Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatku

Symbol:
3140

Nr karty
RP-08

Wydział:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Dokumenty:
- Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatku,

- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

 Podstawa prawna:
-
Art. 306a, art. 306b oraz art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. z 2023, poz. 2383 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2019r., poz. 2344, Dz.U. z 2022r. poz. 1451)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023r., poz. 2111 z późn. zm.)

Jednostka odpowiadająca:
Agnieszka Pohl- Referat Podatków i Opłat Lokalnych, tel. 61 89 60 617

Opłata skarbowa:
- za wydanie zaświadczenia - 21,00 zł

- dodatkowo 17,00 zł w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do odbioru zaświadczenia osobie trzeciej

- płatna na konto Urzędu Gminy nr  69 9043 1041 3041 3041 0023 9110 0001.

Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek można złożyć w następujący sposób:

- złożyć w Biurze Obsługi Interesantów

- przesłać przez operatora pocztowego na adres Urzędu

- przesłać drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej  skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowej Urzędu – eBOI. Aby skorzystać z Platformy Cyfrowej Urzędu, należy być posiadaczem podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego ePUAP.

Termin załatwienia sprawy:

 - bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Odbiór zaświadczenia:
 - osobiście bądź przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Gminy,
- za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia (organ podatkowy wydaje postanowienie) przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia. Zażalenie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w UG Rokietnica lub przesłać na adres Urzędu.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rokietnica z siedzibą przy ul. Golęcińskiej 1, 62-090 Rokietnica;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@rokietnica.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych obejmujących wymiar, pobór i egzekucję podatku oraz związaną z tym sprawozdawczość, wynikających z ustawy: z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 12 stycznia1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym, ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

• niezbędnych do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
• w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w  szczególności Urząd Skarbowy, KRUS, Sąd, Starostwo Powiatowe, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i inne podmioty publiczne na zasadach i w granicach prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres co najmniej 10 lat i to po zakończeniu postępowania podatkowego, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązku archiwizowania;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz do przenoszenia danych;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl)
8) podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Wytworzył:
Agnieszka Pohl
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-10 17:33:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2024-03-15 10:31:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki