Uchwały z 2008 roku

18. sesja - 22 stycznia 2008 
XVIII/123/2008  ramowego rocznego planu pracy Rady Gminy Rokietnica nd. link
XVIII/124/2008 zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica nd. link
XVIII/125/2008  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Szamotulskiej nd. link
XVIII/126/2008  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Napachanie, rejon ul. Starzyńskiej i ul. Rokietnickiej nd. link
XVIII/127/2008 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, dla działki nr ewid. 73/1 nd. link
XVIII/128/2008  zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Rokietnicy. nd. link
19. sesja - 4 marca 2008
XIX/129/2008  uchwalenia programu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Rokietnica na lata 2008-2011”  nd. link
Program link
XIX/130/2008  uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rokietnica w latach 2008-2013 Nr 67 z dn. 28 kwietnia 2008 r., poz. 1331 link
XIX/131/2008  zbycia nieruchomości położonej we wsi Krzyszkowo  nd. link
XIX/132/2008  zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  nd. link
20. sesja - 17 marca 2008
XX/133/2008  zmian w Statucie Gminy Rokietnica Nr 80 z dn. 16 maja 2008 r., poz. 1550 link
XX/134/2008  statutu sołectwa Krzyszkowo Nr 80 z dn. 16 maja 2008 r., poz. 1551 link
XX/135/2008  statutu sołectwa Przybroda Nr 80 z dn. 16 maja 2008 r., poz. 1552 link
XX/136/2008  statutu sołectwa Rokietnica  Nr 80 z dn. 16 maja 2008 r., poz. 1553 link
XX/137/2008  statutu sołectwa Kobylniki Nr 80 z dn. 16 maja 2008 r., poz. 1554 link
XX/138/2008  statutu sołectwa Mrowino-Cerekwica Nr 80 z dn. 16 maja 2008 r., poz. 1555 link
XX/139/2008  statutu sołectwa Napachanie-Dalekie Nr 80 z dn. 16 maja 2008 r., poz. 1556 link
XX/140/2008  statutu sołectwa Kiekrz-Pawłowice Nr 80 z dn. 16 maja 2008 r., poz. 1557 link
XX/141/2008  statutu sołectwa Starzyny-Rogierówko Nr 80 z dn. 16 maja 2008 r., poz. 1558 link
XX/142/2008  statutu sołectwa Sobota-Bytkowo Nr 80 z dn. 16 maja 2008 r., poz. 1559 link
XX/143/2008  statutu sołectwa Żydowo-Rostworowo Nr 80 z dn. 16 maja 2008 r., poz. 1560 link
XX/144/2008  uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii nd. link
XX/145/2008  nabycia nieruchomości we wsi Mrowino nd. link
XX/146/2008  zmian w budżecie Gminy Rokietnica na rok 2008 nd. link
XX/147/2008  podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rokietnicy i zmian w akcie założycielskim Spółki nd. link
XX/148/2008  zmiany uchwały Nr XVI/119/2007 z dn. 17 grudnia 2007 r. dotyczącej wysokości diet dla radnych nd. link
21. sesja - 28 kwietnia 2008
XXI/149/2008  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rokietnica z  tytułu  wykonania budżetu Gminy za 2007 rok nd. link
22. sesja - 12 maja 2008
XXII/150/2008  zasad wynagradzania pracowników administracyjno-obsługowych szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica nd. link
XXII/151/2008  zmian organizacyjnych Przedszkola „Bajeczka” w Rokietnicy poprzez utworzenie Filii w budynku Szkoły Podstawowej w Mrowinie  nd. link
XXII/152/2008  zmiany Uchwały Nr XV/103/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie: ustalenia „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica”  Nr 116 z dn. 18 lipca 2008 r., poz. 2131 link
XXII/153/2008  określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania nd. link
XXII/154/2008  nabycia nieruchomości położonych we wsi Mrowino  nd. link
XXII/155/2008  nabycia nieruchomości położonych we wsi Mrowino  nd. link
XXII/156/2008  zmian w budżecie gminy na rok 2008  nd. link
XXII/157/2008  współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest nd. link
XXII/158/2008  wyrażenia woli utworzenia lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w programie podejścia LEADER z udziałem Gminy Rokietnica nd. link
23. sesja - 30 czerwca 2008
XXIII/159/2008  intencji utworzenia spółki z udziałem Gminy pod firmą ROS Sp. z o.o. w Rokietnicy nd. link
XXIII/160/2008  zmian w budżecie gminy za rok 2008 nd. link
XXIII/161/2008  zmiany Uchwały Nr XXII/210/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 6 września 2004 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz Regulaminu porządkowego korzystania ze środków gminnej komunikacji zbiorowej Gminy Rokietnica Nr 144 z dn. 29 sierpnia 2008 r., poz. 2603 link
XXIII/162/2008  zmiany Uchwały Nr XXVIII/279/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych Gminy Rokietnica. nd. link
rozstrzygnięcie nadzorcze   link
XXIII/163/2008  zmiany Uchwały Nr XII/74/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów Nr 144 z dn. 29 sierpnia 2008 r., poz. 2604 link
XXIII/164/2008  zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Rokietnica nd. link
XXIII/165/2008 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica [ul. Zaułek] Nr 144 z dn. 29 sierpnia 2008 r., poz. 2605 link
XXIII/166/2008  nadania nazwy osiedla w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica [Os. Kalinowe] Nr 144 z dn. 29 sierpnia 2008 r., poz. 2606 link
XXIII/167/2008 zmiany Uchwały Nr XXII/153/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie: określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania nd. link
24. sesja - 23 lipca 2008
XXIV/168/2008  przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań zarządzania  publicznymi drogami powiatowymi nd. link
XXIV/169/2008  zmian w budżecie Gminy na rok 2008 nd. link
25. sesja - 29 sierpnia 2008
XXV/170/2008  zmiany Uchwały Nr XXIII/162/2008 Rady Gminy Rokietnica z dn. 30 czerwca 2008 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/279/2005 Rady Gminy Rokietnica z dn. 21 marca 2005 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych Gminy Rokietnica nd. link
XXV/171/2008  opłat za Przedszkole „Bajeczka" w Rokietnicy nd. link
rozstrzygnięcie nadzorcze   link
XXV/172/2008  zmian w budżecie Gminy na rok 2008 nd. link
26. sesja - 29 września 2008
XXVI/173/2008  określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracyjno-obsługowych szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokietnica nd. link
XXVI/174/2008  zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Rokietnica nd. link
XXVI/175/2008  zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia budżetowego  w planowanych dochodach budżetu Gminy Rokietnica w roku 2008 nd. link
XXVI/176/2008  zmian w budżecie gminy na rok 2008 nd. link
XXVI/177/2008 nadania nazwy ulicy w miejscowości  Rokietnica, Gmina Rokietnica [ul. Ogrodowa] Nr 188 z dn. 5 listopada 2008 r., poz. 3119 link
XXVI/178/2008  zmiany nazwy ulic w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica [ul. Ułanów, Huzarów] Nr 188 z dn. 5 listopada 2008 r., poz. 3120 link
XXVI/179/2008  nadania nazwy ulicy w miejscowości Napachanie, Gmina Rokietnica [ul. Turkusowa] Nr 188 z dn. 5 listopada 2008 r., poz. 3121 link
XXVI/180/2008  zmiany Uchwały Nr XXV/171/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie opłat za Przedszkole "Bajeczka" w Rokietnicy nd. link
XXVI/181/2008  zmiany Uchwały Nr XX/175/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu nd. link
27. sesja - 30 października 2008
XXVII/182/2008 przystąpienia do sporządzenia zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr ewid. 197/15 – terenu zabudowy usług dla osób niepełnosprawnych w Kobylnikach Gm. Rokietnica” w części obejmującej teren działki nr 197/20 nd. link
XXVII/183/2008 przystąpienia do sporządzenia zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr ewid. 1 i 2 oraz w Krzyszkowie dla działek nr ewid. 199 i 200/1” w części obejmującej teren działek nr 2/26 do 2/29 położonych w Rokietnicy nd. link
XXVII/184/2008 przystąpienia do sporządzenia zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „Przy Trakcie Napoleońskim” w Rokietnicy” w części obejmującej  teren działki nr 1056 nd. link
XXVII/185/2008 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Witkowej dla działek nr 372, 388/1 ÷ 388/16 i części działki nr 388/17 w Rokietnicy nd. link
XXVII/186/2008 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo dla działek nr ewid. 67/1 i 67/2 nd. link
XXVII/187/2008 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo dla działki nr ewid. 74/16 nd. link
XXVII/188/2008 nadania nazw ulic w miejscowości Sobota, Gmina Rokietnica [ul. Wspólna, Boczna, Ogrodowa] Nr 211 z dn. 1 grudnia 2008 r., poz. 3443 link
XXVII/189/2008 nadania nazw ulic w miejscowości Kobylniki, Gmina Rokietnica [ul. Irysowa, Różana, Astrowa, Tulipanowa, Topolowa, Wierzbowa] Nr 211 z dn. 1 grudnia 2008 r., poz. 3444 link
XXVII/190/2008 nazw ulic w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica [ul. Siostry Faustyny Kowalskiej, Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich] Nr 211 z dn. 1 grudnia 2008 r., poz. 3445 link
XXVII/191/2008 wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu nd. link
XXVII/192/2008 zmian w budżecie gminy na rok 2008 nd. link
XXVII/193/2008 określenia zasad wynagradzania Wójta Gminy Rokietnica nd. link
28. sesja - 24 listopada 2008
XXVIII/194/2008  zmian w budżecie gminy na rok 2008 nd. link
XXVIII/195/2008 podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych „ROKBUS" Sp. z o. o. i zmian w akcie założycielskim Spółki nd. link
XXVIII/196/2008 zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę [AQUANET] nd. link
XXVIII/197/2008 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę [PUK] nd. link
XXVIII/198/2008 zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków nd. link
XXVIII/199/2008 zatwierdzenia dopłat do taryf w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków nd. link
XXVIII/200/2008 ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Urząd Gminy w Rokietnicy, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Nr 251 z dn. 17 grudnia 2008 r., poz. 4554 link
XXVIII/201/2008  obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego Nr 251 z dn. 17 grudnia 2008 r., poz. 4555 link
XXVIII/202/2008 określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Nr 258 z dn. 31 grudnia 2008 r., poz. 4726 link
XXVIII/203/2008  poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów Nr 258 z dn. 31 grudnia 2008 r., poz. 4727 link
XXVIII/204/2008 ustalenia stawek opłaty targowej Nr 258 z dn. 31 grudnia 2008 r., poz. 4728 link
XXVIII/205/2008 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Nr 258 z dn. 31 grudnia 2008 r., poz. 4729 link
XXVIII/206/2008  opłaty od posiadania psów na 2009 rok Nr 251 z dn. 17 grudnia 2008 r., poz. 4556 link
XXVIII/207/2008  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok Nr 251 z dn. 17 grudnia 2008 r., poz. 4557 link
XXVIII/208/2008 określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Nr 251 z dn. 17 grudnia 2008 r., poz. 4558 link
XXVIII/209/2008 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu będącego podstawą do wyliczenia wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy nd. link
XXVIII/210/2008 zbycia nieruchomości położonej we wsi Rokietnica nd. link
XXVIII/211/2008 nadania nazw ulic w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica [ul. Wesoła] Nr 251 z dn. 17 grudnia 2008 r., poz. 4559 link
XXVIII/212/2008 nadania nazw ulic w miejscowości Rostworowo, Gmina Rokietnica [ul. Różana] Nr 251 z dn. 17 grudnia 2008 r., poz. 4560 link
XXVIII/213/2008 regulaminu korzystania z kompleksu boisk "Moje boisko - ORLIK 2012" przy Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu nd. link
29. sesja - 22 grudnia 2008
XXIX/214/2008 zmian w budżecie gminy na rok 2008  nd. link
XXIX/215/2008 zmiany Uchwały Nr XXVIII/203/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie poboru należności pieniężnych w drodze inkasa oraz zasad rozliczania inkasentów Nr 25 z dn. 18 lutego 2009 r., poz. 392 link
XXIX/216/2008 zmiany Uchwały Nr XXVIII/204/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej Nr 75 z dn. 22 kwietnia 2009 r., poz. 1033 link
XXIX/217/2008 zmiany Uchwały Nr XXVII/205/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  Nr 75 z dn. 22 kwietnia 2009 r., poz. 1034 link
XXIX/218/2008 określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych  Nr 75 z dn. 22 kwietnia 2009 r., poz. 1035 link
XXIX/219/2008 odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokali położonych w budynku świetlicy wiejskiej w Cerekwicy  nd. link
XXIX/220/2008 ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom w 2009 roku dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica”  Nr 25 z dn. 18 lutego 2009 r., poz. 393 link
XXIX/221/2008 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych nd. link
XXIX/222/2008 uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok nd. link
XXIX/223/2008 uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rokietnica na lata 2008-2015 nd. link
XXIX/224/2008 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rokietnica na rok 2009 nd. link
XXIX/225/2008 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Rokietnica na rok 2009 nd. link
XXIX/226/2008 nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Napachanie nd. link
XXIX/227/2008 uchylenia Uchwały Nr XXXIII/329/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wniesienia do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Rokietnicy jako aport rzeczowy nieruchomości położonej w miejscowości Mrowino nd. link
XXIX/228/2008 nieodpłatnego przejęcia części działki nr 314/1 w miejscowości Mrowino  nd. link
XXIX/229/2008 nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowino, Gmina Rokietnica [ul. Jodłowa] Nr 25 z dn. 18 lutego 2009 r., poz. 394 link
XXIX/230/2008 zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Rokietnica na rok 2009 nd. link
30. sesja - 30 grudnia 2008 
XXX/231/2008 uchwalenia budżetu gminy Rokietnica na rok 2009 Nr 25 z dn. 18 lutego 2009 r., poz. 405 link
XXX/232/2008 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 nd. link

 

Wytworzył:
Rada Gminy Rokietnica
Udostępnił:
Chołżyński Arkadiusz
(2009-07-28 09:51:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Chołżyński Arkadiusz
(2017-09-12 09:27:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki