Wymeldowanie z pobytu stałego lub tymczasowego obywateli Polski i Cudzoziemców

Symbol:
5342

Nr karty:
RSO-03

Wydział:
Referat Spraw Obywatelskich

Dokumenty:

Opuszczając miejsce pobytu stałego lub czasowego, należy dokonać wymeldowania.

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego lub elektronicznie przez Internet.
- Dowód osobisty albo paszport. Dla cudzoziemca: paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywatela Państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA oraz Szwajcarii inny dokument potwierdzający jego tożsamość
i obywatelstwo.
- Wypełniony formularz meldunkowy (wydruk obustronny).

Wymeldowanie przez Internet
-należy mieć Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Jeżeli jest dostęp do bankowości elektronicznej, to należy sprawdzić, czy bank oferuje możliwość założenia Profilu Zaufanego.
W przypadku zameldowania przez pełnomocnika, należy załączyć elektroniczny dokument pełnomocnictwa uwierzytelniony Profilem Zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym udzielającego pełnomocnictwa.


W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika:
- Pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania
- Dowód osobisty pełnomocnika lub paszport
Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać równocześnie
z zameldowaniem w nowym miejscu.
W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się
w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie
z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania
(na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące).
Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Opłaty:
Czynności zgłoszenia wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej.


Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rokietnicy nr rachunku  SGB  0/Rokietnica  69904310413041002391100001
Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt. 1, lit. B Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17zł oraz pełnomocnictwo do złożenia wniosku i odbiór zaświadczenia.

Termin odpowiedzi:
Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. nie przewiduje wydania zaświadczenia o wymeldowaniu.
Zaświadczenie o wymeldowaniu wydaje się na wniosek zainteresowanego.
 

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Gminy Rokietnica, bud. C: Referat Spraw Obywatelskich, tel. 61 8 960 626
w poniedziałki 12:00-18:00
we wtorki, środy, czwartki i piątki 8:00-12:00 

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące jest zobowiązana wymeldować się.

Wytworzył:
Elżbieta Karbowska
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-10 13:19:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Chołżyński Arkadiusz
(2021-08-10 13:13:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki