Uchwały z 2006 roku

40. sesja - 6 marca 2006
XL/392/2006 Oceny aktualności uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica nd. link
XL/393/2006 Zmian w budżecie gminy na 2006 rok nd. link
XL/394/2006 Zmiany uchwały Nr XXI/186/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Rokietnica na lata 2006-2008 ze zmianami nd. link
XL/395/2006 Podjęcia zobowiązania przez Radę Gminy Rokietnica dot. realizacji inwestycji pn. „Budowa boiska sportowego  w miejscowości Żydowo” etap II nd. link
XL/396/2006 udzielenia pomocy finansowej na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatu poznańskiego oraz zawarcia porozumienia w tej sprawie nd. link
XL/397/2006 Zbycia nieruchomości położonej we wsi Rokietnica nd. link
XL/398/2006 Podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Rokietnicy i zmian w akcie założycielskim Spółki nd. link
XL/399/2006 Nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowino, Gmina Rokietnica ul. Towarowa] Nr 53 z dn. 18 kwietnia 2006 r., poz. 1425 link
XL/400/2006 Nadania nazwy ulicy w miejscowości Bytkowo, Gmina Rokietnica [ul. Szkółkarska] Nr 53 z dn. 18 kwietnia 2006 r., poz. 1426 link
XL/401/2006 Nadania nazwy ulicy w miejscowości Pawłowice, Gmina Rokietnica [ul. Piaskowa] Nr 53 z dn. 18 kwietnia 2006 r., poz. 1427 link
XL/402/2006 Nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzyszkowo, Gmina Rokietnica [ul. Kwiatowa] Nr 53 z dn. 18 kwietnia 2006 r., poz. 1428 link
XL/403/2006 Nadania nazwy ulicy w miejscowości Kobylniki, Gmina Rokietnica [ul. Makowa] Nr 53 z dn. 18 kwietnia 2006 r., poz. 1429 link
XL/404/2006 Zmiany uchwały Nr XXVI/267/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 7 lutego 2005 roku w sprawie wynagradzania Wójta Gminy Rokietnica, zmieniona uchwałą Nr XXVIII/284/2005 rady Gminy Rokietnica z dnia 21 marca 2005 roku nd. link
XL/405/2006 Zmiany Uchwały Nr XXXVIII/375/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków spółki AQUANET Nr 53 z dn. 18 kwietnia 2006 r., poz. 1430 link
41. sesja - 20 marca 2006
XLI/406/2006 Zmian w budżecie gminy na 2006 rok nd. link
XLI/407/2006 Zmiany uchwały Nr XXI/186/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Rokietnica na lata 2006-2008 ze zmianami nd. link
XLI/408/2006 Podjęcia zobowiązania przez Gminę Rokietnica dot. realizacji inwestycji „Budowa drogi – osiedle Koszycy gmina Rokietnica” nd. link
XLI/409/2006 Podjęcia zobowiązania przez Gminę Rokietnica dot. realizacji „Budowa ulicy Krętej i Krótkiej w Rokietnicy” nd. link
XLI/410/2006 Zaciągnięcia kredytu na częściowe prefinansowanie wydatków refundowanych z EFRR nd. link
42. sesja - 27 marca 2006
XLII/411/2006 Zmian w budżecie gminy na 2006 rok nd. link
XLII/412/2006 Zmiany uchwały nr XL/396/2006 Rady Gminy Rokietnica z dnia 6 marca 2006 roku w sprawie udzielenie pomocy finansowej na realizację własnych zadań inwestycyjnych powiatu poznańskiego oraz zawarcia porozumienia w tej sprawie nd. link
XLII/413/2006 zmieniająca Uchwałę Nr XLV/257/98 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29.05.1998 r. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych nd. link
XLII/414/2006 Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr ewid. 115/7 i 115/8 Nr 85 z dn. 1 czerwca 2006 r., poz. 2135 link
XLII/415/2006 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ulicy Topolowej Nr 85 z dn. 1 czerwca 2006 r., poz. 2136 link
XLII/416/2006 Zmiany uchwały Nr XLV/501/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 lipca 2002 roku w sprawie podziału gminy Rokietnica na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych do Rady Gminy Rokietnica Nr 60 z dn. 27 kwietnia 2006 r., poz. 1568 link
 XLII/417/2006 Zmiany uchwały Nr XXXI/312/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania Nr 60 z dn. 27 kwietnia 2006 r., poz. 1569 link
43. sesja - 24 kwietnia 2006
XLIII/418/2006 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rokietnica z tytułu wykonania budżetu gminy za 2005 rok nd. link
XLIII/419/2006 Zmian w budżecie gminy na 2006 rok nd. link
XLIII/420/2006 Organizacji i przeprowadzenia konkursu „Gmina Rokietnica w kwiatach i zieleni” w roku 2006 oraz powołania Zespołu Oceniającego nd. link
XLIII/421/2006 nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Rokietnica – Kazimierzowi Derechowi nd. link
44. sesja - 18 maja 2006
XLIV/422/2006 Zmiany uchwały Nr XXI/185/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Rokietnica na lata 2004-2013 nd. link
45. sesja - 29 maja 2006
XLV/423/2006 Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nd. link
XLV/424/2006 Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nd. link
XLV/425/2006 Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nd. link
XLV/426/2006 Zmian w budżecie gminy na 2006 rok nd. link
XLV/427/2006 Zaciągnięcia kredytu nd. link
XLV/428/2006 zasad wynagradzania pracowników administracyjno - obsługowych szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych Gminy Rokietnica nd. link
XLV/429/2006 Zmiany uchwały Nr XXVI/267/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 7 lutego 2005 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rokietnica, zmieniona uchwałą Nr XVIII/284/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 21 marca 2005 roku oraz uchwałą nr XL/404/2006 Rady Gminy Rokietnica z dnia 6 marca 2006 roku nd. link
XLV/430/2006 Opłat za Przedszkole „Bajeczka” w Rokietnicy nd. link
XLV/431/2006 Przystąpienia do stowarzyszenia gmin, powiatów i województw o nazwie „Droga S11” nd. link
XLV/432/2006 Ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi nd. link
XLV/433/2006 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Napachanie, rejon ulic Starzyńskiej i Rokietnickiej nd. link
XLV/434/2006 Skargi na Wójta Gminy Rokietnica dot. bezczynności i przewlekłości rozpatrzenia sprawy dot. ujawnienia części działki jako drogi gminnej nd. link
XLV/435/2006 Skargi na działanie Wójta Gminy Rokietnica zmierzające do pozbawienia dostępu do drogi publicznej nd. link
XLV/436/2006 Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela nd. link
XLV/437/2006 Zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin nd. link
46. sesja - 30 czerwca 2006
XLVI/438/2006 Zmiany Statutu Gminy Rokietnica Nr 118 z dn. 1 sierpnia 2006 r., poz. 2931 link
XLVI/439/2006 Zmian w budżecie gminy na 2006 rok nd. link
XLVI/440/2006 Podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Rokietnicy i zmian w akcie założycielskim Spółki nd. link
XLVI/441/2006 Podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Rokietnicy i zmian w akcie założycielskim Spółki nd. link
XLVI/442/2006 Podwyższenia kapitału zakładowego zakładu Usług Komunikacyjnych „Rokbus” Sp. Z o.o. i zmian w akcie założycielskim Spółki nd. link
XLVI/443/2006 Zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Cerekwica nd. link
XLVI/444/2006  zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Mrowino nd. link
XLVI/445/2006 Wniesienia do Zakładu Usług Komunikacyjnych „Rokbus” Sp. Z o.o. w Rokietnicy jako aport rzeczowy nieruchomości położonej w miejscowości Rostworowo nd. link
XLVI/446/2006 Wniesienia do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. Z o.o. w Rokietnicy jako aport rzeczowy nieruchomości położonej w miejscowości Rostworowo nd. link
XLVI/447/2006 Wniesienia do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. Z o.o. w Rokietnicy jako aport rzeczowy nieruchomości położonej w miejscowości Mrowino nd. link
XLVI/448/2006 Określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury nd. link
XLVI/449/2006 Nadania statutu Urzędowi Gminy w Rokietnicy nd. link
XLVI/450/2006  statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy Nr 118 z dn. 1 sierpnia 2006 r., poz. 2932 link
XLVI/451/2006  Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Rokietnicy nd. link
XLVI/452/2006  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Napachanie , rejon ul. Leśnej I Nr 132 z dn. 22 sierpnia 2006 r., poz. 3232 link
XLVI/453/2006 Nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowino, Gmina Rokietnica [ul. Łąkowa] Nr 118 z dn. 1 sierpnia 2006 r., poz. 2933 link
XLVI/454/2006 Zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Bytkowo nd. link
XLVI/455/2006 Skargi na uchwałę Nr XLV/434/2006 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 maja 2006 roku i bezczynność i przewlekłość załatwienia spraw nd. link
47. sesja - 21 lipca 2006
XLVII/456/2006 Zmian w budżecie gminy na 2006 rok nd. link
XLVII/457/2006 Zmiany uchwały Nr XXI/186/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Rokietnica na lata 2006-2008 ze zmianami nd. link
48. sesja - 4 września 2006
XLVIII/458/2006 Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica dla części terenów w miejscowości Rostworowo nd. link
XLVIII/459/2006 Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica dla części terenów w miejscowości Napachanie i Kobylniki nd. link
XLVIII/460/2006 Zmiany uchwały Nr XLV/427/2006 z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu nd. link
XLVIII/461/2006 Zaciągnięcia kredytu nd. link
XLVIII/462/2006 Zmiany uchwały Nr XXI/186/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Rokietnica na lata 2006-2008 zew zmianami nd. link
XLVIII/463/2006  Zmian w budżecie gminy na 2006 rok nd. link
XLVIII/464/2006 Wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Wójta Gminy Rokietnica zobowiązania finansowego na rok 2007 w celu opracowania dokumentacji projektowej na budowę drogi nd. link
XLVIII/465/2006 Zmiany uchwały Nr XLVI/448/2006 Rady Gminy Rokietnica w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury nd. link
XLVIII/466/2006 Zmiany uchwały Nr XLVI/449/2006 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy w Rokietnicy nd. link
XLVIII/467/2006  Zmiany uchwały Nr XLVI/451/2006 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Rokietnicy nd. link
XLVIII/468/2006 Zmiany uchwały Nr XLV/430/2006 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 maja 2006 roku w sprawie opłat za Przedszkole „Bajeczka” w Rokietnicy nd. link
XLVIII/469/2006 Współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest nd. link
49. sesja - 20 października 2006
XLIX/470/2006 Ustalenia „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica” Nr 181 z dn. 27 listopada 2006 r., poz. 4246 link
XLIX/471/2006 Zmian w budżecie gminy na 2006 rok nd. link
XLIX/472/2006  Zmiany uchwały Nr XXI/186/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Rokietnica na lata 2006-2008 ze zmianami nd. link
XLIX/473/2006 Zmiany Uchwały Nr XX/175/2004 z dnia 15 czerwca 2004 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu nd. link
XLIX/474/2006  W sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Rokietnicy i zmian w akcie założycielskim Spółki nd. link
XLIX/475/2006 Podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” Spółka z o.o. w Rokietnicy i zmian w akcie założycielskim Spółki nd. link
XLIX/476/2006 Zmiany uchwały Nr XXXI/314/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy. Nr 195 z dn. 12 grudnia 2006 r., poz. 4589 link
XLIX/477/2006 Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytkowo, rejon ulic Topolowej i Obornickiej Nr 189 z dn. 7 grudnia 2006 r., poz. 4463 link
XLIX/478/2006 Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, rejon drogi wojewódzkiej II etap Nr 4 z dn. 16 stycznia 2007 r., poz. 64 link
XLIX/479/2006 Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino i Rokietnica:; rejon ul. Leśnej, ul. Szkolnej, ul. Szamotulskiej i ul. Trakt Napoleoński – etap I. nd. link
XLIX/480/2006  Zmiany uchwały Nr XXVIII/281/2005 w sprawie „Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów” Nr 181 z dn. 27 listopada 2006 r., poz. 4247 link
XLIX/481/2006 Skargi na Wójta Gminy Rokietnica nd. link
1. sesja - 27 listopada 2006
I/1/2006 Przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rokietnica nd. link
I/2/2006 Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rokietnica nd. link
I/3/2006 Przyjęcia regulaminu głosowania wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rokietnica nd. link
I/4/2006 Wyboru I wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rokietnica nd. link
I/5/2006 Przyjęcia regulaminu głosowania wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rokietnica nd. link
I/6/2006 Wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rokietnica nd. link
2. sesja - 6 grudnia 2006
II/7/2006 Wygaśnięcia mandatu w okręgu wyborczym nr 3 nd. link
II/8/2006 Zmian w budżecie gminy na 2006 rok nd. link
II/9/2006 Wynagrodzenia Wójta Gminy Rokietnica nd. link
II/10/2006 Powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica nd. link
II/11/2006 Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica nd. link
II/12/2006 Powołania Komisji Finansów, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Rokietnica nd. link
II/13/2006 Wyboru Przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Rokietnica nd. link
II/14/2006 Powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Porządku Publicznego Rady Gminy Rokietnica nd. link
II/15/2006 Wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Porządku Publicznego Rady Gminy Rokietnica nd. link
II/16/2006 Odwołania Pana Macieja Jankowskiego ze stanowiska Sekretarza Gminy Rokietnica nd. link
3. sesja - 12 grudnia 2006
III/17/2006 Stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku Nr 217 z dn. 29 grudnia 2006 r., poz. 5545 link
III/18/2006 Stawek podatku od posiadania psów Nr 206 z dn. 15 grudnia 2006 r., poz. 4979 link
III/19/2006 Obniżenia średniej ceny skupu żyta Nr 206 z dn. 15 grudnia 2006 r., poz. 4980 link
III/20/2006 Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Nr 206 z dn. 15 grudnia 2006 r., poz. 4981 link
III/21/2006 Ustalenia stawek opłaty targowej Nr 206 z dn. 15 grudnia 2006 r., poz. 4982 link
III/22/2006 Powołania Pana Leszka Skrzypińskiego na stanowisko Sekretarza Gminy nd. link
4. sesja - 28 grudnia 2006
IV/23/2006 Odwołania ze stanowiska redaktora naczelnego czasopisma „Rokickie Wiadomości” nd. link
IV/24/2006 Powołania na stanowisko redaktora naczelnego czasopisma „Rokickie Wiadomości” nd. link
IV/25/2006 Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok nd. link
IV/26/2006 Zmian w budżecie gminy na 2006 rok nd. link
IV/27/2006 Wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 nd. link
IV/28/2006 uchylenia uchwały Nr XLVIII/461/2006 Rady Gminy Rokietnica z dnia 4 września 2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu nd. link
IV/29/2006 Podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych „ROKBUS” Sp. Z o.o. w Rokietnicy i zmian w akcie założycielskim Spółki nd. link

 

Wytworzył:
Rada Gminy Rokietnica
Udostępnił:
Chołżyński Arkadiusz
(2009-07-28 10:21:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Chołżyński Arkadiusz
(2017-09-12 09:28:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki