Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

Symbol:
6831

Nr karty:
RZP-08

Wydział:
Referat Zagospodarowania Przestrzennego


Dokumenty:
I.  Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego podział - [.doc], [.pdf]
1.  Wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych o podział nieruchomości.
2. Załączniki (oryginały):
•  dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
•  wypis z ewidencji gruntów i kopia mapy ewidencyjnej,
•  wstępny projekt podziału nieruchomości wykonany na mapie zasadniczej (po l egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 1 egz. dla organu podziałowego),
•  ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku, jeżeli podział ma nastąpić na podstawie art. 94 ust. l ustawy o gospodarce nieruchomościami.

II.  Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział - [.doc], [.pdf]
3.  Po wydaniu postanowienia opiniującego pozytywnie wstępny projekt podziału, wniosek należy uzupełnić o:
•  protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
•  wykaz zmian gruntowych,
•  wykaz    synchronizacyjny,    jeżeli    oznaczenie    działek    gruntu    w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
•  projekt podziału nieruchomości wykonany przez geodetę uprawnionego na mapie zasadniczej (po l egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 2 egz. dla organu podziałowego).
4.  Zgodnie art. 96 ust. la ustawy o gospodarce nieruchomościami, decyzję w sprawie podziału nieruchomości  wpisanej  do  rejestru zabytków,  wydaje  się  po  uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział takiej nieruchomości. Pozwolenie to winno mieć formę ostatecznej decyzji administracyjnej.

5. Po wydaniu postanowienia opiniującego pozytywnie wstępny projekt podziału, wniosek należy uzupełnić o:
•  protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
•  wykaz zmian gruntowych,
•  wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
•  projekt podziału nieruchomości wykonany przez geodetę uprawnionego na mapie zasadniczej (po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron postępowania oraz 2 egz. dla organu podziałowego).
4.  Zgodnie art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, decyzję w sprawie podziału nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, wydaje się po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział takiej nieruchomości. Pozwolenie to winno mieć formę ostatecznej decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna:
Dział III, rozdział l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1899 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

Opłaty:
Wolne od opłaty skarbowej.

 

Termin odpowiedzi:
do 30 dni od dnia złożenia dokumentacji przez geodetę; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Termin i sposób załatwienia:
Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ww. ustawy, następuje w drodze postanowienia Wójta Gminy Rokietnica, w terminie do 30 dni od daty wpływu kompletu wymaganych dokumentów.
Po złożeniu do organu kompletu pozostałych dokumentów, a także w wypadkach, gdy postanowienie nie jest wymagane, nie wcześniej niż w terminie 7 dni  licząc od dnia otrzymania postanowienia, także w wypadkach, gdy  postanowienie nie jest wymagane, decyzję w sprawie podziału nieruchomości wydaje Wójt Gminy Rokietnica, w terminie do 30 dni od daty wpływu kompletu dokumentów.
Załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty wpływu kompletu wymaganych dokumentów.

Jednostka odpowiadająca:
Dominika Nowak – Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i geodezji, pokój nr 10, tel. 061 89-60-628

Tryb odwoławczy:
Na   postanowienie   opiniujące   wstępny   projekt   podziału   nieruchomości   służy   stronom zażalenie  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w Poznaniu,  za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie. Od decyzji w sprawie podziału nieruchomości, służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
1.    W   przypadku   braku   kompletu   wymaganych   dokumentów   wnioskodawca   zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku i złożenia ich w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Zgodnie z art. 64 § 2 kodeks postępowania administracyjnego, nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
2.   Z wnioskiem o pozwolenie na dokonanie podziału zabytku nieruchomego, wpisanego do rejestru zabytków, winien występować do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu, właściciel lub wieczysty użytkownik dzielonej nieruchomości, bądź ich pełnomocnicy, zgodnie z art. 36 ust. l pkt. 8, w związku z art. 36 ust 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 840)
, załączając 2 egz. mapy z projektowanym podziałem.
3. W przypadku składania odpisów, wypisów lub kserokopii dokumentów, powinny one w całości zostać poświadczone za ich zgodność z oryginałem.

Wytworzył:
Dominika Nowak
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-10 16:20:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2024-02-06 11:38:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki