Nadawanie nazw ulic i placów

Nazwy ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazwy dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych są nadawane w trybie podjęcia uchwały przez radę gminy.

Symbol:
6625

Nr karty:
RI-02

Wydział:
Referat Inwestycji i Infrastruktury

Dokumenty:
Wzór wniosku o nadanie nazwy ulicy lub placu: (RTF) (PDF)

Podstawa prawna:
Art. 18 ust. 2, pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 40)
Art. 8 ust. 1a ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.)

Opłaty:
Nadanie nazwy ulicy lub placu jest bezpłatne

Termin odpowiedzi:
Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od czasu realizacji czynności wymaganych procedurą i przepisami prawa, w tym od pozyskania:

 1. opinii Rady Sołeckiej Sołectwa, na terenie którego znajduje się ulica lub plac objęte wnioskiem o nadanie nazwy,
 2. zgód właścicieli terenów, na których zlokalizowana jest ulica lub plac, w przypadku wniosku o nadanie nazwy drodze wewnętrznej.

Uchwała ws. nadania nazwy ulicy lub placu podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie 14 dni po publikacji.

Jednostka odpowiadająca:
Dorota Błachowicz, Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Infrastruktury, tel. 61 8 960 635

Tryb odwoławczy:
Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Uwagi:

 1. Wniosek o nadanie nazwy ulicy lub placu powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,
  2. określenie przedmiotu wniosku,
  3. lokalizację ulicy lub placu (miejscowość, obręb, nr działki),
  4. proponowaną nazwę ulicy lub placu,
  5. uzasadnienie wyboru proponowanej nazwy;
 2. Jeżeli wniosek nie spełnia powyższych wymagań, wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków w wyznaczonym terminie.
Wytworzył:
Dorota Błachowicz
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-10 17:58:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2023-03-21 07:46:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki