Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą

Symbol:
USC.5360

Nr karty:
USC – 05

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Dokumenty:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia
  • Dowód osobisty lub paszport
  • Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka (jeżeli przyszły małżonek jest cudzoziemcem)

Załączniki:

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Opłaty:
Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 38 zł.
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rokietnicy
Nr rachunku SGB 0/Rokietnica 69 9043 1041 3041 0023 9110 0001 .

Termin odpowiedzi:
Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego.
Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego
mgr Monika Jackowiak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, budynek c, tel. 61-8960-627
poniedziałek 12:00 – 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 12:00

Tryb odwoławczy:
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Wytworzył:
Monika Jackowiak
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-05 12:59:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2023-02-27 16:19:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki