanej z zawarciem związku małżeńskiego zapewniają osoby składające te oświadczenia lub osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, jeżeli nie potrafią porozumieć się z kierownikiem urzędu (dotyczy również świadków).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy
 

Opłaty:

  • Za sporządzenie aktu wnosi się opłatę skarbową w wysokości 84zł
    Nr rachunku SGB 0/Rokietnica 69 9043 1041 3041 0023 9110 0001
    W/w. opłata pobierana jest w momencie składania dokumentów (zapewnienia) pod warunkiem, że związek małżeński będzie zawierany na terenie gminy Rokietnica.
  • Małżeństwo może zostać zawarte poza Urzędem po ocenie wniosku pod kątem spełnienia wymagań co do terminu i miejsca przeprowadzenia ceremonii. Zawarcie małżeństwa poza Urzędem podlega wówczas opłacie dodatkowej w wysokości 1000 zł.

Termin odpowiedzi:
Przy składaniu dokumentów oboje nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego. Podczas składania dokumentów (zapewnienia) ustalany jest termin i godzina zawarcia związku małżeńskiego.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego
mgr Monika Jackowiak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, budynek c, tel. 61-89-60-627
poniedziałek 12:00 – 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 12:00

Tryb odwoławczy:
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński powiadamia na piśmie osoby, których odmowa dokonania czynności dotyczy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Uwagi:
Z ważnych przyczyn, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego w formie pisemnej. Opłata skarbowa wynosi 39 zł.
Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński mogą zostać odebrane poza urzędem stanu cywilnego, na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, jeżeli:
a)      jeżeli osoba jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia;
b)      pozbawiona wolności;
c)      wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. W przypadku spełnienia wymogów dla miejsca ceremonii i jego akceptacji, osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński uiszczają opłatę dodatkową w wysokości 1 000 zł. na konto 69 9043 1041 3041 0023 9110 0001

PATRZ
Załącznik "Informacja dotycząca zawierania związków małżeńskich poza Urzędem Stanu Cywilnego w Rokietnicy"

Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia oboje nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie.

W momencie składania zapewnienia nupturienci podejmują decyzję o wyborze nazwiska noszonych po zawarciu związku małżeńskiego przez małżonków oraz dzieci pochodzących z tego małżeństwa. Decyzję dotyczącą wyboru nazwiska można podjąć do momentu zawarcia związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia. 

W pewnych sytuacjach istnieje możliwość zmiany oświadczenia dotyczącego nazwiska dzieci - przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego dziecka pochodzącego z tego małżeństwa.

Załączniki:

 

Wytworzył:
Monika Jackowiak
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-05 09:20:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2023-02-27 16:06:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki