Podatek leśny

Symbol:
3122

 Karta:
RP-03

Wydział:
Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Dokumenty wymagane:
- osoby fizyczne – obowiązujące od 1.07.2019r.: - informacja o lasach (IL-1) + załącznik do informacji o lasach (ZIL-1)

- załącznik do informacji o danych pozostałych podatników (ZIL-3)

- załącznik do informacji o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)

* broszura informacyjna do formularza: https://www.podatki.gov.pl/media/5760/mf-broszura-il-1.pdf

- informacja w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego - obowiązuje do 30.06.2019r.

- osoby prawne – obowiązujące od 1.07.2019r.: - deklaracja na podatek leśny (DL-1) + załącznik do deklaracji o przedmiotach podlegających opodatkowaniu (ZDL-1)

- załącznik do deklaracji o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2)

- deklaracja na podatek leśny – obowiązuje do 30.06.2019r.

Deklaracje podatkowe osoby prawne składają do 15 stycznia  danego roku.
Informacje podatkowe osoby fizyczne składają w ciągu 14 dni od zaistniałej okoliczności lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30.10.2002 roku  o podatku leśnym  (t. j. z 2019r.,poz. 888 ze zmianami)
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy pierwsze kwartały 2023 r. (M.P. z 2023, poz. 1130)

Jednostka odpowiadająca:
Anna Krygier- Szymańska- Referat Podatków i Opłat Lokalnych, tel. 61-89-60-624
Agnieszka Spławska - Referat Podatków i Opłat Lokalnych, , tel. 61-89-60-624
Magdalena Jakubowska -Specyał - Referat Podatków i Opłat Lokalnych, tel. 61-89-60-607


Tryb odwoławczy:
1. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.

Uwagi:
Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1. właścicielami lasów,
2. posiadaczami samoistnymi lasów,
3. użytkownikami wieczystymi lasów,
4. posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Terminy płatności:
Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych płatny jest w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Informacje dodatkowe:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku
Obowiązek podatkowy, wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Jeżeli obowiązek powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego, podatek leśny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku leśnego jest Wójt.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rokietnica z siedzibą przy ul. Golęcińskiej 1, 62-090 Rokietnica;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@rokietnica.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych obejmujących wymiar, pobór i egzekucję podatku oraz związaną z tym sprawozdawczość, wynikających z ustawy: z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

• niezbędnych do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
• w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w  szczególności Urząd Skarbowy, KRUS, Sąd, Starostwo Powiatowe, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i inne podmioty publiczne na zasadach i w granicach prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów, a po tym czasie przez okres co najmniej 10 lat i to po zakończeniu postępowania podatkowego, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązku archiwizowania;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz do przenoszenia danych;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl)
8) podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Wytworzył:
Magdalena Jakubowska-Specyał
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-10 16:45:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2024-01-02 14:38:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki