Uchwały z 2002 roku

41. sesja - 22 lutego 2002
XLI/440/2002 wyrażenia zgody przez Radę Gminy na zawarcie porozumienia dotyczącego włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Napachaniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego nd. link
XLI/441/2002 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr ewidencyjny 422/2. 422/3, 423, 424 i 425 - terenów przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą nd. link
XLI/442/2002 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica dla dzialki nr ewid. 135/5 Nr 48 z dn. 10 kwietnia 2002 r., poz. 1429 link
XLI/443/2002 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz - rejon ul. Starzyńskiej Nr 48 z dn. 10 kwietnia 2002 r., poz. 1430 link
XLI/444/2002 nadania imienia Gimnazjum w Rokietnicy nd. link
XLI/445/2002 nabycia zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we wsi Mrowino nd. link
XLI/446/2002 przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej we wsi Mrowino nd. link
XLI/447/2002 przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej we wsi Mrowino nd. link
XLI/448/2002 zbycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Bytkowo nd. link
XLI/449/2002 zbycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Kiekrz nd. link
XLI/450/2002 zbycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Rokietnica nd. link
XLI/451/2002 zbycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Rokietnica nd. link
XLI/452/2002 zbycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Kobylniki nd. link
XLI/453/2002 zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Kobylniki przy ul. Szkolnej nd. link
XLI/454/2002 zmiany Uchwały Nr XLV/257/98 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 maja 1998 roku w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych Nr 47 z dn. 5 kwietnia 2002 r., poz. 1383 link
XLI/455/2002 ustalenia zasad polityki czynszowej Nr 47 z dn. 5 kwietnia 2002 r., poz. 1384 link
XLI/456/2002 pobierania kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu Nr 47 z dn. 5 kwietnia 2002 r., poz. 1385 link
XLI/457/2002 zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nr 47 z dn. 5 kwietnia 2002 r., poz. 1386 link
XLI/458/2002 szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek budżetowych gminy Rokietnica z tytułu nalezności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych Nr 47 z dn. 5 kwietnia 2002 r., poz. 1387 link
XLI/459/2002 wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Mrowino - Cerekwica nd. link
XLI/460/2002 odwołania Pani Marii Szalewskiej ze stanowiska Skarbnika Gminy nd. link
XLI/461/2002 powołania Pani Aleksandry Piechockiej na stanowisko Skarbnika Gminy nd. link
XLI/462/2002 utworzenia Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego "TRAMPER" nd. link
XLI/463/2002 zmiany Uchwały Nr XL/439/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy  Rokietnica nd. link
XLI/464/2002 zatwierdzenia ramowego rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica nd. link
42. sesja - 19 kwietnia 2002
XLII/465/2002 udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy Rokietnica z tytułu wykonania budżetu gminy na rok 2001 nd. link
XLII/466/2002 wygaśnięcia mandatu w okręgu wyborczym Nr 2 nd. link
XLII/467/2002 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr ewid. 1 i 2 oraz w Krzyszkowie dla działek nr ewid. 199 i 200/1 Nr 77 z dn. 5 czerwca 2002 r., poz. 2004 link
XLII/468/2002 przystąpienia do etapowego sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie utworzonego Obszaru Chronionego Krajobrazu w ciągu ekologicznym Samicy Kierskiej w miejscowościach Rostworowo, Bytkowo, Rokietnica, Kiekrz i Sobota nd. link
XLII/469/2002 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytkowo dla działek nr ewidencyjny: 37/1-37/3, 39-41, 43, 44, 46, 47/1 - 47/3, 48/2, 50/1, 51/3, 52/1 - 52/3, 53, 54/2 - 54/4, 55 - 58, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61, 62/3, 62/7, 62/8, 154/2, 154/3, 155 - tereny przeznaczone pod Obszar Chronionego Krajobrazu oraz pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nd. link
XLII/470/2002 zbycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Cerekwica nd. link
XLII/471/2002 zbycia nieruchomości gruntowej położonej we wsi Mrowino nd. link
XLII/472/2002 ustalenia czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne nd. link
XLII/473/2002 zmiany Uchwały Nr XXXVII/409/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 16 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej Nr 99 z dn. 22 lipca 2002 r., poz. 2457 link
XLII/474/2002 zmiany Regulaminu porządkowego korzystania ze środków gminnej komunikacji zbiorowej Gminy Rokietnica, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/53/98 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji gminnej na terenie gminy Rokietnica (tekst jednolity - Uchwała Nr XXIX/305/2000 z dnia 15 grudnia 2000 roku) Nr 70 z dn. 24 maja 2002 r., poz. 1844 link
XLII/475/2002 udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu poznańskiego oraz zawarcia porozumienia w tej sprawie nd. link
XLII/476/2002 zmiany numeracji nieruchomości w miejscowości Kiekrz, Kiekrz - Starzyny i Kiekrz - Rogierówko nd. link
XLII/477/2002 zmiany Uchwały Nr XXIV/241/2000 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie powołania rady Programowej Pawłowicko - Sobockiego Obszaru Chronionego Krajobrazu nd. link
XLII/478/2002 zmiany Uchwały Nr XIII/128/99 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nr 67 z dn. 21 maja 2002 r., poz. 1806 link
XLII/479/2002 zmian w budżecie gminy na 2002 rok nd. link
XLII/480/2002 ustanowienia herbu oraz przyjęcia wzoru flagi Gminy Rokietnica Nr 67 z dn. 21 maja 2002 r., poz. 1807 link
43. sesja - 21 czerwca 2002
XLIII/481/2002 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr ewidencyjny 14/4, 15 i 16 - tereny przeznaczone pod usługi centrtwórcze, zabudowę mieszkaniową oraz pod tereny zieleni parkowej i ekologicznej nd. link
XLIII/482/2002 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krzyszkowo dla działek nr ewid. 246/4, 246/6 i 246/7 Nr 104 z dn. 5 sierpnia 2002 r., poz. 2595 link
XLIII/483/2002 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krzyszkowo dla działek nr ewid. 9/4 i części działek nr ewid. 13/1, 13/2, 14/1 i 14/7 Nr 104 z dn. 5 sierpnia 2002 r., poz. 2596 link
XLIII/484/2002 nadania imienia Gimnazjum w Napachaniu nd. link
XLIII/485/2002 zmiany Uchwały Nr XXXVIII/418/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 listopada 2001 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok Nr 97 z dn. 18 lipca 2002 r., poz. 2408 link
XLIII/486/2002 podziału gminy Rokietnica na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych do Rady Gminy Rokietnica nd. link
XLIII/487/2002 utworzenia obwodów głosowania, ich numerów i granic oraz wyznaczenie siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Rokietnica nd. link
XLIII/488/2002 zwolnienia od podatku od nieruchomości podatników tworzących nowe inwestycje gospodarcze na terenie gminy Rokietnica i określenia warunków udzielenia pomocy w formie zwolnienia Nr 10 z dn. 31 stycznia 2003 r., poz. 179 link
XLIII/489/2002 zamiany gruntów w miejscowości Kiekrz nd. link
XLIII/490/2002 zamiany gruntów w miejscowości Kiekrz nd. link
XLIII/491/2002 zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kiekrz nd. link
XLIII/492/2002 zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rokietnica nd. link
XLIII/493/2002 udzielenia służebności gruntowej Energetyce Poznańskiej na grunt gminny we wsi Cerekwica nd. link
XLIII/494/2002 zmiany Uchwały Rady Gminy Rokietnica Nr I/9/98 z dnia 4 listopada 1998 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta nd. link
XLIII/495/2002 zmiany Uchwały Nr XXVII/264/2000 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 września 2000 roku w sprawie emisji obligacji, zmienionej uchwałami: Nr XXVII/291/2000 Rady Gminy Rokietnica z dnia 3 listopada 2000 roku, Nr XXXII/356/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 kwietnia 2001 roku, Nr XXXIX/428/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 18 grudnia 2001 roku nd. link
XLIII/496/2002 zaciągnięcia preferencyjnego kredytu długoterminowego nd. link
XLIII/497/2002 zmian w budżecie gminy na 2002 rok nd. link
44. sesja - 8 lipca 2002
XLIV/498/2002 zmiany Uchwały Rady Gminy Rokietnica z dnia 21 czerwca 2002 roku Nr XLIII/486/2002  w sprawie podziału gminy Rokietnica na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych do Rady Gminy Rokietnica nd. link
XLIV/499/2002 zmiany Uchwały Rady Gminy Rokietnica z dnia 21 czerwca 2002 roku Nr XLIII/487/2002  w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ich numerów i granic oraz wyznaczenie siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Rokietnica nd. link
XLIV/500/2002 wyrażenia opinii dot. okręgów wyborczych powiatu poznańskiego nd. link
45. sesja - 24 lipca 2002
XLV/501/2002  podziału gminy Rokietnica na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych do Rady Gminy Rokietnica  Nr 111 z dn. 6 września 2002 r., poz. 3104 / Nr 121 z dn. 8 października 2002 r., poz. 3369 link
XLV/502/2002 utworzenia obwodów głosowania, ich numerów i granic oraz wyznaczenie siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Rokietnica Nr 111 z dn. 6 września 2002 r., poz. 3105  Nr 121 z dn. 8 października 2002 r., poz. 3370 link
46. sesja - 30 sierpnia 2002
XLVI/503/2002 nawiązania partnerskich kontaktów z fińską gminą Viitasaari nd. link
XLVI/504/2002 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiekrz gmina Rokietnica [ul. Jodłowa] nd. link
XLVI/505/2002 zmiany Uchwały Nr IV/53/98 Rady Gminy Roketnica z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji gminnej na terenie gminy Rokietnica zm. Uchwałą Nr XIII/122/99 z dnia 29 czerwca 1999 roku, Uchwałą Nr XIX/166/99 z dnia 14 grudnia 1999 roku, Uchwałą Nr XXIX/304/2000 z dnia 15 grudnia 2000 roku, Uchwałą Nr XLII/474/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 roku - tekst jednolity Uchwała Nr XXIX/305/2000 z dnia 15 grudnia 2000 roku  nd. link
XLVI/506/2002 zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Rokietnica nd. link
XLVI/507/2002 zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Bytkowo nd. link
XLVI/508/2002 zamiany gruntów w miejscowości Bytkowo nd. link
XLVI/509/2002 zaciągnięcia długoterminowego kredytu nd. link
XLVI/510/2002 zmian w budżecie gminy na 2002 rok nd. link
XLVI/511/2002 zmiany Uchwały Nr XLII/469/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytkowo dla działek nr ewidencyjny: 37/1-37/3, 39-41, 43, 44, 46, 47/1 - 47/3, 48/2, 50/1, 51/3, 52/1 - 52/3, 53, 54/2 - 54/4, 55 - 58, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61, 62/3, 62/7, 62/8, 154/2, 154/3, 155 - tereny przeznaczone pod Obszar Chronionego Krajobrazu oraz pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nd. link
XLVI/512/2002 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica - Osiedle Przylesie Nr 125 z dn. 15 października 2002 r., poz. 3452 link
XLVI/513/2002 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz dla działek nr ewid. 847/16 ÷ 847/86 i nr 846 - etap I Nr 121 z dn. 8 października 2002 r., poz. 3379 link
XLVI/514/2002 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz dla działek nr ewid. 100/41 i nr 100/17 Nr 121 z dn. 8 października 2002 r., poz. 3380 link
47. sesja - 12 września 2002
XLVII/515/2002 zmian w budżecie gminy na 2002 rok nd. link
XLVII/516/2002 podjęcia zobowiązania przez Radę Gminy Rokietnica dot. realizacji kanalizacji w miejscowości Rogierówko - Starzyny i części miejscowości Kiekrz nd. link
48. sesja - 27 września 2002
XLVIII/517/2002 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino dla części działki nr ewid. 314/1 Nr 133 z dn. 31 października 2002 r., poz. 3684 link
XLVIII/518/2002 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo dla działki nr ewid. 54/9 i dla części działki nr ewid. 54/8 Nr 133 z dn. 31 października 2002 r., poz. 3685 link
XLVIII/519/2002 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Żydowo dla działki nr ewid. 19/6 Nr 133 z dn. 31 października 2002 r., poz. 3686 link
XLVIII/520/2002 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działki nr ewid. 56/2 i części działki nr ewid. 62 Nr 133 z dn. 31 października 2002 r., poz. 3687 link
XLVIII/521/2002 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica - rejon ul. Przecławskiej i ul. Szamotulskiej Nr 133 z dn. 31 października 2002 r., poz. 3688 link
XLVIII/522/2002 zmiany Uchwały Nr XLV/257/98 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 maja 1998 roku w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych Nr 134 z dn. 5 listopada 2002 r., poz. 3709 link
XLVIII/523/2002 postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Rokietnica nd. link
XLVIII/524/2002 ustalenia regulaminu dostarczania wody i doprowadzania ścieków Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Rokietnicy ul. Pocztowa 3 62-090 Rokietnica Nr 135 z dn.8 listopada 2002 r., poz. 3737 link
XLVIII/525/2002 zmiany Uchwały Nr XLVI/505/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 sierpnia 2002 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/53/98 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji gminnej na terenie gminy Rokietnica zm.: Uchwałą Nr XIII/122/99 z dnia 29 czerwca 1999 roku, Uchwałą XIX/166/99 z dnia 14 grudnia 1999 roku Rady Gminy Rokietnica, Uchwałą Nr XXIX/304/2000 z dnia 15 grudnia 2000 roku, Uchwałą Nr XLII/474/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 roku, tekst jednolity Uchwała Nr XXIX/305/2000 Rady Gminy Rokietnica z dnia 15 grudnia 2000 roku nd. link
49. sesja - 9 października 2002
XLIX/526/2002 zmian w budżecie gminy na 2002 rok nd. link
XLIX/527/2002 zmiany Uchwały Nr XXXI/336/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sobota dla działek nr ewidencyjny 59/3, 60/1 ÷ 60/6, 61 ÷ 63, 66 ÷ 72, 74, 75, 76/1, 76/2, 77/1, 77/2, 78/1, 78/2, 79/1, 79/3 ÷ 79/6, 80/1, 80/2, 81 i część działki nr ewidencyjny 81/2 - tereny przeznaczone w pasie o szerokości ca 150m wzdłuż ulicy Poznańskiej - pod zabudowę mieskaniową jednorodzinną, pozostała część terenu pod zabudowę rezydencjalną nd. link
XLIX/528/2002 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica gmina Rokietnica [ul. Łanowa] Nr 134 z dn. 5 listopada 2002 r., poz. 3717 link
XLIX/529/2002 ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji gminnej w Rokietnicy nd. link
XLIX/530/2002 restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców Nr 10 z dn. 31 stycznia 2003 r., poz. 180 link
1. sesja - 18 listopada 2002
I/1/2002 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rokietnica nd. link
I/2/2002 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rokietnica nd. link
I/3/2002 powołania doraźnej Komisji Rady Gminy ds. zmian w Statucie Gminy i Regulaminie Rady Gminy Rokietnica nd. link
I/4/2002 zmiany Uchwały Nr I/9/98 Rady Gminy Rokietnica z dnia 4 listopada 1998 roku w sprawie ustalenia wynagradzania Wójta zmienionej Uchwałą Nr XLIII/494/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 21 czerwca 2002 roku nd. link
I/5/2002 ustalenia diet dla radnych oraz ryczałtów dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy nd. link
2. sesja - 27 listopada 2002
II/6/2002 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica nd. link
II/7/2002 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica nd. link
II/8/2002 powołania doraźnej Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Rokietnica nd. link
II/9/2002 ustalenia zadań oraz trybu działania doraźnej Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Rokietnica nd. link
II/10/2002 powołania doraźnej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Rokietnica nd. link
II/11/2002 ustalenia zadań oraz trybu działania doraźnej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Rokietnica nd. link
II/12/2002 zmiany Uchwały Nr III/27/98 Rady Gminy Rokietnica z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie przystąpienia Gminy Rokietnica do Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolskiego nd. link
3. sesja - 12 grudnia 2002
III/13/2002 określenia wzorów formularzy w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości Nr 166 z dn. 17 grudnia 2002 r., poz. 5017 link
III/14/2002 trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej Nr 166 z dn. 17 grudnia 2002 r., poz. 5018 link
III/15/2002 ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku Nr 166 z dn. 17 grudnia 2002 r., poz. 5019 link
III/16/2002 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Nr 166 z dn. 17 grudnia 2002 r., poz. 5020 link
III/17/2002 podatku od posiadania psów Nr 166 z dn. 17 grudnia 2002 r., poz. 5021 link
III/18/2002 ustalenia stawek opłaty targowej Nr 166 z dn. 17 grudnia 2002 r., poz. 5022 link
III/19/2002 wprowadzenia opłaty prolongacyjnej Nr 166 z dn. 17 grudnia 2002 r., poz. 5023 link
III/20/2002 poboru należności pieniężnych w drodze inkasa Nr 166 z dn. 17 grudnia 2002 r., poz. 5024 link
III/21/2002 zmiany Uchwały Nr II/9/2002 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Gminy Rokietnica nd. link
III/22/2002 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica gmina Rokietnica [ul. Tęczowa] Nr 166 z dn. 17 grudnia 2002 r., poz. 5025 link
III/23/2002 upoważnienia Wójta Gminy Rokietnica do zawierania umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż trzy lata Nr 166 z dn. 17 grudnia 2002 r., poz. 5026 link
4. sesja - 30 grudnia 2002
IV/24/2002 ustalenia terminu i miejsca wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Krzyszkowo nd. link
IV/25/2002 ustalenia terminu i miejsca wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Mrowino - Cerekwica nd. link
IV/26/2002 ustalenia terminu i miejsca wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Przybroda nd. link
IV/27/2002 ustalenia terminu i miejsca wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Napachanie - Dalekie nd. link
IV/28/2002 ustalenia terminu i miejsca wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Rokietnica nd. link
IV/29/2002 ustalenia terminu i miejsca wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Żydowo - Rostworowo nd. link
IV/30/2002 ustalenia terminu i miejsca wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Sobota - Bytkowo nd. link
IV/31/2002 ustalenia terminu i miejsca wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Rogierówko - Starzyny nd. link
IV/32/2002 ustalenia terminu i miejsca wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Kiekrz - Pawłowice nd. link
IV/33/2002 ustalenia terminu i miejsca wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Kobylniki nd. link
IV/34/2002 zwolnień z opłaty stałej wniosku o wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Nr 7 z dn. 28 stycznia 2003 r., poz. 132 link
IV/35/2002 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok nd. link
IV/36/2002 powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Rokietnica nd. link
IV/37/2002 wyboru Zastępcy Przewodniczącego komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica nd. link
IV/38/2002 zaopiniowania wniosku o uznanie lasu za ochronny nd. link
IV/39/2002 reprezentacji Rady Gminy Rokietnica w sprawach pracowniczych nd. link
IV/41/2002 zmiany Uchwały Nr XLV/257/98 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 maja 1998 roku w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych Nr 10 z dn. 31 stycznia 2003 r., poz. 197 link
IV/42/2002 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków nd. link
IV/43/2002 określenia kwoty zobowiązań w zakresie inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rokietnica" o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na rok 2002 nd. link
IV/44/2002 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 nd. link
IV/45/2002 zmian w budżecie gminy na 2002 rok nd. link
IV/46/2002 budżetu gminy na 2003 rok Nr 9 z dn. 30 stycznia 2003 r., poz. 171 link

 

Wytworzył:
Rada Gminy Rokietnica
Udostępnił:
Chołżyński Arkadiusz
(2009-07-28 11:11:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Chołżyński Arkadiusz
(2017-09-12 09:29:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki