Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Urzędzie

 

W Urzędzie Gminy prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 

- Uchwał rady gminy;
- Zarządzeń wójta;
- Skarg i wniosków;
- Upoważnień i pełnomocnictw;
- Korespondencji i przesyłek ( przychodzących i wysyłanych);
- Zasobu archiwalnego;
- Protokołów sesji rady gminy i posiedzeń jej organów;
- Wniosków komisji rady gminy;
- Interpelacji i wniosków radnych;
- Czasu pracy pracowników;
- Pieczęci urzędowych;
- kartoteki urlopowe;
- Wyjść prywatnych;
- Wyjść służbowych;
- Delegacji służbowych;
- Kontroli;
- Umów i zleceń;
- Ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie;
- Wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian;
- Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- Decyzji podziałowych;
- Decyzji na zajęcie pasa drogowego
- Decyzji na umieszczenie reklam w pasie drogowym
- Decyzji rozgraniczenia;
- Dzierżaw;
- Podatników podatku od nieruchomości - osób fizycznych;
- Podatników podatku od nieruchomości - osób prawnych;
- Podatników podatku rolnego - osób fizycznych;
- Podatników podatku rolnego - osób prawnych;
- Podatników podatku od posiadania środków transportowych - osób fizycznych;
- Podatników podatku od posiadania środków transportowych - osób prawnych;
- Opłata od posiadania psów;
- Opłata planistyczna i adiacencka;
- Ludności;
- Wyborców;
- Cudzoziemców (zameldowania);
- Dane zawarte w ewidencjach, rejestrach i archiwum zakładowym udostępniane są w dniach i godzinach pracy w urzędzie gminy, z zastrzeżeniem ograniczenia w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Aktualnie za pośrednictwem BIP-u udostępniamy zarządzenia wójta i uchwały rady gminy z bieżącej kadencji.


Pozostałe informacje publiczne, nie udostępnione w BIP, są udostępniane na wniosek, w dniach i godzinach pracy urzędu, w terminach i trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej:

informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku;
udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku; w przypadku niemożności udostępnienia informacji w tym terminie powiadamia się wnioskodawcę o powodach oraz terminie w jakim będzie udostępniona informacja, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. 
część informacji publicznych udostępnianych jest poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w urzędzie gminy.
Udostępnianie informacji publicznych następuje także w drodze umożliwienia wstępu na posiedzenia rady gminy i jej komisji.

Wytworzył:
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-12 10:00:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Widera Lidia
(2013-04-05 09:43:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki