Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Symbol:
6730

Nr karty:
RZP-01

Wydział:
Referat Zagospodarowania Przestrzennego 

Dokumenty
- Wniosek

Podstawa prawna:

Art. 59 ust. 1, 2, 2a, art. 60 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 503) ma zastosowanie w przypadku gdy działka położona jest na terenach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.-  kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 2000)


Wymagane dokumenty:

  • Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142) – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  • Mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa ewidencyjna w postaci:  elektronicznej, w obowiązującym państwowym układzie odniesień przestrzennych lub papierowej.
  • Określenie granic terenu objętego wnioskiem, jeśli teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych, przedstawione w formie graficznej.
  • Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie graficznej.
  • Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).
  • Dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii i w zakresie dostaw wody oraz odbioru ścieków socjalno-bytowych – jeżeli istniejące uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego.
  • Inne (w tym np. licencja mapy, dokumenty, które pozwolą na ocenę spełnienia warunku dostępu do drogi publicznej).

Opłaty:
Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i wynosi 598 zł, z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości.
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł.
Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą składania wniosku.

Termin odpowiedzi:

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni.

Decyzja o warunkach zabudowy wynosi 90 dni, a w przypadku decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, termin ten wynosi 21 dni;

Jednostka odpowiadająca:
Sandra Kowalczyk - Podinspektor ds. warunków zabudowy, pok. 10, 61-89-60-628
Dominika Nowak - Podinspektor ds. warunków zabudowy, pok. 10, 61-89-60-628
Anna Mazur - Podinspektor ds. warunków zabudowy, pok. 10, 61-89-60-628

Tryb odwoławczy:
Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Wytworzył:
Ewa Kurzak
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-10 10:35:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Różańska
(2024-03-27 14:06:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki