Oświadczenie ostatniej woli spadkodawcy (testament)

Symbol:
USC.5320

Nr karty: 
USC-11

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Dokumenty
Dowody osobiste osób uczestniczących przy sporządzeniu testamentu do wglądu.

Podstawa prawna:
- art 951 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej

Opłaty:
Opłata skarbowa - 22 zł.

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego
mgr Monika Jackowiak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, budynek c, tel. 61-89-60-627
poniedziałek 12:00 – 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 12:00

Tryb odwoławczy:
brak.

Uwagi:
1. Oświadczenie, wskazujące osobę lub osoby, które mają nabyć pozostały po spadkodawcy spadek, musi być złożone przez spadkodawcę osobiście i ustnie  przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (budynek c) i w obecności dwóch pełnoletnich świadków.
Świadkowie powinni być w stosunku do siebie osobami obcymi.

2. Świadkiem nie może być przy sporządzeniu testamentu osoba:
- nie mająca zdolności prawnej (małoletnia lub ubezwłasnowolniona);
- niewidoma, głucha lub niema;
- nie mogąca czytać i pisać;
- nie władająca językiem, w którym spadkodawca składa swe oświadczenie;
-skazana za fałszywe zeznania;
- dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, a także małżonek tej osoby, jej krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia;

3. Z tej formy testamentu nie mogą korzystać osoby nieme i głuche.

Wytworzył:
Monika Jackowiak
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-05 14:47:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2022-02-02 14:12:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki