Podatek od nieruchomości

Symbol:
3120
 
Karta:
RP-01

Wydział:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Dokumenty wymagane:

- osoby fizyczne – obowiązujące od 1.07.2019r.: - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) + załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (ZIN-1)

- załącznik do informacji o danych pozostałych podatników (ZIN-3)

- załącznik do informacji o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)

* broszura informacyjna do formularza: https://www.podatki.gov.pl/media/5741/mf-broszura-in-1.pdf

- informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - obowiązuje do 30.06.2019r.

- osoby prawne – obowiązujące od 1.07.2019r.: - deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) + załącznik do deklaracji o przedmiotach podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)

- załącznik do deklaracji o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2)

- deklaracja na podatek od nieruchomości – obowiązuje do 30.06.2019r.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. z 2023r., poz. 70)
Uchwała Nr LXXI/618/2023 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok
Uchwała Nr XLVII/411/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie gminy Rokietnica w ramach pomocy de minimis.

Jednostka odpowiadająca:
Anna Krygier- Szymańska - Referat Podatków i Opłat Lokalnych, tel. 61-89-60-624
Agnieszka Spławska - Referat Podatków i Opłat Lokalnych, tel. 61-89-60-624
Martyna Barcińska - Referat Podatków i Opłat Lokalnych, tel. 61-89-60-624
Magdalena Jakubowska -Specyał - Referat Podatków i Opłat Lokalnych, tel. 61-89-60-607

Uwagi:
Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Terminy płatności:
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych płatny jest w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.
Deklaracje podatkowe osoby prawne składają do 31.01. danego roku.
Podatek od nieruchomości od osób prawnych płatny jest do 15 - go dnia każdego miesiąca z wyjątkiem 1 raty płatnej do 31 stycznia danego roku.
Informacje podatkowe osoby fizyczne składają w ciągu 14 dni od zaistniałej okoliczności lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Informacje dodatkowe:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Opodatkowaniu podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
1. grunty,
2. budynki lub ich części,
3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek.
Organem podatkowym właściwym w sprawach podatków jest Wójt.
 
Tryb odwoławczy:
1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rokietnica z siedzibą przy ul. Golęcińskiej 1, 62-090 Rokietnica;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@rokietnica.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych obejmujących wymiar, pobór i egzekucję podatku oraz związaną z tym sprawozdawczość, wynikających z ustawy: z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 12 stycznia1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

• niezbędnych do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
• w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w  szczególności Urząd Skarbowy, KRUS, Sąd, Starostwo Powiatowe, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i inne podmioty publiczne na zasadach i w granicach prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres co najmniej 10 lat i to po zakończeniu postępowania podatkowego, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązku archiwizowania;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz do przenoszenia danych;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl)
8) podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Wytworzył:
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-10 16:33:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2024-03-12 15:38:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki