Opłata od posiadania psów

Symbol:
3138

Karta:
RP-04

Wydział:
Referat 
Podatków i Opłat Lokalnych

Dokumenty:

Oświadczenie w sprawie opłaty od posiadania psa (odt), (pdf)

Właściciel psa w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie psa ma obowiązek zgłosić jego posiadania  w Urzędzie Gminy w Rokietnicy przekładając ww. oświadczenie.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1170 ze zm.)
Uchwała NR XXIX/257/2020 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 października 2020 r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Jednostka odpowiadająca:
Martyna Barcińska - Referat 
Podatków i Opłat Lokalnych, tel. 61-89-60-624

Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek można złożyć w następujący sposób:

- złożyć w Biurze Obsługi Interesantów

- przesłać przez operatora pocztowego na adres Urzędu

- przesłać drogą elektroniczną za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP bądź Platformy Cyfrowej Urzędu – eBOI. Aby skorzystać z Platformy Cyfrowej Urzędu, należy być posiadaczem podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego ePUAP.

Opłata:
Zgodnie z podjętą uchwała Rady Gminy w Rokietnicy w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Rokietnica wynosi 50,00 zł od jednego psa.

Terminy płatności:
Opłata od posiadania psa płatna jest z góry, bez wezwania do 15 marca bieżącego roku podatkowego u sołtysa lub na konto Urzędu Gminy nr: 69 9043 1041 3041 0023 9110 0001.

W przypadku nabycia psa po tym terminie opłatę należy uiścić w ciągu 14 dnia od daty nabycia na ww. konto bankowe.

Zwolnienia z opłaty od posiadania psów dla:

  • członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności,
  • osób zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania jednego psa,
  • osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa,
  • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

W celu zgłoszenia uprawnień do skorzystania ze zwolnień z opłaty od posiadania psa należy w Urzędzie Gminy Rokietnica  przedłożyć następujące dokumenty:

 1. osoby przynależące do grupy o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powinny, które powinny przedstawić:

  • wypełnione oświadczenie złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań  bądź oświadczenie napisane odręcznie,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

 2. osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe, które powinny przedstawić:

  • wypełnione oświadczenie złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań  bądź oświadczenie napisane odręcznie;

Samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego – oznacza fakt prowadzenia tego gospodarstwa czyli utrzymywania się w sensie finansowym „pojedynczo”, nie zaś przez więcej osób, w tym np. małżeństwo. „Samodzielnie” nie może bowiem oznaczać „wraz z kimś”, czy też „wspólnie z inną osobą”.

3. podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych – za posiadanie nie więcej niż 2 psów, którzy powinni przedstawić:

  • wypełnione oświadczenie złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań  bądź oświadczenie napisane odręcznie.

Za gospodarstwo rolne – zgodnie z ustawą o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. uważa się obszar gruntów (sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza) o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Skutki nieopłacenie w terminie opłaty od posiadania psów oraz tryb odwoławczy:

Od niewpłaconej w terminie opłaty od posiadania psa pobiera się odsetki za zwłokę, począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności. Niewpłacona w terminie opłata od posiadania psa zostanie ściągnięta przymusowo wraz z kosztami w myśl obowiązujących przepisów egzekucyjnych.

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje

W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty od posiadania psów, należy złożyć w Urzędzie Gminy w Rokietnicy  w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia takich okoliczności zaświadczenie od lekarza weterynarii lub oświadczenie spisane pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań celem wykreślenia z ewidencji.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rokietnica z siedzibą przy ul. Golęcińskiej 1, 62-090 Rokietnica;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@rokietnica.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych obejmujących wymiar, pobór i egzekucję podatku oraz związaną z tym sprawozdawczość, wynikających z ustawy: z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 12 stycznia1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

• niezbędnych do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
• w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w  szczególności Urząd Skarbowy, KRUS, Sąd, Starostwo Powiatowe, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i inne podmioty publiczne na zasadach i w granicach prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres co najmniej 10 lat i to po zakończeniu postępowania podatkowego, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązku archiwizowania;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz do przenoszenia danych;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl)
8) podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Wytworzył:
Magdalena Jakubowska-Specyał
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-10 16:50:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2024-03-12 15:35:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki