Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

Symbol:
USC.5362

Nr karty:
USC-04

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Załączniki:

Podstawa prawna:
Art. 44, 45, 125 ust.3 i 4 oraz 130 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej,
Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego,
Ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym

Opłaty:

 • odpis skrócony - 22 zł
 • wielojęzyczny odpis skrócony - 22 zł
 • odpis zupełny - 33 zł
 • pełnomocnictwo - 17 zł, chyba że istnieje podstawa do zwolnienia dokumentu z opłaty skarbowej tj. jeśli pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu.

Nr rachunku SGB 0/Rokietnica 69 9043 1041 3041 0023 9110 0001

Termin odpowiedzi:
1. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w tutejszym urzędzie następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

2. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego z ksiąg przechowywanych w innych urzędach stanu cywilnego następuje, po przeniesieniu aktu do rejestru przez dany urząd, w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

W sytuacji, gdy podanie nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, przeprowadzane jest postępowanie wyjaśniające. Odpis aktu stanu cywilnego przesyłany jest po jego pozytywnym zakończeniu.

Jednostka odpowiadająca:
|Urząd Stanu Cywilnego
mgr Monika Jackowiak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – budynek c, tel. 61-89-60-627
poniedziałek 12:00 – 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 12:00

Tryb odwoławczy:
brak

Dokumenty:

Do otrzymania odpisów aktów stanu cywilnego uprawnieni są:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • wstępni (matka, ojciec, babcia, dziadek), zstępni (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, opiekun,
 • sąd i prokurator,
 • organy administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań,
 • inne osoby, które wykażą w tym interes prawny,
 • organizacje społeczne, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny,
 • osoba uprawniona do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego może działać przez pełnomocnika, który zobowiązany jest złożyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa. 

2. Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje jednak szereg zwolnień i wyłączeń z tej opłaty ze względu na rodzaj sprawy, w których dokumenty mają zostać wykorzystane

3. Wniosek należy podpisać

4. Osoba składająca wniosek winna wylegitymować się dokumentem tożsamości tj. dowodem osobistym lub paszportem.

5. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego można przesłać także drogą elektroniczną, jeżeli wnioskodawca może potwierdzić go bezpiecznym podpisem elektronicznym

Wytworzył:
Monika Jackowiak
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-05 11:31:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2023-02-27 16:15:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki