Podatek od środków transportowych

 Symbol:
3124

Karta:
RP-05

Wydział:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Dokumenty wymagane:
- deklaracja od środków transportowych wraz z załącznikiem

1. Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne będące właścicielami pojazdów składają do 15 lutego każdego roku deklarację na podatek od środków transportowych.
2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał w ciągu roku podatkowego - podatnik składa deklarację podatkową w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego.

Terminy płatności:

1. Podatek jest płatny w dwóch ratach w następujących terminach:
do 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku podatkowego.
2. Jeżeli obowiązek powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego podatek za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie :
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - pierwsza rata
b) do dnia 15 września roku podatkowego - druga rata.
3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 września podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
4. Podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy.

5. Nie zapłacony w terminie podatek podlega ściągnięciu wraz z odsetkami za zwłokę w drodze egzekucji administracyjnej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. z 2023 r., poz. 70)
Uchwała Nr LXXI/619/2023 Rady Gminy Rokietnica z 30 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatkach od środków transportowych na 2024 rok

Jednostka odpowiadająca:
Martyna Barcińska - Referat Podatków i Opłat Lokalnych, tel. 61-8960-624

Tryb odwoławczy:
1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.


Uwagi:
Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.
Jako właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.
Jeżeli środek transportowy stanowi własność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Informacje dodatkowe:
1. Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.
2. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej , która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
3. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
Obowiązek ten wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został zbyty lub na stałe wycofany z ruchu (wyrejestrowany).
4. Jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie zapłacił w całości lub w części podatku wydaje decyzję, w której stwierdza wysokość zobowiązania podatkowego.
5. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawki podatkowe określone w uchwale ulegają obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek podatkowy.

Zwolnienia z podatku:
1. Z podatku od środków transportowych zwolnione są między innymi:
a) środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane dla celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym
b) pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowych.
2. Ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie odrębnych przepisów nie mają zastosowania do podatku od środków transportowych.

Tryb odwoławczy:

  1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
  2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rokietnica z siedzibą przy ul. Golęcińskiej 1, 62-090 Rokietnica;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@rokietnica.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych obejmujących wymiar, pobór i egzekucję podatku oraz związaną z tym sprawozdawczość, wynikających z ustawy: z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 12 stycznia1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

• niezbędnych do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
• w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w  szczególności Urząd Skarbowy, KRUS, Sąd, Starostwo Powiatowe, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i inne podmioty publiczne na zasadach i w granicach prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres co najmniej 10 lat i to po zakończeniu postępowania podatkowego, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązku archiwizowania;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz do przenoszenia danych;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl)
8) podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Wytworzył:
Magdalena Jakubowska-Specyał
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-10 16:55:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2024-03-12 15:37:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki