Zameldowania administracyjne (decyzje)

Symbol:
5343

Nr karty:
RSO-05

Wydział:
Referat Spraw Obywatelskich

 Dokumenty:
- Podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie może dopełnić obowiązku meldunkowego w trybie czynności materialno-technicznej (czyli bez konieczności prowadzenia postępowania administracyjnego),

- Wypełniony i podpisany formularz meldunkowy.

- Do wglądu - w przypadku posiadania tytułu prawnego do lokalu (nieruchomości) - tytuł prawny do lokalu (nieruchomości), w którym (w której) zameldowanie ma nastąpić, a kserokopię tego tytułu prawnego należy dołączyć do podania.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
Ustawa z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej


Opłaty:
Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł


17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika - od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Składający wniosek lub dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.


Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rokietnicy nr rachunku  SGB  0/Rokietnica  69904310413041002391100001
 

Termin odpowiedzi:
Po złożeniu podania Referat Spraw Obywatelskich przeprowadza postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu,  przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, oględzin w lokalu, itp.

Termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej - wynosi do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu).

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Gminy Rokietnica, bud. C: Referat Spraw Obywatelskich, tel. 61 8 960 626
w poniedziałki 12:00-18:00
we wtorki, środy, czwartki i piątki 8:00-12:00


Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica.

Uwagi:
Przy zameldowaniu należy przedstawić dokument stwierdzający tożsamość, wypełniony formularz meldunkowy (zgłoszenie pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego) podpisany przez osobę (osoby) posiadającą(e) tytuł prawny do lokalu, do wglądu oryginał tytułu prawnego do lokalu, którego kserokopię należy dołączyć do podania.

Wytworzył:
Elżbieta Karbowska
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-10 13:50:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2023-03-17 09:04:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki