Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące obywateli Polski

Symbol:
5342

Nr karty:
RSO-01

Wydział:
Referat Spraw Obywatelskich

Dokumenty:

Obywatele polski mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają obowiązek meldunkowy. Zgłoszenie nowego miejsca zamieszkania musi nastąpić w ciągu 30 dni od dnia przybycia do tego miejsca.

POBYT STAŁY- jeżeli pobyt wiąże się ze stałym zamieszkaniem.

POBYT CZASOWY ponad 3 miesiące- jeżeli pobyt wiąże się z pobytem tymczasowym.

Można mieć jednocześnie  jedno zameldowanie na pobyt stały i jedno zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące.

Można dokonać zameldowania przez Internet w tym celu trzeba mieć Profil Zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Jeżeli jest dostęp do bankowości elektronicznej to można sprawdzić czy dany Bank oferuje możliwość założenia Profilu Zaufanego bez wychodzenia z domu. Założenie profilu Zaufanego w bankowości elektronicznej jest proste i szybkie.

Do elektronicznego zgłoszenia należy załączyć:

  • dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub w razie niemożności jego uzyskania – skan (odwzorowanie cyfrowe)
  • dokument elektroniczny zawierający oświadczenie, właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym, potwierdzające pobyt w tym lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania- skan (odwzorowanie cyfrowe)
  • w przypadku zameldowania przez pełnomocnika: elektroniczny dokument pełnomocnictwa uwierzytelniony Profilem Zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym( udzielającego pełnomocnictwa)

Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
- Dowód osobisty albo paszport
- Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponującą innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
- Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu oryginał (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika:
- Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania
- Dowód lub paszport pełnomocnika.
W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy). 

Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego .

Opłaty:
Czynności zgłoszenia osobistego zameldowania oraz przez pełnomocnika nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Rokietnicy nr rachunku  SGB  0/Rokietnica  69904310413041002391100001

Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek lub pełnomocnika, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17zł tak samo pełnomocnictwo do złożenia wniosku i odebrania zaświadczenia.

Termin odpowiedzi:
Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego, jeżeli będzie zameldowanie na pobyt stały organ wyda zaświadczenie, jeżeli zameldowanie czasowe należy złożyć wniosek.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Gminy Rokietnica, bud. C: Referat Spraw Obywatelskich, tel. 61 8 960 626
w poniedziałki 12:00-18:00
we wtorki, środy, czwartki i piątki 8:00-12:00

Tryb odwoławczy:
Brak

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny

Wytworzył:
Elżbieta Karbowska
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-10 13:42:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2023-03-17 09:03:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki