Co to jest Biuletyn Informacji Publicznej?

 

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny tworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej (art. 8 udip).

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z poźn. zm.), zobowiązuje do udostępniania informacji o sprawach publicznych władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, a w szczególności:

 1. organy władzy publicznej,
 2. organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
 3. podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
 4. podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
 5. podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,
 6. organizacje związkowe i pracodawców reprezentatywne, w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.),
 7. partie polityczne.

Zgodnie z zapisami w/w ustawy (obowiązuje od 1 stycznia 2002 r.) udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez:

 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnianie na wniosek zainteresowanego, 
 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne (infomaty),
 • wstęp  na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (Art. 10.1.)

System stron BIP dzieli się na:

 • stronę główną Biuletynu prowadzoną przez właściwego ministra (art. 9),
 • strony podmiotowe Biuletynu prowadzone samodzielnie przez poszczególne podmioty obowiązane, np. urzędy gmin.

Strona główna BIP funkcjonuje w adresie www.bip.gov.pl i jest aktualnie prowadzona przez ministra właściwego do spraw informatyzacji (do dnia 20 lipca 2005 roku była pod opieką ministra ds. administracji).

Standardy tworzenia i prowadzenia stron BIP określa jedyny akt wykonawczy do omawianej ustawy - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619).

Na stronach BIP mogą być publikowane wyłącznie informacje publiczne. Zabrania się natomiast zamieszczania reklam i innych treści o charakterze komercyjnym oraz publikowania informacji zawierających niewyjaśnione skróty.

Podstawową grupę informacji publicznych (minimalny zakres tematyczny), podlegających obowiązkowemu udostępnieniu na podmiotowych stronach BIP, określa ustawa o dostępie do informacji publicznej. Jednocześnie udip zezwala na publikowanie w Biuletynie innych informacji publicznych, które nie zostały ujęte w tej grupie. (art. 8 ust. 3). Późniejsze akty normatywne nałożyły na poszczególne podmioty obowiązek zamieszczania w BIP kolejnych, bardziej sprecyzowanych grup informacji publicznej, np.

 • ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych innych ustaw, wprowadziła obowiązek udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej, informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje publiczne, m.in.: radnych, wójtów, burmistrzów, starostów, sekretarzy i skarbników gmin oraz powiatów. Zapisy tej ustawy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.


  BIP w innych ustawach

  USTAWA z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty. (Dz. U. Nr 122, poz. 1020)

  "Art. 3a. 1.
  Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, zatrudnianych na podstawie art. 2 pkt 2 i 4, zwane dalej "stanowiskami urzędniczymi", jest otwarty i konkurencyjny.
  2. Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze, w jednostkach, o których mowa w art. 1, organizują kierownicy tych jednostek.
  3. Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierowników jednostek, o których mowa w art. 1, z wyjątkiem urzędu marszałkowskiego, starostwa powiatowego, urzędu gminy albo biura związku, organizuje odpowiednio marszałek województwa, starosta, wójt (burmistrz, prezydent miasta) albo przewodniczący zarządu związku.
  4. Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym oraz naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o  którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407), zwanym dalej "Biuletynem", oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której  jest prowadzony nabór.
  5. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać:
      1) nazwę i adres jednostki,
      2) określenie stanowiska urzędniczego,
      3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe,
      4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,
      5) wskazanie wymaganych dokumentów,
      6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
  6. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego
  ogłoszenia w Biuletynie.


  Art. 3b. 1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze, upowszechnia się w Biuletynie listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
  2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  3. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.


  Art. 3c. 1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze.
  2. Protokół zawiera w szczególności:
      1) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełniania przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
      2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
      3) uzasadnienie dokonanego wyboru.


  Art. 3d. 1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
  2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
      1) nazwę i adres jednostki,
      2) określenie stanowiska urzędniczego,
      3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
      4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata na stanowisko urzędnicze.
  3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie i na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był prowadzony nabór, przez okres co najmniej 3 miesięcy”

   

  USTAWA z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. Nr 113, poz. 954)


  Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  130) w art. 413:
  c)    po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
      "2a. Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza, w prasie o zasięgu ogólnopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, rozpoczęcie procedury zgłaszania kandydatów na przedstawiciela organizacji ekologicznych w Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu, wskazując jednocześnie miejsce i 30-dniowy termin ich zgłaszania.
      2b.          Organizacje ekologiczne dokonują zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2a, w formie pisemnej.",

  e)    po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:
      "5a. Marszałek województwa ogłasza, w prasie o zasięgu regionalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, rozpoczęcie procedury zgłaszania kandydatów na przedstawiciela organizacji ekologicznych w radzie nadzorczej wojewódzkiego funduszu, wskazując jednocześnie miejsce i 30-dniowy termin ich zgłaszania.
        5b. Organizacje ekologiczne dokonują zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5a, w formie pisemnej."

   

  USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (Dz. U. Nr 99, poz. 1001)

  "Art. 27. [Ogłoszenie konkursu] 1. Marszałek województwa lub starosta zamierzający zlecić realizację zadania ogłasza otwarty konkurs ofert z terminem składania ofert nie krótszym niż 30 dni.
  2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:
      1) rodzaju zadania;
      2) wysokości środków finansowych na realizację zadania;
      3) warunkach przekazywania środków finansowych na realizację zadania;
      4) terminie i warunkach realizacji zadania;
      5) terminie składania ofert;
      6) terminie i trybie wyboru oferty oraz kryteriach stosowanych przy  wyborze oferty.
  3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zamieszcza się, w zależności od rodzaju zadania, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie nformacji Publicznej, jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu zlecającego realizację zadania w miejscu przeznaczonym na ogłoszenia. Ogłoszenie może być ponadto rozpowszechniane w inny sposób zapewniający dostęp do informacji potencjalnym oferentom, w tym, w miarę możliwości, z użyciem powszechnie dostępnych sieci teleinformatycznych.

   

  USTAWA z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej. (Dz. U. Nr 64, poz. 593)

  "Art. 28. 1. Organ planujący zlecenie realizacji zadania podmiotom uprawnionym ogłasza otwarty konkurs ofert z terminem składania ofert nie krótszym niż 30 dni.
  2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert powinno zawierać informacje o:
      1) rodzaju zadania;
      2) wysokości dotacji na realizację zadania;
      3) warunkach przyznawania dotacji;
      4) terminie i warunkach realizacji zadania;
      5) terminie składania ofert;
      6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze oferty.
  3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się, w zależności od rodzaju zadania, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu zlecającego realizację zadania w miejscu przeznaczonym na ogłoszenia. Ogłoszenie może być ponadto rozpowszechniane w inny sposób zapewniający dostęp do informacji potencjalnym oferentom, w tym, w miarę możliwości, z użyciem powszechnie dostępnych sieci teleinformatycznych."

   

  USTAWA z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. (Dz. U. Nr 64, poz. 567)

  Art. 29a. 1. Prezes Instytutu Pamięci, na wniosek, informuje w ciągu 14 dni w formie zaświadczenia, czy dane osobowe wnioskodawcy są tożsame z danymi osobowymi, które znajdują się w katalogu funkcjonariuszy, współpracowników, kandydatów na współpracowników organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5, oraz innych osób, udostępnionym w Instytucie Pamięci od dnia 26 listopada 2004 r.
  2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, nie określa statusu wnioskodawcy w rozumieniu ustawy.
  3. Na wniosek wnioskodawcy treść zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Pamięci".

   

  USTAWA z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym. (Dz. U. Nr 57, poz. 491)

  "Art. 12. 1. Krajowy Fundusz Kapitałowy udziela wsparcia finansowego funduszowi kapitałowemu wybranemu w drodze otwartego konkursu ofert.
  2. Oferty w konkursie może składać fundusz kapitałowy lub podmiot zarządzający funduszem kapitałowym.
  3. Krajowy Fundusz Kapitałowy, ogłaszając konkurs ofert, określa co najmniej:
    1)  termin składania ofert, nie krótszy niż 90 dni;
    2)  formy i warunki przekazania wsparcia finansowego;
    3)  termin i tryb wyboru oferty oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty.
  4. Ogłoszenie o konkursie ofert zamieszcza się w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

  8. Wyniki konkursu ofert, wraz z uzasadnieniem, zamieszcza się w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej."

   

  USTAWA z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. (Dz. U. Nr 171, poz. 1661)

  "Art. 10d. 6. W przypadku gdy kwota podlegająca umorzeniu przekracza 15.000 zł, informacja o tym umorzeniu, obejmująca imię, nazwisko, miejsce zamieszkania (miejscowość) dłużnika, cel kredytowania, przesłankę oraz kwotę umorzenia, jest informacją publiczną w rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej i jest niezwłocznie udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej."

   

  USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. Nr 96, poz. 873)

  "Art. 13. 1. Organ administracji publicznej ogłasza otwarty konkurs ofert co najmniej z trzydziestodniowym wyprzedzeniem.
  2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:
  1) rodzaju zadania;
  2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;
  3) zasadach przyznawania dotacji;
  4) terminach i warunkach realizacji zadania;
  5) terminie składania ofert;
  6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty;
  7) zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.
  3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się, w zależności od rodzaju zadania, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz Biuletynie Informacji Publicznej, a także w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. Ogłoszenie może także nastąpić w inny sposób zapewniający dostęp podmiotów zainteresowanych do informacji, w szczególności poprzez wykorzystanie sieci teleinformatycznej."

   

  USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz. U. Nr 214, poz. 1806)

  Art. 1. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) wprowadza się następujące zmiany:


  "Art. 24i. 1. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.
  2. Wojewoda i przewodniczący rady gminy przekazują wójtowi kopie oświadczeń majątkowych, które im złożono.
  3. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271)."

   

  USTAWA z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Dz. U. Nr 127, poz. 1089)

  Art. 84. 1. Finansowanie kampanii wyborczej jest jawne.
  6. Sprawozdanie finansowe przedkładane Państwowej Komisji Wyborczej podawane jest przez nią do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), a sprawozdanie finansowe przedkładane komisarzowi wyborczemu jest udostępniane przez niego na wniosek zainteresowanych podmiotów. Komisarz wyborczy podaje do publicznej wiadomości, w formie komunikatu w dzienniku o zasięgu co najmniej wojewódzkim, informację o miejscu, czasie i sposobie ich udostępniania do wglądu.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-28 08:09:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-28 08:21:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki