Uchwały z 2005 roku

26. sesja - 7 lutego 2005
XXVI/264/2005 zmieniająca uchwałę nr XLV/257/98 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29.05.1998 r. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych nd. link
XXVI/265/2005 zasad korzystania z placów gier i zabaw oraz planu do nauki jazdy rowerem Nr 29 z dn. 8 marca 2005 r., poz. 762  link
XXVI/266/2005 nadania nazwy ulicom w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica [ul. Prosta, Boczna] Nr 29 z dn. 8 marca 2005 r., poz. 763  link
XXVI/267/2005 wynagrodzenia Wójta Gminy Rokietnica nd. link
XXVI/268/2005 zmiany uchwały Nr XXIV/250/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia preferencyjnego kredytu długoterminowego nd. link
XXVI/269/2005 zmian w budżecie gminy na 2005 rok nd. link
27. sesja - 28 lutego 2005
XXVII/270/2005 ustalenia "Regulaminu przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród i  innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica Nr 51 z dn. 20 kwietnia 2005 r., poz. 1591 link
XXVII/271/2005 Organizacji i przeprowadzenia konkursu "Gmina Rokietnica w kwiatach i zieleni" w roku 2005 oraz powołania Zespołu Oceniającego nd. link
XXVII/272/2005 Zmiany granic sołectwa Mrowino i Rokietnica nd. link
28. sesja - 21 marca 2005
XXVIII/273/2005 Nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica [ul. Trakt Napoleoński] Nr 51 z dn. 20 kwietnia 2005 r., poz. 1598 link
XXVIII/274/2005 Przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami stale zamieszkującymi i właścicielami gruntów położonych w miejscowości Kiekrz - rejon ul. Krętej (działka nr 453 i część działki 459) Nr 51 z dn. 20 kwietnia 2005 r., poz. 1599 link
XXVIII/275/2005 Wystąpienia o zmianę określenia rodzajowego miejscowości Cerekwica nd. link
XXVIII/276/2005 Przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami stale zamieszkującymi i właścicielami gruntów położonych na terenie miejscowości "Cerekwica część wsi Mrowino" Nr 51 z dn. 20 kwietnia 2005 r., poz. 1600 link
XXVIII/277/2005 Wystąpienia o włączenie miejscowości Gajówka Sobota do wsi Sobota nd. link
XXVIII/278/2005 Przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkującymi i właścicielami gruntów położonych na terenie miejscowości "Gajówka Sobota" stanowiąca gajówkę" o włączenie do "wsi Sobota" i ustalenie nazwy "Sobota wieś"  Nr 51 z dn. 20 kwietnia 2005 r., poz. 1601 link
XXVIII/279/2005 Określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych Gminy Rokietnica nd. link
XXVIII/280/2005 Kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Rokietnica Nr 51 z dn. 20 kwietnia 2005 r., poz. 1602 link
XXVIII/281/2005 Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów Nr 51 z dn. 20 kwietnia 2005 r., poz. 1603 link
XXVIII/282/2005 Zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Nr 51 z dn. 20 kwietnia 2005 r., poz. 1604 link
XXVIII/283/2005 Wyrażenia zgody na wniesienie przez Wójta Gminy Rokietnica zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie Projektu "Budowa kanalizacji w miejscowości Kiekrz ul. Kierska i Podjazdowa" nd. link
XXVIII/284/2005 Zmiany uchwały Nr XXVII/267/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 7 lutego 2005 roku w sprawie wynagradzania Wójta Gminy Rokietnica nd. link
XXVIII/285/2005 Zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok nd. link
XXVIII/286/2005 Zmiany uchwały Nr XXVII/270/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia "Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica  Nr 51 z dn. 20 kwietnia 2005 r., poz. 1605 link
XXVIII/287/2005 Upoważnienia Wójta Gminy Rokietnica do zawierania umów dzierżawy i najmu nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata nd. link
29. sesja - 25 kwietnia 2005
XXIX/288/2005 Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rokietnica z tytułu wykonania budżetu gminy za 2004 rok nd. link
XXIX/289/2005 Uchwalenia "Planu Rozwoju Miejscowości Krzyszkowo gmina Rokietnica" nd. link
XXIX/290/2005 Podjęcia zobowiązania przez Radę Gminy Rokietnica dot. realizacji projektu pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzyszkowo" nd. link
XXIX/291/2005 Zmiany uchwały Nr XXI/186/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Rokietnica na lata 2004-2006, zmienionej uchwałą Nr XXIII/226/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 15 listopada 2004 roku nd. link
XXIX/292/2005 Zmian w budżecie gminy na 2005 rok nd. link
30. sesja - 8 maja 2005
XXX/293/2005 Zbycia nieruchomości położonej we wsi Pawłowice nd. link
XXX/294/2005 Zbycia nieruchomości położonej we wsi Napachanie nd. link
XXX/295/2005 Zmieniająca uchwałę nr XLV/257/98 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29.05.1998 r. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych  nd. link
XXX/296/2005 Zmiany Uchwały Nr XXVIII/279/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierwonicze w placówkach oświatowych Gminy Rokietnica nd. link
XXX/297/2005 Ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu będącego podstawą do wyliczenia wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy nd. link
XXX/298/2005 Nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica [ul. Ogrodowa] Nr 84 z dn. 13 czerwca 2005 r., poz. 2421 link
XXX/299/2005 Nadania nazwy ulicom w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica [ul. Holenderska, Włoska, Grecka, Portugalska] Nr 84 z dn. 13 czerwca 2005 r., poz. 2422 link
XXX/300/2005 Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działki nr ewid. 115/4 - uchwały nr XXVIII/288/2000 Rady Gminy Rokietnica z dnia 3 listopada 2000 r. ogłoszonej w Dz.U. Woj. Wielkopolskiego nr 83 poz. 1108 z dnia 20.11.2000 r. nd. link
XXX/301/2005 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Napachanie, rejon ul. Leśnej  nd. link
XXX/302/2005 Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica w miejscowości Rostworowo nd. link
XXX/303/2005 Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica w miejscowości Napachanie i Kobylniki nd. link
XXX/304/2005 Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica w miejscowości Mrowino i Rokietnica rejon ul. Leśnej, ul. Szkolnej, ul. Szamotulskiej i ul. Trakt Napoleoński. nd. link
XXX/305/2005 Wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Wójta Gminy Rokietnica zobowiązań finansowych na rok 2006 w celu opracowania dokumentacji projektowej na budowę drogi nd. link
XXX/306/2005 Zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Krzyszkowo gmina Rokietnica nd. link
31. sesja - 27 czerwca 2005
XXXI/309/2005 Zmiana nazwy ulicy w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica [ul. Ostra, Falista] Nr 117 z dn. 2 sierpnia 2005 r., poz. 3160 link
XXXI/310/2005 Nadania nazw ulic w miejscowości Krzyszkowo, Gmina Rokietnica [ul. Jana Henryka Dąbrowskiego, Księcia Adama Czartoryskiego, Józefa Wybickiego, Jana Leona Kozietulskiegio] Nr 117 z dn. 2 sierpnia 2005 r., poz. 3161 link
XXXI/311/2005 Nadania nazw ulic w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica [ul. Akacjowa, Jesionowa, Cyprysowa, Lipowa, Kasztanowa, Daglezjowa, Jaśminowa, Jodłowa, Brzozowa, Księcia Józefa Poniatowskiego, Parkowa, Polna, Spichrzowa, Magazynowa,] Nr 117 z dn. 2 sierpnia 2005 r., poz. 3162 link
XXXI/312/2005 Utworzenia obwodów głosowania Nr 117 z dn. 2 sierpnia 2005 r., poz. 3163 link
XXXI/313/2005 Zmiany uchwały Nr XXVIII/279/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych Gminy Rokietnica oraz uchwały Nr XXX/296/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych Gminy Rokietnica  nd. link
XXXI/314/2005 Zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Nr 117 z dn. 2 sierpnia 2005 r., poz. 3164 link
XXXI/315/2005 Zbycia nieruchomości położonej we wsi Bytkowo  nd. link
XXXI/316/2005 Harmonogramu realizacji kanalizacji sanitarnej w Gminie Rokietnica nd. link
XXXI/317/2005 Budowy hali sportowej w miejscowości Rokietnica nd. link
XXXI/318/2005 udzielenia pomocy finansowej na realizację własnych zadań bieżących powiatu poznańskiego oraz zawarcia porozumienia w tej sprawie nd. link
XXXI/319/2005 Zmian w budżecie gminy na 2005 rok nd. link
XXXI/320/2005 Zmiany uchwały Nr XXI/186/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Rokietnica na lata 2004-2006, zmienionej: uchwałą Nr XXIII/226/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 15 listopada 2004 r. uchwałą Nr XXIX/291/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/186/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Rokietnica na lata 2004-2006, zmienionej uchwałą nr XXIII/226/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 15 listopada 2004 r. nd. link
32. sesja - 13 lipca 2005
XXXII/321/2005 Zmian w budżecie gminy na 2005 rok nd. link
33. sesja - 29 sierpnia 2005
XXXIII/322/2005 Zmiany uchwały Nr IX/87/2003 Rady Gminy Rokietnica z dnia 14 lipca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Rokietnica oraz wyboru jej przewodniczącego nd. link
XXXIII/323/2005 Zmiany uchwały Nr IX/88/2003 Rady Gminy Rokietnica z dnia 14 lipca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Finansów, Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Gminy Rokietnica oraz wyboru jej przewodniczącego nd. link
XXXIII/324/2005 Powołania I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rokietnica nd. link
XXXIII/325/2005 Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki nd. link
XXXIII/326/2005 Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki nd. link
XXXIII/327/2005 Zmian w budżecie gminy na 2005 rok nd. link
XXXIII/328/2005 Zmiany uchwały Nr XXI//186/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Rokietnica na lata 2004-2006 ze zmianami nd. link
XXXIII/329/2005 Wniesienia do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rokietnicy jako aport nieruchomości położonej w miejscowości Mrowino nd. link
XXXIII/330/2005 Nieodpłatnego użytkowania nieruchomości położonej w miejscowości Bytkowo przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rokietnicy  nd. link
XXXIII/331/2005 Zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz udziałem w gruncie w miejscowości Napachanie nd. link
XXXIII/332/2005 Wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Rokietnica do programu "Szkoła marzeń" oraz podjęcia zobowiązania w zakresie kontynuacji projektu "Szkoła marzeń" w latach 2007-2009, realizowanego przez Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu nd. link
XXXIII/333/2005 Wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Rokietnica do programu "Szkoła marzeń" oraz podjęcia zobowiązania w zakresie kontynuacji projektu "Szkoła marzeń" w latach 2007-2009, realizowanego przez Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy nd. link
XXXIII/334/2005 Wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Rokietnica do programu "Szkoła marzeń" oraz podjęcia zobowiązania w zakresie kontynuacji projektu "Szkoła marzeń" w latach 2007-2009, realizowanego przez Szkole Podstawową im. Jana Brzechwy w Rokietnicy nd. link
XXXIII/335/2005 Nadania nazw ulic w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica [ul. Brzask, Świt, Jutrzenka, Błękitna, Lipowa] Nr 139 z dn. 22 września 2005 r., poz. 3863 link
XXXIII/336/2005 Nadania nazw ulic w miejscowości Kobylniki Gmina Rokietnica [ul. Fiołkowa, Krokusowa, Sadowa] Nr 139 z dn. 22 września 2005 r., poz. 3864 link
XXXIII/337/2005 Ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej Nr 139 z dn. 22 września 2005 r., poz. 3865 link
XXXIII/338/2005 Zmiany Uchwały Nr XXXI/326/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 lutego 2001 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Biblioteki Gminnej w Rokietnicy nd. link
XXXIII/339/2005 Zmiany Uchwały Nr XXXI/329/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 lutego 2001 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rokietnicy nd. link
34. sesja - 24 października 2005
XXXIV/340/2005 Zmian w budżecie gminy na 2005 rok nd. link
XXXIV/341/2005 Ustalenia minimalnej wysokości czynszu dzierżawnego na grunty stanowiące mienie komunalne nd. link
XXXIV/342/2005 Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej nd. link
XXXIV/343/2005 Przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami stale zamieszkującymi i właścicielami gruntów położonych na terenie miejscowości Dalekie, przysiołek Nr 162 z dn. 24 listopada 2005 r., poz. 4340 link
XXXIV/344/2005 Uchwalenia "Programu współpracy na rok 2006 Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie" nd. link
XXXIV/345/2005 Zmiany uchwały nr XXII/210/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 6 września 2004 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz Regulaminu porządkowego korzystania ze środków komunikacji zbiorowej Gminy Rokietnica Nr 162 z dn. 24 listopada 2005 r., poz. 4341 link
XXXIV/346/2005 Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo i Rokietnica dla osiedla "Zielony Lasek" Nr 171 z dn. 12 grudnia 2005 r., poz. 4567 link
XXXIV/347/2005 Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytkowo dla osiedla "Topolowe" Nr 171 z dn. 12 grudnia 2005 r., poz. 4568 link
XXXIV/348/2005 nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Rokietnica - Jackowi Kortusowi nd. link
XXXIV/349/2005 Zmiany uchwały Nr XXI/186/2004 rady Gminy Rokietnica z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Rokietnica na lata 2004-2007 ze zmianami nd. link
XXXIV/350/2005 Szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości nd. link
XXXIV/351/2005 Zaciągnięcia długoterminowego kredytu nd. link
35. sesja - 4 listopada 2005
XXXV/352/2005 Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki nd. link
XXXV/353/2005 Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki nd. link
XXXV/354/2005 Zmiany uchwały Nr XXXIV/351/2005 z dnia 24 października 2005 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu nd. link
XXXV/355/2005 Zmian w budżecie gminy na 2005 rok nd. link
37. sesja - 28 listopada 2005
XXXVII/356/2005 Zmian w budżecie gminy na 2005 rok nd. link
XXXVII/357/2005 Zmiany uchwały Nr XX/175/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu nd. link
XXXVII/358/2005 Ustalenia "Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica Nr 7 z dn. 13 stycznia 2006 r., poz. 122 link
XXXVII/359/2005 Zmiany uchwały nr XXII/210/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 6 września 2004 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe oraz Regulaminu porządkowego korzystania ze środków gminnej komunikacji zbiorowej Gminy Rokietnica, zmienionej uchwałą nr XXXIV/345/2005 rady Gminy Rokietnica z dnia 24 października 2005 roku Nr 192 z dn. 16 grudnia 2005 r., poz. 5300 link
XXXVII/360/2005 Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków nd. link
XXXVII/361/2005 Zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę nd. link
XXXVII/362/2005 Zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Rokietnicy nd. link
XXXVII/363/2005 Wniesienia do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rokietnicy jako aport rzeczowy nieruchomości położonej w miejscowości Rostworowo nd. link
XXXVII/364/2005 Zmiany uchwały Nr XXXI/317/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie budowy hali sportowej w miejscowości Rokietnica nd. link
XXXVII/365/2005 Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica dla działek o nr ewid. 90/4 i 90/5 nd. link
38. sesja - 12 grudnia 2005
XXXVIII/365/2005 Określenia wzorów formularzy w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości Nr 201 z dn. 17 grudnia 2005 r., poz. 5622 link
XXXVIII/366/2005 Ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku Nr 201 z dn. 17 grudnia 2005 r., poz. 5623 link
XXXVIII/367/2005 Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Nr 201 z dn. 17 grudnia 2005 r., poz. 5624 link
XXXVIII/368/2005 Podatku od posiadania psów Nr 201 z dn. 17 grudnia 2005 r., poz. 5625 link
XXXVIII/369/2005 Wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Nr 201 z dn. 17 grudnia 2005 r., poz. 5626 link
XXXVIII/370/2005 Opłaty administracyjnej Nr 201 z dn. 17 grudnia 2005 r., poz. 5627 link
XXXVIII/371/2005 Ustalenia stawek opłaty targowej Nr 201 z dn. 17 grudnia 2005 r., poz. 5628 link
XXXVIII/372/2005 Nabycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kiekrz nd. link
XXXVIII/373/2005 Nabycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Sobota nd. link
XXXVIII/374/2005 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. Nr 201 z dn. 17 grudnia 2005 r., poz. 5629 link
XXXVIII/375/2005 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków spółki AQUANET Nr 201 z dn. 17 grudnia 2005 r., poz. 5630 link
XXXVIII/376/2005 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rokietnica Nr 201 z dn. 17 grudnia 2005 r., poz. 5631 link
XXXVIII/377/2005 Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok nd. link
XXXVIII/378/2005 Przystąpienia do sporządzenia zmiany "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy aktywizacji gospodarczej oraz pasa zieleni przy oczyszczalni ścieków w Bytkowie  nd. link
XXXVIII/379/2005 Nadania nazwy ulicy w miejscowości Bytkowo, Gmina Rokietnica [ul. Żurawinowa] Nr 201 z dn. 17 grudnia 2005 r., poz. 5632 link
XXXVIII/380/2005 Nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica i Bytkowo, Gmina Rokietnica [ul. Wierzbowa] Nr 201 z dn. 17 grudnia 2005 r., poz. 5633 link
XXXVIII/381/2005 Wystąpienia o zmianę określenia rodzajowego miejscowości Dalekie, przysiółek nd. link
39.sesja - 28 grudnia 2005
XXXIX/382/2005 Uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok Nr 75 z dn. 19 maja 2006 r., poz. 1896 link
XXXIX/383/2005 Zmian w budżecie gminy na 2005 rok nd. link
XXXIX/384/2005 Zmiany uchwały Nr XXI/186/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Rokietnica na lata 2005-2007 ze zmianami nd. link
XXXIX/385/2005 Wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 nd. link
XXXIX/386/2005 Uchylenia uchwały nr XXXIV/351/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 października 2005 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu zmienionej uchwałą nr XXXV/354/2005 Rady Gminy Rokietnica z dnia 4 listopada 2005 roku nd. link
XXXIX/387/2005 Zmiany uchwały nr XXXVII/351/2005 rady Gminy Rokietnica z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica” Nr 7 z dn. 13 stycznia 2006 r., poz. 136 link
XXXIX/388/2005 Zmiany uchwały Rady Gminy Rokietnica nr XXIV/246/2004 z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży – członków klubów sportowych działających na terenie gminy Rokietnica Nr 7 z dn. 13 stycznia 2006 r., poz. 137 link
XXXIX/389/2005 Zatwierdzenia ramowego rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica nd. link
XXXIX/390/2005 Ramowego rocznego planu pracy Rady Gminy Rokietnica nd. link
XXXIX/391/2005 Zatwierdzenia projektu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r nd. link

 

Wytworzył:
Rada Gminy Rokietnica
Udostępnił:
Chołżyński Arkadiusz
(2009-07-28 10:29:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Chołżyński Arkadiusz
(2017-09-12 09:28:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki