Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące Cudzoziemców

Symbol:
5342

Nr karty:
RSO-02

Wydział:
Referat Spraw Obywatelskich

Dokumenty:

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dłużej niż 14 dni musi dokonać zameldowania.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa EFTA lub Szwajcarii albo członkowie takiego cudzoziemca mają 30 dni na zgłoszenie zameldowania licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Natomiast obywatele innego państwa muszą zgłosić zameldowanie w ciągu 4 dni.

Jeżeli pobyt cudzoziemca jest krótszy niż 14 dni nie ma obowiązku meldunkowego.

Cudzoziemcy nie mogą przebywać w Polsce dłużej, niż pozwala im na to dokument, który potwierdza prawo pobytu w Polsce.

Przy zameldowaniu na pobyt stały organ wydaje zaświadczenie z urzędu, natomiast przy zameldowaniu na pobyt czasowy wydanie zaświadczenia następuje na wniosek.

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
- Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponującą innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
- Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.
- Paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA  i Szwajcarii także inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.
Dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA  i Szwajcarii: "zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu" lub "dokument potwierdzający prawo stałego pobytu"
Dla obywateli innych państw: karta pobytu, wiza, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
lub decyzja o nadaniu st. uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,  udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.
- Przy zameldowaniu na pobyt stały:
*Dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państw członkowskiego EFTA  i Szwajcarii: "dokument potwierdzający prawo stałego pobytu"
*Dla obywateli innych państw: karta pobytu wydana w związku z zezwoleniem na osiedlenie się, zezwolenie
na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
lub decyzja o nadaniu st. uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej,  udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.
W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
- Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania.
- Dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13.12.2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

Opłaty:
Czynności zgłoszenia zameldowania i pełnomocnictwo nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. 
Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rokietnicy nr rachunku  SGB  0/Rokietnica  69904310413041002391100001

Termin odpowiedzi:
Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Gminy Rokietnica, bud. C: Referat Spraw Obywatelskich, tel. 61 8 960 626 
w poniedziałki 12:00-18:00
we wtorki, środy, czwartki i piątki 8:00-12:00

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA lub Szwajcarii oraz członek rodziny ww. cudzoziemca jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej
w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemiec będący obywatelem innego państwa jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 4 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca
- zwalnia się z obowiązku zameldowania cudzoziemca, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.
 

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny i jest obowiązkowe.
 

Wytworzył:
Elżbieta Karbowska
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-10 13:46:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Chołżyński Arkadiusz
(2021-08-10 13:13:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki