Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Rokietnica

Symbol:
RS.6233

Nr karty:
RS-03

Wydział:
Referat Ochrony Środowiska

Dokumenty
1. Wypis z rejestru handlowego dla spółek prawa handlowego bądź wypis z ewidencji działalności gospodarczej dla spółek cywilnych lub jednoosobowych podmiotów gospodarczych,
2. Udokumentowanie prawa do terenu służącego do parkowania samochodów specjalistycznych,
3. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez zakład prowadzonych działalności w zakresie odzysku
4. 
Ponadto, do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku). W przypadku składania oświadczenia, składający zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".

5.Wniosek o udzielnie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Podstawa prawna:
Art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zmianami).

Opłaty:

Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty za decyzję w wysokości 107,00 zł – zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. – część III, pkt 42 ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

Opłata skarbowa za zmianę decyzji wynosi 53,50 zł - zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. – część I, pkt 37, pdpkt 1 ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) – opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwolenia (t.j.50 % stawki określonej
od zezwolenia)

Opłatę należy wnieść na poniżej podany nr konta:

Poznański Bank Spółdzielczy Oddział w Rokietnicy 69904310413041002391100001

Termin odpowiedzi:
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach - do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiadająca:
Katarzyna Lokke, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, pokój nr 9, tel. 618960616

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie

Uwagi:
Szczegółowe wymagania dla pojazdów asenizacyjnych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku (Dz. U. Nr 193 poz. 1617)
Firmy posiadające asenizacje nie spełniające wymagań określonych w powyższym rozporządzeniu nie otrzymają zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych.

 

Wytworzył:
Katarzyna Lokke
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-07 19:45:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2020-03-05 10:58:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki