Kierownictwo Urzędu - Wójt

Wójt
 

Obejmując Urząd Wójta Gminy Rokietnica, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.

 Funkcję Wójta sprawuje Bartosz Derech
tel: 061-89-60-600

e-mail: bartosz.derech@rokietnica.pl

W sprawie skarg i wniosków Wójt przyjmuje:
poniedziałki 15.00-17.00
czwartki 10.00-12.00

Spotkania odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, w tym w razie potrzeby, w określonym dniu po godzinach pracy urzędu (art. 253 § 3 kpa).

 

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

- reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,

- prowadzenie bieżących spraw Gminy,

- podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności,

- wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,

- zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,

- okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał - narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,

- koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

- rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,

- prowadzenie nadzoru na realizacją budżetu,

- przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał,

- składanie Radzie Gminy okresowych sprawozdań z realizacji zadań,

- czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu, 

- przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

- upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

- przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od przewodniczącego rady gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,

- ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,

- udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,

- wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy dotyczące działalności Urzędu,

- wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

 

Wytworzył:
Magdalena Sołtysiak
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-06-28 13:33:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Kępa Agnieszka
(2020-08-24 14:41:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki