Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

Symbol:
USC.5353

Nr karty:
USC-07

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Załączniki:

Podstawa prawna:
Art. 104-107 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłaty:
Po transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego, za który pobierana jest opłata w wysokości 50 zł
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rokietnicy Nr rachunku SGB o/Rokietnica 69 9043 1041 3041 0023 9110 0001

Termin odpowiedzi:

  • Wniosek o dokonanie transkrypcji może złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.
  • W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika, wymagane jest wówczas szczegółowe pełnomocnictwo. Dodatkowa opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł, chyba że istnieje podstawa do zwolnienia dokumentu z opłaty skarbowej tj. jeśli pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
  • Transkrypcja jest czynnością obligatoryjną, kiedy obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument, posiada polski akt stanu cywilnego stwierdzający wcześniejsze zdarzenie i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub o nadanie numeru PESEL.
  • Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Jeżeli wpisany akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich danych wymaganych przez prawo polskie, istnieje możliwość jego uzupełnienia.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego
mgr Monika Jackowiak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – budynek c, tel. 61-89-60-627
poniedziałek 12:00 – 18:00
wtorek, środa, czwartek i piątek  8:00 – 12:00

Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Dokumenty

  • Wniosek (wraz z wnioskiem o przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, osoba której akt dotyczy, może złożyć wniosek o dostosowanie pisowni danych zawartych w transkrybowanym akcie do reguł pisowni polskiej – sytuacja dotyczy obywatela polskiego posiadającego polski akt stanu cywilnego stwierdzający wcześniejsze zdarzenie )
  • Odpis zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG
  • Dowód osobisty lub paszport (do wglądu)
Wytworzył:
Monika Jackowiak
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-05 11:51:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2023-02-27 16:30:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki