Sprostowanie/ uzupełnienie aktów stanu cywilnego

Symbol:
USC.5352

Nr karty:
USC – 06

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Dokumenty:

  • wypełniony wniosek;
  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport);
  • W przypadku przedłożenia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, przedstawia się dokument sporządzony w języku obcym wraz z tłumaczeniem wykonanym przez: tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG
  • Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.

Załączniki:

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Opłaty:
Sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 39zł.
Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku)
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rokietnicy
Nr rachunku SGB 0/Rokietnica 69 9043 1041 3041 0023 9110 0001.

Termin odpowiedzi:

  1. Podstawą sprostowania/uzupełnienia są akta zbiorowe, wcześniejsze akty stanu cywilnego tej samej osoby lub akty stanu cywilnego wstępnych.
  2. W przypadku sprostowania/uzupełnienia na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę przy Ministrze Sprawiedliwości, konsula lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG
  3. Sprostowanie /uzupełnienie aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny.
  4. Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu do Bazy Usług Stanu Cywilnego.

Sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej.
Po sprostowaniu/uzupełnieniu aktu stanu cywilnego wydaje się jeden odpis zupełny aktu stanu cywilnego.
Odmowa dokonania czynności następuje w formie decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego
mgr Monika Jackowiak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – budynek c, tel. 61-89-60-627
poniedziałek 12:00 – 18:00
wtorek, środa, czwartek i piątek 8:00 – 12:00

Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie sprostowania/uzupełnienia aktu stanu cywilnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Wytworzył:
Monika Jackowiak
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-05 15:00:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2023-02-27 16:25:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki