Uchwały z 2001 roku

31. sesja - 23 lutego 2001
XXXI/323/2001 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rokietnica gmina Rokietnica [ul. Cicha] nd. link
XXXI/324/2001 likwidacji instytucji upowszechniania kultury Gminnej Biblioteki w Rokietnicy i utworzenia instytucji kultury Biblioteki Gminnej w Rokietnicy nd. link
XXXI/325/2001 nadania statutu instytucji kultury Bibliotece Gminnej im. Marii Konopnickiej nd. link
XXXI/326/2001 ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Biblioteki Gminnej w Rokietnicy nd. link
XXXI/327/2001 likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury w Rokietnicy działającego na zasadach zakładu budżetowego i utworzenie instytucji kultury pn. Gminny Ośrodek Kultury w Rokietnicy nd. link
XXXI/328/2001 nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rokietnicy nd. link
XXXI/329/2001 ustalenia wynagrodzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rokietnicy nd. link
XXXI/330/2001 zmiany Uchwały Nr XXVII/267/2000 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 września 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracyjno - obsługowych szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych Gminy Rokietnica nd. link
XXXI/331/2001 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo i Rokietnica dla działek nr 46/1, 46/2, 46/3, 48 i 49 w Rostworowie i działki nr 330 w Rokietnicy Nr 18 z dn. 6 marca 2001, poz. 251 link
XXXI/332/2001 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr 327/1, 327/7, 327/8, 327/9 Nr 18 z dn. 6 marca 2001, poz. 252 link
XXXI/333/2001 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Pawłowice dla działki nr ewidencyjny 80/9 - tereny przeznaczone pod Wielkopolski Park Botaniczny "Pawłowice" oraz pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nd. link
XXXI/334/2001 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Pawłowice dla części dziąłki nr ewidencyjny 96/8, części działki nr ewidencyjny 101 oraz działki nr ewidencyjny 100 - tereny przeznaczone pod Centrum Rekreacji i Sportu "Pawłowice" oraz pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nd. link
XXXI/335/2001 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Pawłowice dla działek nr ewidencyjny 17, 18, 27, 47, 50, 51, 52, 53, 59/1, 59/2, 61, 64 oraz części działki nr ewidencyjny 63 - tereny przeznaczone pod Centrum Rekreacji i Sportu "Pawłowice" nd. link
XXXI/336/2001 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sobota dla działek nr ewidencyjny 59/3, 60/1 ÷ 60/6, 61 ÷ 63, 66 ÷ 72, 74, 75, 76/1, 76/2, 77/1, 77/2, 78/1, 78/2, 79/1, 79/3 ÷ 79/6, 80/1, 80/2, 81 i część działki nr ewidencyjny 81/2 - tereny przeznaczone w pasie o szerokości ca 150m wzdłuż ulicy Poznańskiej - pod zabudowę mieskaniową jednorodzinną, pozostała część terenu pod zabudowę rezydencjalną nd. link
XXXI/337/2001 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz dla działek nr ewidencyjny 847/2 - 847/86 i działki nr 846 - terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nd. link
XXXI/338/2001 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz dla działki nr ewidencyjny 100/41 i działki nr ewidencyjny 100/17 - terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  i działalność gospodarczą nd. link
XXXI/339/2001 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krzyszkowo dla działki nr ewidencyjny 9/4, oraz części działki nr ewidencyjny: 13/1, 13/2 oraz 14/1 - terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nd. link
XXXI/340/2001 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krzyszkowo dla działki nr ewidencyjny 246/4 i działki nr ewidencyjny 246/5 - terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nd. link
XXXI/341/2001 zmian w akcie założycielskim Spółki z o. o. Zakładu Usług Komunikacyjnych "ROKBUS" nd. link
XXXI/342/2001 podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Rokietnicy i zmian w akcie założycielskim Spółki nd. link
XXXI/343/2001 zbycia nieruchomości położonych we wsi Mrowino nd. link
XXXI/344/2001 zmiany Uchwały Nr XXX/320/2000 z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie budżetu gminy na 2001 rok oraz zmian w budżecie gminy na 2001 rok nd. link
XXXI/345/2001 zatwierdzenia ramowego rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica nd. link
XXXI/346/2001 zmiany herbu Gminy Rokietnica i opracowania pieczęci i flagi gminy nd. link
XXXI/347/2001 ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nd. link
XXXI/348/2001 powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Rokietnica nd. link
32. sesja - 20 kwietnia 2001
XXXII/349/2001 udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy Rokietnica z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2000 nd. link
XXXII/350/2001 nadania nazw ulicom w miejscowości Rokietnica gmina Rokietnica [ul. Huzarów, Kosynierów, Kościuszkowców, Legionów Polskich, Szwoleżerów, Ułanów, Trakt Napoleoński] nd. link
XXXII/351/2001 upoważnienia Zarządu Gminy do zatwierdzania oraz dokonywannia w trakcie roku szkolnego zmian w arkuszach organizacji prowadzonych przez gminę szkół podstawowych, przedszkola oraz gimnazjów nd. link
XXXII/352/2001 powołania oraz ustalenia przedmiotu i trybu działania doraźnej Komisji Przydziału Mieszkania nd. link
XXXII/353/2001 zmiany Uchwały Nr XXVII/266/2000 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 września 2000 roku w sprawie zasad zawierania umów z "właścicielami" na budowę urządzeń komunalnych nd. link
XXXII/354/2001 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica obejmującego działkę położoną w miejscowości Rokietnica i oznaczoną numerem geodezyjnym 147/2 - pow. zmiany ca 0,5966 ha. /zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/ Nr 67 z dn. 12 czerwca 2001 r., poz. 1218 link
XXXII/355/2001 zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2000 Rady Gminy Rokietnica z dnia 15 grudnia 2000 roku w sprawie podatku od posiadania psów Nr 88 z dn. 27 lipca 2001, poz. 1712 link
XXXII/356/2001 zmiany Uchwały Nr XXVII/264/2000 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 września 2000 roku w sprawie emisji obligacji nd. link
XXXII/357/2001 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki nd. link
XXXII/358/2001 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki nd. link
XXXII/359/2001 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki nd. link
XXXII/360/2001 zmian w budżecie gminy na 2001 rok nd. link
XXXII/361/2001 zmiany Uchwały Nr XXXI/348/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 lutego 2001 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Rokietnica nd. link
XXXII/362/2001 wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Gminy Rokietnica zobowiązań finansowych w celu opracowania zmian dokumentacji technicznej na budowę hali środowiskowej w Rokietnicy nd. link
33. sesja - 1 czerwca 2001
XXXIII/363/2001 zmiany Uchwały Nr XXVI/251/2000 Rady Gminy Rokietnica z dnia 25 sierpnia 2000 roku w sprawie przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica nd. link
XXXIII/364/2001 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki nd. link
XXXIII/365/2001 przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nd. link
XXXIII/366/2001 udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu poznańskiego oraz zawarcia porozumienia w tej sprawie nd. link
XXXIII/367/2001 zmian w budżecie gminy na 2001 rok nd. link
XXXIII/368/2001 nabycia zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we wsi Mrowino nd. link
XXXIII/369/2001 zmiany Uchwały Nr XXXI/339/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krzyszkowo dla działki nr ewidencyjny 9/4, oraz części działki nr ewidencyjny: 13/1, 13/2 oraz 14/1 - terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nd. link
XXXIII/370/2001 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz rejon ulicy Ptasiej - tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nd. link
XXXIII/371/2001 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr ewidencyjny 1 i 2 oraz w miejscowości Krzyszkowo dla działek nr ewidencyjny 199 i 200/1 - tereny przeznaczone pod drogę oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nd. link
XXXIII/372/2001 powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Rokietnica nd. link
34. sesja - 13 lipca 2001
XXXIV/373/2001 udzielenia dotacji na dofinansowanie własnych zadań powiatu poznańskiego oraz zawarcia porozumienia w tej sprawie nd. link
XXXIV/374/2001 zmian w budżecie gminy na 2001 rok nd. link
XXXIV/375/2001 poddania procedurze sprawdzającej w myśl ustwy o ochronie informacji niejawnych Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy, członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, członków Zarządu Gminy i Wójta Gminy Rokietnica nd. link
XXXIV/376/2001 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działki nr 357/3 Nr 122 z dn. 3 października 2001 r., poz. 2352 link
XXXIV/377/2001 upoważnienia Zarządu Gminy Rokietnica do powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego nd. link
XXXIV/378/2001 oddania nieruchomości gruntowej we wsi Krzyszkowo w użytkowanie wieczyste nd. link
XXXIV/379/2001 oddania nieruchomości gruntowej we wsi Mrowino w użtkowanie wieczyste nd. link
XXXIV/380/2001 oddania nieruchomości gruntowej we wsi Rokietnica w użytkowanie wieczyste nd. link
XXXIV/381/2001 oddania nieruchomości gruntowej we wsi Rostworowo w użytkowanie wieczyste nd. link
XXXIV/382/2001 nadania nazw ulicom w miejscowości Cerekwica gmina Rokietnica [ul. Księdza Jakuba Przewoźnego, Sosnowa, Jesionowa, Lipowa, Topolowa] Nr 98 z dn. 14 sierpnia 2001 r., poz. 1916 link
XXXIV/383/2001 nadania nazw ulicom w miejscowości Cerekwica gmina Rokietnica [ul. Okrężna, Spokojna, Wioślarska, Żaglowa, Kajakowa, Łąkowa] Nr 98 z dn. 14 sierpnia 2001 r., poz. 1917 link
XXXIV/384/2001 nadania nazwy ulicy w miejscowości Cerekwica gmina Rokietnica [ul. Żwirowa] Nr 98 z dn. 14 sierpnia 2001 r., poz. 1918 link
XXXIV/385/2001 nadania nazwy ulicy w miejscowości Cerekwica gmina Rokietnica [ul. Żalewska] Nr 98 z dn. 14 sierpnia 2001 r., poz. 1919 link
XXXIV/386/2001 nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowino gmina Rokietnica [ul. Pałacowa] Nr 98 z dn. 14 sierpnia 2001 r., poz. 1920 link
XXXIV/387/2001 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiekrz gmina Rokietnica [ul. Wierzbowa] Nr 98 z dn. 14 sierpnia 2001 r., poz. 1921 link
XXXIV/388/2001 przyjęcia "Strategii Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Gminy Rokietnica" nd. link
35. sesja - 31 sierpnia 2001
XXXV/389/2001 zmiany numeracji nieruchomości w miejscowości Kobylniki gmina Rokietnica nd. link
XXXV/390/2001 rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rokietnicy nd. link
XXXV/391/2001 sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Mrowino nd. link
XXXV/392/2001 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Rokietnicy dla działek nr ewid. 91/1 - 91/4, 92/1 - 92/4 oraz 93/1 Nr 125 z dn. 9 października 2001 r., poz. 2441 link
XXXV/393/2001 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz dla działek nr 784 i 359/25 - II Etap Nr 125 z dn. 9 października 2001 r., poz. 2442 link
XXXV/394/2001 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica dla działek nr ewidencyjny 135/6 ÷ 135/19, 135/21 ÷ 135/25, 135/30 ÷ 135/49, 135/51 ÷ 135/64, 135/66, 135/68, 135/70, 135/72 ÷ 135/78, 135/82, 135/84 ÷ 135/88, 135/90 ÷ 135/93, 135/95 - terenów przeznaczonych pod zabudowę letniskową i mieszkaniową nd. link
XXXV/395/2001 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo dla części działki nr ewidencyjny 54/5 - terenów przeznaczonych pod usługi nd. link
XXXV/396/2001 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Żydowo dla działki nr ewidencyjny 19/6 - terenów przeznaczonych pod usługi nd. link
XXXV/397/2001 zmiany Uchwały Nr XXXIX/207/97 Rady Gminy Rokietnica z dnia 9 grudnia 1997 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica w miejscowości Cerekwica, działki nr 135/5 oraz działek nr 105/12, 105/21, 105/20, 105/19, 105/10, 105/8, 105/7, 105/6, 105/5, 105/4, 105/13, 105/14, 105/15, 105/22, 105/23, 105/17, 105/18, 131/1 i 131/2, 131a/4 nd. link
XXXV/398/2001 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica dla działek nr ewidencyjny 127/11 ÷ 127/23, 127/25 ÷ 127/52 terenów przeznaczonych pod zabudowę letniskową i mieszkaniową nd. link
XXXV/399/2001 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kobylniki dla części dziąłki nr ewidencyjny 183/2 - terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nd. link
XXXV/400/2001 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino dla części działki nr ewidencyjny 314/1 - terenów przeznaczonych pod usługi nd. link
XXXV/401/2001 zmian w Statucie Gminy Rokietnica Nr 120 z dn. 1 października, poz. 2324 / Nr 121 z dn. 2 października 2001, poz. 2344  link
XXXV/402/2001 ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w Gminie Rokietnica Nr 120 z dn. 1 października, poz. 2325  link
XXXV/403/2001 zmian w budżecie gminy na 2001 rok nd. link
36. sesja - 5 października 2001
XXXVI/404/2001 określenia kwoty zobowiązań w zakresie inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rokietnica" o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na rok 2001 nd. link
37. sesja - 16 listopada 2001
XXXVII/405/2001 skorzystania z uprawnień do obniżenia średniej ceny skupu żyta Nr 159 z dn. 17 grudnia 2001 r., poz. 4195 link
XXXVII/406/2001 ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku Nr 159 z dn. 17 grudnia 2001 r., poz. 4196 link
XXXVII/407/2001 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Nr 159 z dn. 17 grudnia 2001 r., poz. 4197 link
XXXVII/408/2001 podatku od posiadania psów Nr 159 z dn. 17 grudnia 2001 r., poz. 4198 link
XXXVII/409/2001 ustalenia stawek opłaty targowej Nr 159 z dn. 17 grudnia 2001 r., poz. 4199 link
XXXVII/410/2001 opłaty administracyjnej Nr 159 z dn. 17 grudnia 2001 r., poz. 4200 link
XXXVII/411/2001 poboru należności pieniężnych w drodze inkasa Nr 159 z dn. 17 grudnia 2001 r., poz. 4201 link
38. sesja - 23 listopada 2001
XXXVIII/412/2001 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działki nr ewidencyjny 56/2 i części działki nr ewidencyjny 62 - terenów przeznaczonych pod usługi nd. link
XXXVIII/413/2001 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz  - rejon ulicy Leśnej i Kierskiej - etap I Nr 162 z dn. 21 grudnia 2001 r., poz. 4485 link
XXXVIII/414/2001 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Napachanie dla działki nr ewidencyjny 278/5 Nr 11 z dn. 23 stycznia 2002 r., poz. 426 link
XXXVIII/415/2001 nadania Przedszkolu Samorządowemu w Rokietnicy ul. Szkolna 3 nazwy "Przedszkole" w Rokietnicy ul. Szkolna 3 nd. link
XXXVIII/416/2001 zmiany numeracji nieruchomości w miejscowości Przybroda gmina Rokietnica nd. link
XXXVIII/417/2001 zmiany uchwały w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych Nr 161 z dn. 20 grudnia 2001 r., poz. 4406 link
XXXVIII/418/2001 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok Nr 161 z dn. 20 grudnia 2001 r., poz. 4407 link
XXXVIII/419/2001 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alokoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży Nr 161 z dn. 20 grudnia 2001 r., poz. 4408 link
XXXVIII/420/2001 zmiany Uchwały Nr IV/53/98 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 grudnia 1998 roku zmienionej Uchwałami Nr XIII/222/99, XIX/166/99 i XXIX/304/2000 (tekst jednolity Uchwała Nr XXIX/305/2000 rady Gminy Rokietnica z dnia 15 grudnia 2000 roku) w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji gminnej w Rokietnicy Nr 161 z dn. 20 grudnia 2001 r., poz. 4409 link
XXXVIII/421/2001 zmiany Uchwały Nr XXXVII/407/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 16 listopada 2001 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Nr 159 z dn. 17 grudnia 2001 r., poz. 4228 link
XXXVIII/422/2001 zmiany Uchwały Nr XXXVII/409/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 16 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej Nr 159 z dn. 17 grudnia 2001 r., poz. 4229 link
XXXVIII/423/2001 zmiany Uchwały Nr XXXVII/410/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 16 listopada 2001 roku w sprawie opłaty administracyjnej Nr 159 z dn. 17 grudnia 2001 r., poz. 4230 link
XXXVIII/424/2001 zmian w budżecie gminy na 2001 rok nd. link
39. sesja - 18 grudnia 2001
XXXIX/425/2001 zaciągnięcia preferencyjnego kredytu długoterminowego nd. link
XXXIX/426/2001 zaciągnięcia preferencyjnego kredytu długoterminowego nd. link
XXXIX/427/2001 zaciągnięcia preferencyjnego kredytu długoterminowego nd. link
XXXIX/428/2001 zmiany Uchwały Nr XXVII/264/2000 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 września 2000 roku w sprawie emisji obligacji, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/291/2000 rady Gminy Rokietnica z dnia 3 listopada 2000 roku oraz Nr XXXII/356/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 kwietnia 2001 roku nd. link
XXXIX/429/2001 zmiany Uchwały Nr XXXVI/404/2001 z dnia 5 października 2001 roku określającej kwotę zobowiązań w zakresie inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rokietnica" o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na rok 2001  nd. link
XXXIX/430/2001 zmian w budżecie gminy na 2001 rok nd. link
40. sesja - 28 grudnia 2001
XL/431/2001 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytkowo dla działki nr 114/1 Nr 32 z dn. 28 lutego 2002 r., poz. 984 link
XL/432/2001 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytkowo dla działek nr ewidencyjny 51/5 i 51/6 Nr 32 z dn. 28 lutego 2002 r., poz. 985 link
XL/433/2001 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica rejon ulicy Szkolnej i ulicy Trakt Napoleoński - tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz pod tereny zieleni parkowej i ekologicznej nd. link
XL/434/2001 zmiany Uchwały Nr XXVII/266/2000 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 września 2000 roku w sprawie zasad zawierania umów z "właścicielami" na budowę urządzeń komunalnych zmienionej Uchwałą Nr XXXII/353/2001 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 kwietnia 2001 roku nd. link
XL/435/2001 budżetu gminy na 2002 rok Nr 18 z dn. 7 lutego 2002 r., poz. 651 link
XL/436/2001 zmian w budżecie gminy na 2001 rok nd. link
XL/437/2001 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2001 nd. link
XL/438/2001 uchwalenia ramowego rocznego planu pracy Rady Gminy Rokietnica nd. link
XL/439/2001 powołania doraźnej Komisji Rady Gminy Rokietnica nd. link

 

Wytworzył:
Rada Gminy Rokietnica
Udostępnił:
Chołżyński Arkadiusz
(2009-07-28 11:19:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Chołżyński Arkadiusz
(2017-09-12 09:29:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki