☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Środa 22.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały z 2009 roku

31. sesja - 25 lutego 2009
XXXI/233/2009 zmian w budżecie gminy na rok 2009  nd. link
XXXI/234/2009 zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Rokietnica lub jej jednostkom organizacyjnym Nr 85 z dn. 6 maja 2009 r., poz. 1204 link
XXXI/235/2009 odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica  nd. link
XXXI/236/2009 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica  nd. link
XXXI/237/2009 odwołania ze stanowiska redaktora naczelnego czasopisma „Rokickie Wiadomości" nd. link
XXXI/238/2009 powołania na stanowisko redaktora naczelnego czasopisma „Rokickie Wiadomości”  nd. link
XXXI/239/2009 utworzenia obwodów głosowania  nd. link
XXXI/240/2009 uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Moje boisko – ORLIK 2012” przy Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu  Nr 85 z dn. 6 maja 2009 r., poz. 1208 link
XXXI/241/2009 nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowino i Rokietnica, Gmina Rokietnica [ul. Jagodowa] Nr 85 z dn. 6 maja 2009 r., poz. 1205 link
XXXI/242/2009 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica [ul. Spacerowa] Nr 85 z dn. 6 maja 2009 r., poz. 1206 link
XXXI/243/2009 zamiany gruntów w miejscowości Bytkowo  nd. link
XXXI/244/2009 nieodpłatnego przejęcia części działki nr 96/12 w miejscowości Pawłowice  nd. link
XXXI/245/2009 zmiany Uchwały Nr XXII/151/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie: zmian organizacyjnych Przedszkola „Bajeczka” w Rokietnicy poprzez utworzenie Filii w budynku Szkoły Podstawowej w Mrowinie nd. link
XXXI/246/2009 zmiany Uchwały Nr  XII/74/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów Nr 85 z dn. 6 maja 2009 r., poz. 1207 link
XXXI/247/2009 utworzenia publicznego Przedszkola w Mrowinie  nd. link
XXXI/248/2009 zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica nd. link
32. sesja - 17 marca 2009 
XXXII/249/2009  upoważnienia do reprezentowania w Radzie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Samy” nd. link
XXXII/250/2009 przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nd. link
XXXII/251/2009 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Napachanie na lata 2009-2015 nd. link
XXXII/252/2009  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kiekrz na lata 2009-2015 nd. link
XXXII/253/2009  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mrowino na lata 2009-2015 nd. link
XXXII/254/2009  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żydowo na lata 2009-2015 nd. link
XXXII/255/2009  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzyszkowo na lata 2009-2015 nd. link
XXXII/256/2009  udzielenia Miastu Poznań pomocy finansowej w formie dotacji celowej na badania dotyczące funkcjonowania i  kierunków rozwoju poznańskiego obszaru metropolitalnego nd. link
XXXII/257/2009  wniesienia do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rokietnicy jako aport rzeczowy nieruchomości położonych w miejscowości Napachanie nd. link
XXXII/258/2009  zmian w budżecie gminy na rok 2009 nd. link
rozstrzygnięcie nadzorcze   link
33. sesja - 27 marca 2009
XXXIII/259/2009 utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Rokietnicki Ośrodek Sportu Sp. z o. o. w Rokietnicy nd. link
34. sesja - 15 kwietnia 2009
XXXIV/260/2009 utworzenia Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu, w skład którego wchodzić będzie Przedszkole w Mrowinie, Szkoła Podstawowa w Mrowinie oraz Gimnazjum z Oddziałami integracyjnymi w Napachaniu  nd. link
XXXIV/261/2009 zmian w budżecie gminy na rok 2009  nd. link
XXXIV/262/2009 podwyższenia kapitału zakładowego Rokietnickiemu Ośrodkowi Sportu Sp. z o. o. w Rokietnicy nd. link
XXXIV/263/2009 utworzenia obwodów głosowania  Nr 121 z dn. 22 czerwca 2009 r., poz. 1959 link
XXXIV/264/2009 udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy upoważnienia do prowadzenia postępowania  w sprawach stypendium szkolnego i zasiłków szkolnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji  Nr 125 z dn. 25 czerwca 2009 r., poz. 2038 link
XXXIV/265/2009 nadania nazwy ulicy w miejscowości Pawłowice, Gmina Rokietnica [ul. Zielone Wzgórza] Nr 125 z dn. 25 czerwca 2009 r., poz. 2039 link
XXXIV/266/2009 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kobylniki, Gmina Rokietnica [ul. Świt] Nr 125 z dn. 25 czerwca 2009 r., poz. 2040 link
XXXIV/267/2009 podjęcia zobowiązania przez Radę Gminy Rokietnica dot. realizacji inwestycji „Budowa parku w miejscowości Rokietnica przy ul. Trakt Napoleoński”  nd. link
XXXIV/268/2009 zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Rokietnica  nd. link
XXXIV/269/2009 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Napachanie, rejon ulicy Starzyńskiej i ulicy Rokietnickiej  Nr 121 z dn. 22 czerwca 2009 r., poz. 1960 link
35. sesja - 29 kwietnia 2009
XXXV/270/2009 udzielenia Wójtowi Gminy Rokietnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2008 nd. link
36. sesja - 11 maja 2009
XXXVI/271/2009 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Szamotulskiej, ul. Szkolnej i ul. Trakt Napoleoński Nr 121 z dn. 22 czerwca 2009 r., poz. 1970 link
XXXVI/272/2009 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, Napachanie i Rokietnica – tereny ciągu ekologicznego Samicy Pamiątkowskiej nd. link
XXXVI/273/2009 współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest nd. link
XXXVI/274/2009 zmian w budżecie gminy na rok 2009 nd. link
38. sesja - 29 czerwca 2009
XXXVIII/275/2009 zmian w budżecie gminy na 2009 rok nd. link
XXXVIII/276/2009 opłat za przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica  Nr 161 z dn. 4 września 2009 r., poz. 2755 link
XXXVIII/277/2009 zmiany Uchwały Nr XXVIII/279/2005 Rady Gminy Rokietnica z dn. 21 marca 2005 r. w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych Gminy Rokietnica  nd. link
rozstrzygnięcie nadzorcze   link
XXXVIII/278/2009 odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Rokietnicy przy ul. Pocztowej 1  nd. link
XXXVIII/279/2009 zamiany gruntów w miejscowości Bytkowo  nd. link
XXXVIII/280/2009 zmiany uchwały Nr XXVIII/204/2008 Rady Gminy Rokietnica z dn. 24 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej  Nr 151 z dn. 11 sierpnia 2009 r., poz. 2554 link
XXXVIII/281/2009 zmiany Uchwały Nr XXVIII/203/2008 Rady Gminy Rokietnica z dn. 24 listopada 2008 r. w sprawie poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów  Nr 151 z dn. 11 sierpnia 2009 r., poz. 2555 link
XXXVIII/282/2009 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobylniki, rejon ul. Działkowej, gmina Rokietnica dla działki nr ewid.: 183/2  Nr 157 z dn. 26 sierpnia 2009 r., poz. 2699 link
XXXVIII/283/2009 nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki  nd. link
XXXVIII/284/2009 nadania nazw ulicom w miejscowości Kobylniki, Gmina Rokietnica [ul. Śliwkowa, Wiejska] Nr 151 z dn. 11 sierpnia 2009 r., poz. 2556 link
XXXVIII/285/2009 nadania nazw ulicom w miejscowości Napachanie, Gmina Rokietnica [ul. Kobylnicka, Ogrodowa, Sosnowa] Nr 151 z dn. 11 sierpnia 2009 r., poz. 2557 link
39. sesja - 13 lipca 2009
XXXIX/286/2009 zmian w budżecie gminy na rok 2009 nd. link
40. sesja - 27 sierpnia 2009
XL/287/2009 zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia budżetowego w planowanych dochodach budżetu Gminy Rokietnica w roku 2009  nd. link
XL/288/2009 zmiany uchwały Nr XXVIII/204/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej  Nr 176 z dn. 30 września 2009 r., poz. 2961 link
XL/289/2009 wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze  nd. link
XL/290/2009 wyrażenia zgody na wniesienie przez Wójta Gminy Rokietnica zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Kiekrz, Krzyszkowo, Mrowino, Napachanie i Żydowo w gminie Rokietnica”  nd. link
XL/291/2009 zmian w budżecie gminy na 2009 rok  nd. link
XL/292/2009 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica [ul. Żeglarska] Nr 176 z dn. 30 września 2009 r., poz. 2962 link
XL/293/2009 nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobota, Gmina Rokietnica [ul. Wspólna] Nr 176 z dn. 30 września 2009 r., poz. 2963 link
XL/294/2009 nadania nazwy ulicy w miejscowości Napachanie, Gmina Rokietnica [ul. Źródlana] Nr 176 z dn. 30 września 2009 r., poz. 2964 link
XL/295/2009 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogierówko, Gmina Rokietnica [ul. Jabłoniowa] Nr 176 z dn. 30 września 2009 r., poz. 2965 link
XL/296/2009 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino dla działki nr ewid. 73/1 Nr 188 z dn. 4 listopada 2009 r., poz. 3214 link
rozstrzygnięcie nadzorcze   link
41. sesja - 28 września 2009
XLI/297/2009 podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Rokietnicy i zmian w akcie założycielskim  Spółki nd. link
XLI/298/2009 zmian w budżecie gminy na 2009 rok nd. link
XLI/299/2009 nadania nazwy ulicy w miejscowości Bytkowo, Gmina Rokietnica [ul. Golfowa] Nr 207 z dn.  26 listopada 2009 r., poz. 3567 link
42. sesja - 26 października 2009
XLII/300/2009 zmian w budżecie gminy na 2009 rok nd. link
XLII/301/2009 ustalenia ,,Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także za godziny ponadwymiarowe i godziny  doraźnych zastępstw,  oraz  przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w  szkołach i przedszkolach prowadzonych przez   Gminę Rokietnica”  Nr 232 z dn. 31 grudnia 2009 r., poz. 4199 link
XLII/302/2009 nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzyszkowo, Gmina Rokietnica [ul. Graniczna] Nr 232 z dn. 31 grudnia 2009, poz. 4200  link
XLII/303/2009 wyrażenia opinii o celowości projektowanego przedsięwzięcia budowy dróg dojazdowych do pól uprawnych w obrębach geodezyjnych: Kiekrz i Rokietnica, Gmina Rokietnica, dofinansowywanego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych nd. link
XLII/304/2009 przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi  nd. link
XLII/305/2009 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 727-730. 739-743 i 779 położonych w Rokietnicy  Nr 232 z dn. 31 grudnia 2009 r., poz. 4201 link
XLII/306/2009 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytkowo dla działek nr 66/2, 66/5, 66/9, 66/10, 66/12, 66/13, 66/21, 66/25 oraz część działek nr 66/8 i 66/20 nd. link
43. sesja - 23 listopada 2009
XLIII/307/2009 nadania  nazwy ulicy w miejscowości Cerekwica, Gmina Rokietnica [ul. Marii Pietras] Nr 24 z dn. 12 lutego 2010, poz. 700 link
XLIII/308/2009 określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji Nr 24 z dn. 12 lutego 2010, poz. 701 link
XLIII/309/2009 zasad korzystania z urządzeń placów zabaw na terenie Gminy Rokietnica Nr 24 z dn. 12 lutego 2010, poz. 702 link
XLIII/310/2009 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Rokietnica na rok 2010 nd. link
XLIII/311/2009 opłaty od posiadania psów na 2010 rok Nr 24 z dn. 12 lutego 2010, poz. 703 link
XLIII/312/2009 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 Nr 24 z dn. 12 lutego 2010, poz. 704 link
XLIII/313/2009 określenia  wzorów  formularzy informacji  i deklaracji podatkowych Nr 24 z dn. 12 lutego 2010, poz. 705 link
XLIII/314/2009 poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów nd. link
XLIII/315/2009 ustalenia stawek opłaty targowej nd. link
XLIII/316/2009 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 Nr 24 z dn. 12 lutego 2010, poz. 706 link
XLIII/317/2009 ustalenia rocznego programu  współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 nd. link
XLIII/318/2009 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (AQUANET) nd. link
XLIII/319/2009 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (PUK) nd. link
XLIII/320/2009 zatwierdzenia dopłat do taryf w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków nd. link
XLIII/321/2009 zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków nd. link
XLIII/322/2009 współdziałania z innymi gminami nd. link
XLIII/323/2009 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości  Rostworowo  dla działek nr 53, 54/2, 54/4, 54/6, 54/7 i części działki 54/8 nd. link
XLIII/324/2009 nieodpłatnego przejęcia  działek nr 316/317 oraz 319/8 w miejscowości Mrowino nd. link
44. sesja - 11 grudnia 2009
XLIV/325/2009 rezygnacji z odszkodowania za przejęte na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, stanowiące własność Gminy Rokietnica, na cele budowy Zachodniej Obwodnicy Miasta Poznania w ciągu drogi krajowej nr S-11 nd. link
XLIV/326/2009 ustalenia stawek opłaty targowej  Nr 24 z dn. 12 lutego 2010, poz. 710 link
XLIV/327/2009 poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów  Nr 24 z dn. 12 lutego 2010, poz. 711 link
XLIV/328/2009 zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie gminy Rokietnica w ramach pomocy de minimis Nr 24 z dn. 12 lutego 2010, poz. 712 link
XLIV/329/2009 zmian w budżecie gminy na 2009 rok  nd. link
45. sesja - 30 grudnia 2009
XLV/330/2009 zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rokietnica na rok 2010 nd. link
XLV/331/2009 zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica nd. link
XLV/332/2009 zmian w budżecie gminy na rok 2009 nd. link
XLV/333/2009 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 nd. link
XLV/334/2009 podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Rokietnicy i zmian w akcie założycielskim  Spółki nd. link
XLV/335/2009 podwyższenia kapitału zakładowego Rokietnickiemu Ośrodkowi Sportu Sp. z o. o. w Rokietnicy i zmian w akcie założycielskim  Spółki nd. link
46. sesja - 30 grudnia 2009
XLVI/336/2009 uchwalenia budżetu gminy Rokietnica na 2010 rok Nr 108 z dn. 31 maja 2010r., poz. 1987 link

 

Wytworzył:
Rada Gminy Rokietnica
Udostępnił:
Chołżyński Arkadiusz
(2009-04-06 15:45:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Chołżyński Arkadiusz
(2018-03-20 13:49:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1372760