☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Poniedziałek 06.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr wyborców - Wybory

Symbol:
5010

Nr karty:
RSO-09

Wydział:
Referat Spraw Obywatelskich

Dokumenty:

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW część A

Wyborca stale zamieszkały lub nigdzie niezamieszkały (bezdomny) ale stale przebywający na terenie Gminy Rokietnica bez zameldowania na pobyt stały lub wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy na własny wniosek wniesiony pisemnie do Urzędu Gminy zostanie umieszczony w rejestrze wyborców właściwym dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania.
Wniosek można składać cały rok najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.
Do wniosku należy dołączyć:
- Kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
- Pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW część B

Wyborca obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze Gminy Rokietnica i uprawniony , na podstawie i w zakresie określonych w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie jest już wpisany do rejestru wyborców wpisany jest na własny wniosek. 
Do wniosku muszą być załączone:
- Kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
- Pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW

Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy .
Rozporządzeniem MSWiA z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze.

Opłaty:
Brak

Termin odpowiedzi:
Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców, w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku.

Udostępnianie rejestru wyborców następuje po złożeniu wniosku.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Gminy Rokietnica, bud. C: Referat Spraw Obywatelskich, tel. 61 8 960 626
w poniedziałki 12:00-18:00
we wtorki, środy, czwartki i piątki 8:00-12:00


Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem tut. Urzędu, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
Każdy może wnieść do Wójta Gminy reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców pisemnie lub ustnie do protokołu.
Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem tut. Urzędu do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Uwagi:
Dopisanie do rejestru wyborców dotyczy tylko osób na stałe zamieszkałych na terenie Gminy Rokietnica, którzy nie są zameldowani na pobyt stały.

Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców można wydać w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że dana osoba na stałe zamieszkuje po określonym adresem.

To do wnioskodawcy należy udokumentowanie tego faktu poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt po wskazanym adresem tj. dokumentu najmu lub własności itd., a także oświadczeń o stałym zamieszkaniu przez osoby wspólnie zamieszkujące w tym lokalu lub sąsiadów.

Stałe zamieszkanie i związanie z Gminą Rokietnica można również wykazać poprzez przedłożenie umowy o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub ewentualnie przez przedłożenie oświadczeń z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp.

Osoba ubiegająca się o wpisanie do rejestru wyborców będąca zameldowana na pobyt czasowy jest zobowiązana do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy zadeklarowanym w zgłoszeniu meldunkowym pobytem czasowym, a  deklarowanym we wniosku o wpisanie do rejestru.

Wytworzył:
Elżbieta Karbowska
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-10 14:16:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Chołżyński Arkadiusz
(2021-08-10 13:15:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1364249