☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Wtorek 07.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały z 2004 roku

15. sesja - 9 lutego 2004
XV/143/2004 zmiany Uchwały Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji gminnej na terenie gminy Rokietnica (tekst jednolity - Uchwała XLIX/529/2002 z 9.10.2002, ze zmianami) nd. link
XV/144/2004 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rokietnica, rejon ul. Witkowej etap I nd. link
XV/145/2004 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działki 357/3 nd. link
XV/146/2004 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz dla działek nr 745/1 i 745/2 - Etap I Nr 87 z dn. 11 czerwca 2004 r., poz. 1780 link
XV/147/2004 wyrażenia woli likwidacji Szkoły Podstawowej w Żydowie - Filii Szkoły Podstawowej w Rokietnicy nd. link
XV/148/2004 zatwierdzenia ramowego rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica nd. link
XV/149/2004 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo i Rokietnica dla działek nr 46/1, 46/2, 46/3, 48 i 49 w Rostworowie i działki nr 330 w Rokietnicy nd. link
XV/150/2004 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytkowo, gmina Rokietnica dla działek nr 81 ÷ 85, 86/2, 86/5, 87 ÷ 97, 99/6, 99/4 nd. link
XV/151/2004 zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żydowo nd. link
16. sesja - 22 marca 2004
XVI/152/2004 budżetu gminy na 2004 rok Nr 64 z dn. 10 maja 2004 r., poz. 1438 link
XVI/153/2004 nadania nazwy ulicy w miejscowości Napachanie gmina Rokietnica [ul. Słoneczna] Nr 64 z dn. 10 maja 2004 r., poz. 1439 link
XVI/154/2004 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica gmina Rokietnica [ul. Poranek] Nr 64 z dn. 10 maja 2004 r., poz. 1440 link
XVI/155/2004 uchwalenia "Programu współpracy na rok 2004 Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie" nd. link
XVI/156/2004 trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Rokietnica podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań Nr 64 z dn. 10 maja 2004 r., poz. 1443 link
17. sesja - 29 marca 2004
XVII/157/2004 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino - rejon drogi krajowej, gmina Rokietnica - uchwały Nr XXXVI/199/97 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 października 1997 r. ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Poznańskiego Nr 25 z dnia 08.12.1997 r. poz. 206 nd. link
18. sesja - 26 kwietnia 2004
XVIII/158/2004 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rokietnica z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2003 nd. link
XVIII/159/2004 organizacji i przeprowadzenia konkursu "Gmina Rokietnica w kwiatach i zieleni" w roku 2004 oraz o powołaniu Zespołu Oceniającego nd. link
XVIII/160/2004 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica gmina Rokietnica Nr 105 z dn. 7 lipca 2004 r., poz. 2107 link
XVIII/161/2004 zmiany nazwy ulicy w miejscowości Mrowino gmina Rokietnica [ul. Leśna > Krańcowa] Nr 105 z dn. 7 lipca 2004 r., poz. 2108 link
XVIII/162/2004 zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz udziałem w gruncie w miejscowości Napachanie nd. link
XVIII/163/2004 zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rokietnica nd. link
XVIII/164/2004 zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krzyszkowo nd. link
XVIII/165/2004 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla dzialki nr ewid. 115/4 nd. link
XVIII/166/2004 zmian w budżecie gminy na 2004 rok nd. link
XVIII/167/2004 likwidacji Szkoły Podstawowej w Żydowie - Filii Szkoły Podstawowej w Rokietnicy nd. link
XVIII/168/2004 zmiany Uchwały Nr XVI/96/95 Rady Gminy Rokietnica w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Rokietnicy nd. link
XVIII/169/2004 wyboru przedstawicieli Rady Gminy Rokietnica do składu Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Napachaniu nd. link
XVIII/170/2004 wyboru przedstawicieli Rady Gminy Rokietnica do składu Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrowinie nd. link
20. sesja - 15 czerwca 2004
XX/171/2004 odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu "Bajeczka" w Rokietnicy nd. link
XX/172/2004 zmiany Uchwały Nr XXXI/330/2001 rady Gminy Rokietnica z dnia 23 lutego 2001 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracyjno - obsługowych szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych Gminy Rokietnica nd. link
XX/173/2004 zmieniająca Uchwałę Nr XLV/257/98 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29.05.1998 r. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych nd. link
XX/174/2004 zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Żydowo przy ul. Rostworowskiej nd. link
XX/175/2004 procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu nd. link
XX/176/2004 wyboru banku do obsługi budżetu gminy nd. link
XX/177/2004 ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Urząd Gminy w Rokietnicy, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu Nr 113 z dn. 17 lipca 2004 r., poz. 2248 link
XX/178/2004 powołania reprezentantów Gminy Rokietnica w Stowarzyszeniu Jednostek Samorządu Terytorialnego "DROGA" nd. link
XX/179/2004 zmian w budżecie gminy na 2004 rok nd. link
XX/180/2004 podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Rokietnicy i zmian w akcie założycielskim Spółki nd. link
XX/181/2004 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działki nr 357/3 nd. link
XX/182/2004 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica rejon ul. Witkowej etap I nd. link
XX/183/2004 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytkowo dla działek nr 81 ÷ 85, 86/2, 86/5, 87 ÷ 97, 99/6, 99/4 nd. link
XX/184/2004 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospdarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo i Rokietnica dla działek nr 46/1, 46/2, 46/3, 48 i 49 w Rostworowie i działki nr 330 w Rokietnicy nd. link
21. sesja - 29 czerwca 2004
XXI/185/2004 Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Rokietnica na lata 2004 - 2013 nd. link
XXI/186/2004 przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Rokietnica na lata 2004 - 2006 nd. link
XXI/187/2004 wyboru kandydata Gminy Rokietnica na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Poznaniu nd. link
XXI/188/2004 podjęcia zobowiązania przez Radę Gminy Rokietnica dot. realizacji kanalizacji w miejscowości Kobylniki nd. link
XXI/189/2004 zaciągnięcia kredytu na prefinansowanie wydatków refundowanych z EFRR nd. link
XXI/190/2004 podjęcia zobowiązania przez Radę Gminy Rokietnica dot. realizacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kiekrz ul. Kierska i ul. Podjazdowa nd. link
XXI/191/2004 zaciągnięcia kredytu na prefinansowanie wydatków refundowanych z EFRR nd. link
XXI/192/2004 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki nd. link
XXI/193/2004 podjęcia zobowiązania przez Radę Gminy Rokietnica dot. realizacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kiekrz - Chwaliszewo i Pawłowice nd. link
XXI/194/2004 zaciągnięcia kredytu na prefinansowanie wydatków refundowanych z EFRR nd. link
XXI/195/2004 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki nd. link
XXI/196/2004 podjęcia zobowiązania przez Radę Gminy Rokietnica dot. realizacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrowino rejon ul. Leśnej nd. link
XXI/197/2004 zaciągnięcia kredytu na prefinansowanie wydatków refundowanych z EFRR nd. link
XXI/198/2004 zmian w budżecie gminy na 2004 rok nd. link
22. sesja - 6 września 2004
XXII/199/2004 zbycia lokalu mieszkalnego wraz z przynaleznościami oraz udziałem w gruncie w miejscowości Napachanie nd. link
XXII/200/2004 zbycia nieruchomości położonej we wsi Cerekwica nd. link
XXII/201/2004 zbycia nieruchomości położonej we wsi Rokietnica nd. link
XXII/202/2004 zbycia nieruchomości położonej we wsi Rokietnica nd. link
XXII/203/2004 zbycia nieruchomości położonej we wsi Kobylniki nd. link
XXII/204/2004 zbycia nieruchomości położonej we wsi Rokietnica nd. link
XXII/205/2004 udzielenia pomocy na realizację własnych zadań bieżących powiatu poznańskiego oraz zawarcia porozumienia w tej sprawie nd. link
XXII/206/2004 nadania nazwy ulicy w miejscowości Żydowo, gmina Rokietnica [ul. Ogrodowa] Nr 146 z dn. 11 października 2004 r., poz. 3029 link
XXII/207/2004 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy Nr 146 z dn. 11 października 2004 r., poz. 3030 link
XXII/208/2004 uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Nr 146 z dn. 11 października 2004 r., poz. 3031 link
XXII/209/2004 uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rokietnica (str. 1-60) nd. link
XXII/209/2004 uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rokietnica (str. 61-87) link
XXII/210/2004 ustalenia cen za usługi przewozowe oraz Regulaminu porządkowego korzystania ze środków gminnej komunikacji zbiorowej Gminy Rokietnica Nr 146 z dn. 11 października 2004 r., poz. 3032 link
XXII/211/2004 zwolnień i ulg w opłatach za przewozy środkami komunikacji gminnej na terenie gminy Rokietnica Nr 146 z dn. 11 października 2004 r., poz. 3033 link
XXII/212/2004 upoważnienia Wójta Gminy Rokietnica do podjęcia czynności zmierzających do wydzielenia części nieruchomości położonej w Mrowinie celem przekazania jej na siedzibę Zakładu Usług Komunikacyjnych "ROKBUS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rokietnicy nd. link
XXII/213/2004 zmian w budżecie gminy na 2004 rok nd. link
XXII/214/2004 załatwienia skargi z dnia 14 czerwca 2004 roku na działalność Wójta nd. link
23. sesja - 15 listopada 2004
XXIII/215/2004 zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Rokietnicy nd. link
XXIII/216/2004 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków nd. link
XXIII/217/2004 wydzielenia części nieruchomości położonej we wsi Mrowino i wydzierżawienia jej na siedzibę Zakładu Usług Komunikacyjnych "ROKBUS" Sp. z o. o. w Rokietnicy nd. link
XXIII/218/2004 planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino, rejon drogi wojewódzkiej - etap I Nr 174 z dn. 14 grudnia 2004 r., poz. 3752 link
XXIII/219/2004 nadania nazwy ulicom w miejscowości Rokietnica, gmina Rokietnica [ul. Konwaliowa, Platynowa, Srebrna, Szafirkowa, Wrzosowa, Złota] Nr 174 z dn. 14 grudnia 2004 r., poz. 3753 link
XXIII/220/2004 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rostworowo, gmina Rokietnica [ul. Pogodna] Nr 174 z dn. 14 grudnia 2004 r., poz. 3754 link
XXIII/221/2004 nadania nazw ulic w miejscowości Bytkowo gmina Rokietnica [ul. Aroniowa, Jeżynowa, Żurawinowa] Nr 174 z dn. 14 grudnia 2004 r., poz. 3755 link
XXIII/222/2004 ustalenia prowadzonych przez Gminę Rokietnica sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nd. link
XXIII/223/2004 zmiany Uchwały Nr VII/94/99 Rady Gminy Rokietnica z dnia 12 marca 1999 w sprawie ustalenia na terenie gminy Rokietnica publicznych gimnazjów, ich siedzib, granic obwodów oraz sieci publicznych szkół podstawowych z nowymi granicami obwodów  Nr 174 z dn. 14 grudnia 2004 r., poz. 3756 link
XXIII/224/2004 nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rostworowo nd. link
XXIII/225/2004 określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa  Nr 174 z dn. 14 grudnia 2004 r., poz. 3757 link
XXIII/226/2004 zmiany Uchwały Nr XXI/186/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004 - 2006 nd. link
XXIII/227/2004 zaciągnięcia długoterminowego kredytu nd. link
XXIII/228/2004 zmian w budżecie gminy na 2004 rok nd. link
24. sesja - 2 grudnia 2004
XXIV/229/2004 ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku Nr 185 z dn. 16 grudnia 2004 r., poz. 4229 link
XXIV/230/2004 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Nr 206 z dn. 22 grudnia 2004 r., poz. 5138 link
XXIV/231/2004 podatku od posiadania psów Nr 185 z dn. 16 grudnia 2004 r., poz. 4230 link
XXIV/232/2004 ustalenia stawek opłaty targowej Nr 185 z dn. 16 grudnia 2004 r., poz. 4231 link
XXIV/233/2004 opłaty administracyjnej Nr 199 z dn. 17 grudnia 2004 r., poz. 4834 link
XXIV/234/2004 wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Nr 199 z dn. 17 grudnia 2004 r., poz. 4835 link
XXIV/235/2004 uchwalenia planu gospodarki odpadami dla Gminy Rokietnica nd. link
XXIV/236/2004 utworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego nd. link
XXIV/237/2004 wydzielenia części nieruchomości położonej we wsi Mrowino i wydzierżawienia jej na siedzibę Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych nd. link
XXIV/238/2004 podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Rokietnicy i zmian w akcie założycielskim Spółki nd. link
XXIV/239/2004 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica, rejon ul. Topolowej nd. link
XXIV/240/2004 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Napachanie , rejon ul. Starzyńskiej i Rokietnickiej nd. link
XXIV/241/2004 nadania nazwy ulicom w miejscowości Kobylniki, gmina Rokietnica [ul. Bukowa, Brzozowa, Dębowa, Grabowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Orzechowa] Nr 185 z dn. 16 grudnia 2004 r., poz. 4232 link
XXIV/242/2004 zasad zwrotu wydatków na udzielone świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych, celowych lub pomocy rzeczowej, będących w zakresie zadań własnych gminy Nr 185 z dn. 16 grudnia 2004 r., poz. 4233 link
XXIV/243/2004 szczegółowych zasad warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Nr 185 z dn. 16 grudnia 2004 r., poz. 4234 link
XXIV/244/2004 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok  nd. link
XXIV/245/2004 uchwalenia "Programu współpracy na rok 2005 Gminy Rokietnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie" nd. link
XXIV/246/2004 zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży - członków klubów sportowych działających na terenie gminy Rokietnica Nr 185 z dn. 16 grudnia 2004 r., poz. 4235 link
XXIV/247/2004 zawarcia "Porozumienia międzygminnego zawartego przez Gminę Rokietnica z Gminą Oborniki Wlkp. Dotyczącego przyjmowania bezdomnych psów do przechowalni w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego 1" nd. link
XXIV/248/2004 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki nd. link
XXIV/249/2004 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki nd. link
XXIV/250/2004 zaciągnięcia preferencyjnego kredytu długoterminowego nd. link
XXIV/251/2004 zmian w budżecie gminy na 2004 rok nd. link
XXIV/252/2004 zatwierdzenia ramowego rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica nd. link
XXIV/253/2004  przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami stale zamieszkującymi i właścicielami gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Mrowino w sprawie przynależności administracyjnej tegoż rejonu do sołectwa Rokietnica Nr 185 z dn. 16 grudnia 2004 r., poz. 4236 link
25. sesja - 30 grudnia 2004
XXV/254/2004 budżetu gminy na 2005 rok Nr 7 z dn. 1 lutego 2005 r., poz. 173 link
XXV/255/2004 zmiany Uchwały Nr XXIV/230/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2 grudnia 2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Nr 7 z dn. 1 lutego 2005 r., poz. 174 link
XXV/256/2004 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 nd. link
XXV/257/2004 zmian w budżecie gminy na 2004 rok nd. link
XXV/258/2004 zmiany Uchwały Nr XXVII/266/2000 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 września 200 roku w sprawie zasad zawierania umów z "właścicielami" na budowę urządzeń komunalnych zmienionej Uchwałą Nr XXXII/353/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 kwietnia 2001 roku, Uchwałą Nr XL/434/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 grudnia 2001 roku, Uchwałą Nr VII/69/2003 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 kwietnia 2003 roku oraz Uchwałą Nr XIII/127/2003 Rady Gminy Rokietnica z dnia 15 grudnia 2003 roku nd. link
XXV/259/2004 uchylenia Uchwały Nr XXI/189/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na prefinansowanie wydatków refundowanych z EFRR nd. link
XXV/260/2004 uchylenia Uchwały Nr XXI/197/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na prefinansowanie wydatków refundowanych z EFRR nd. link
XXV/261/2004 uchylenia Uchwały Nr XXI/194/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na prefinansowanie wydatków refundowanych z EFRR nd. link
XXV/262/2004 zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica dla części terenu w miejscowościach: Bytkowo, Rokietnica i Napachanie nd. link
XXV/263/2004 ramowego rocznego planu pracy Rady Gminy Rokietnica nd. link

 

Wytworzył:
Rada Gminy Rokietnica
Udostępnił:
Chołżyński Arkadiusz
(2009-07-28 10:34:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Chołżyński Arkadiusz
(2017-09-12 09:28:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1364470