☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Rokietnica

Środa 22.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały z 2000 roku

21. sesja - 28 stycznia 2000
XXI/189/2000 nieodpłatnego przejęcia autobusu marki "AUTOSAN" o nr rej. PZY 6499 nd. link
XXI/190/2000 nieodpłatnego przekazania na rzecz Zakładu Usług Komunikacyjnych "ROKBUS" Sp. z o. o. w Rokietnicy autobusu marki "AUTOSAN" o nr rej. PZY 6499 nd. link
XXI/191/2000 zmiany Uchwały Nr XIX/170/99 Rady Gminy Rokietnica z dnia 14 grudnia 1999 roku w sprawie opłaty administracyjnej nd. link
XXI/192/2000 zmiany Uchwały Nr XIX/168/99 Rady Gminy Rokietnica z dnia 14 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku nd. link
XXI/193/2000 przystąpeinia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania gminy Rokietnica w miejscowości Kiekrz dz. Nr 745/1, 745/2  i część działki 745/3 - I ETAP nd. link
XXI/194/2000 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytkowo gm. Rokietnica dz. nr 77÷80 oraz część dziąłki nr 66/3 - terenów przeznaczonych na cele aktywizacji gospodarczej oraz dla urządzenia pasa zieleni ochronnej przy oczyszczalmni ścieków nd. link
XXI/195/2000 nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Rokietnica oraz w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rokietnicy nd. link
XXI/196/2000 zmiany Uchwały Nr V/71/99 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 stycznia 1999 roku w sprawie ustalenia ceny za odbiór ścieków w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Bytkowie nd. link
XXI/197/2000 zmiany Uchwały Nr V/70/99 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 stycznia 1999 roku w sprawie ustalenia ceny wody pobieranej z urządzeń wodociągowych należących do Gminy Rokietnica nd. link
XXI/198/2000 zmiany Uchwały Nr XLI/227/98 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 stycznia 1998 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nd. link
XXI/199/2000 tworzenia świetlic socjopterapetycznych przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokietnicy nd. link
XXI/200/2000 zmiany Uchwały Nr XLV/257/98 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych nd. link
XXI/201/2000 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiekrz gmina Rokietnica [ul. Topolowa] nd. link
XXI/202/2000 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiekrz gmina Rokietnica [ul. Akacjowa] nd. link
XXI/203/2000 nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogierówko gmina Rokietnica [ul. Górna] nd. link
XXI/204/2000 powołania doraźnej Komisji do spraw opracowania "Strategii Rozwoju Gminy" nd. link
XXI/205/2000 przystąpienia do Klubu Gmin Polskich Fundacji Promocji Gmin Polskich nd. link
22. sesja - 24 marca 2000
` udzielenia absolutorium Zarządowi Gminy Rokietnica z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 1999 nd. link
XXII/207/2000 zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica w miejscowości Cerekwica - działki nr ewidencyjny: 113/4, 113/5, 113/6, 113/7, 113/8, 113/10, 113/12, 113/13, 113/14, 113/15, 113/18, 113/19, 113/21, 113/22, 113/23, 113/24, 113/25, 113/26, 113/27, 113/28, 113/30, 113/31, 113/32, 113/33, 113/34 nd. link
XXII/208/2000 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki nd. link
XXII/209/2000 zaciągnięcia długoterminowej pożyczki nd. link
XXII/210/2000 sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych we wsi Rokietnica nd. link
XXII/211/2000 zmian w budżecie gminy na 2000 rok nd. link
XXII/212/2000 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica w miejscowości Kiekrz dz. nr 748  i 359/25 - II-gi ETAP nd. link
XXII/213/2000 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Przybroda dla działek nr ewidencyjny 36 i 37 - terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nd. link
XXII/214/2000 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytkowo na działkach nr ewidencyjny 63/2 i 63/4 - tereny przeznaczone pod aktywizację gospodarczą nd. link
XXII/215/2000 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działki nr ewidencyjny 115/4 - terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nd. link
XXII/216/2000 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kobylniki na części działki nr ewidencyjny 197/17 - tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nd. link
XXII/217/2000 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo i Rokietnica dla działek nr ewidencyjny 46/1, 47, 48 w Rostworowie i działki nr 330 w Rokietnicy - terenów przeznaczonych na cele aktywizacji gospodarczej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nd. link
XXII/218/2000 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytkowo, dla działek nr ewidencyjny 81÷85,  86/2, 86/5, 88, 87, 89, 90 ÷ 92,  93, 94 ÷ 97, 99/6 i 99/4 oraz w miejscowości Rokietnica, dla działek nr ewidencyjny 404/1, 404/2, 405/2 ÷ 405/4, 406/2, 406/3, 406/5 ÷ 406/7, 481, 407 ÷ 409, 410/1, 410/2, 411, 412/1, 412/3, 412/4, 413/1, 413/2, 414/1, 414/2, 415/1 ÷ 415/3, 416/1, 416/2, 417/1 ÷ 417/3, 418, 420, 421/1, 421/2, 419 - terenów przeznaczonych na cele aktywizacji gospodarczej oraz w pasie ca 500m od ul. Obornickiej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nd. link
XXII/219/2000 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino dla działek nr ewidencyjny 348 ÷ 383 - terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nd. link
XXII/220/2000 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino i Rokietnica dla działek nr ewidencyjny 323/6, 314/5, 314/6 314/7 i 314/9 w Mrowinie i działki nr 9 w Rokietnicy - terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nd. link
XXII/221/2000 zmian w Statucie Gminy Rokietnica nd. link
XXII/222/2000 jednolitego tekstu Statutu Gminy Rokietnica Nr 34 z dn. 25 maja 2000 r. link
XXII/223/2000 zatwierdzenia ramowego rocznego planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Rokietnica nd. link
XXII/224/2000 zatwierdzenia ramowego rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica nd. link
XXII/225/2000 zasad nabywania nieruchomości nd. link
23. sesja - 19 maja 2000
XXIII/226/2000 ustalenia lokalizacji targowiska i jego regulaminu na terenie gminy Rokietnica nd. link
XXIII/227/2000 zmiany Uchwały Nr XIX/171/99 Rady Gminy Rokietnica z dnia 14 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej nd. link
XXIII/228/2000 poboru należności pieniężnych w drodze inkasa nd. link
XXIII/229/2000 utworzenia środka specjalnego przy Gimnazjum w Rokietnicy nd. link
XXIII/230/2000 powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rokietnicy nd. link
XXIII/231/2000 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rokietnicy , rejon ul. Witkowej - ETAP 2 nd. link
XXIII/232/2000 utworzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu w ciągu ekologicznym Samicy Kierskiej - Gmina Rokietnica nd. link
XXIII/233/2000 zmiany Uchwały Nr XXII/217/2000 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo i Rokietnica dla działek nr ewidencyjny 46/1, 47, 48 w Rostworowie i działki nr 330 w Rokietnicy - terenów przeznaczonych na cele aktywizacji gospodarczej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nd. link
XXIII/234/2000 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz dla działek nr ewidencyjny 177, 178, 175/18 - 175/27, 175/3, 175/4, 175/12, 175/6, 175/7, 175/9 i 175/36 - 175/40 - terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nd. link
XXIII/235/2000 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr ewidencyjny 327/1, 327/7, 327/8 i 327/9 - terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nd. link
XXIII/236/2000 zmian w budżecie gminy na 2000 rok nd. link
24. sesja - 30 czerwca 2000
XXIV/237/2000 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica dla działek nr ewidencyjny 90/4 i 90/5 - terenów przeznaczonych na cele aktywizacji gospodarczej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nd. link
XXIV/238/2000 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiekrz dla części działki nr ewidencyjny 104/47 i części działki nr 119/6 - terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nd. link
XXIV/239/2000 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr ewidencyjny 357/3 - terenów przeznaczonych na cele aktywizacji gospodarczej nd. link
XXIV/240/2000 zmiany Uchwały Nr XXI/204/2000 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 stycznia 2000 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji do spraw opracowania "Strategii Rozwoju Gminy" nd. link
XXIV/241/2000 powołania Rady Programowej Pawłowicko - Sobockiego Obszaru Chronionego Krajobrazu nd. link
XXIV/242/2000 sprzedaży bez przetargu nieruchomości położonej w Cerekwicy nd. link
XXIV/243/2000 zmiany Uchwały Nr XLI/226/98 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 stycznia 1998 r. w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych ze zmianami nd. link
XXIV/244/2000 zmiany Uchwały Nr XLV/257/98 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29.05.1998 r. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych zmienionej Uchwałą Nr XXI/200/2000 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 stycznia 2000 r. nd. link
XXIV/245/2000 ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych nd. link
XXIV/246/2000 zaciągnięcia długoterminowego kredytu nd. link
XXIV/247/2000 zmian w budżecie gminy na 2000 rok nd. link
XXIV/248/2000 zmiany Uchwały Nr XIII/19/98 Rady Gminy Rokietnica z dnia 1 grudnia 1998 roku nd. link
XXIV/249/2000 wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Przychodni Specjalistycznych Sp. z o. o. w Poznaniu polegającego na likwidacji jednostek organizacyjnych działalności podstawowej oraz jednostek obsługi procedur medycznych nd. link
25. sesja - 21 lipca 2000
XXV/250/2000 zmian w budżecie gminy na 2000 rok nd. link
XXV/251/2000 przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica nd. link
26. sesja - 25 sierpnia 2000
XXVI/252/2000 upoważnienia Zarządu Gminy do podjęcia czynności niezbędnych do przygotowania emisji obligacji komunalnych nd. link
XXVI/253/2000 zmiany Uchwały Nr XXI/197/2000 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie  ustalania cen wody pobieranej z urządzeń wodociągowych należących do Gminy Rokietnica nd. link
XXVI/254/2000 zmiany Uchwały Nr XXI/196/2000 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 stycznia 2000 roku w sprawie ustalenia zmiany cen za odbiór ścieków w Gminnej Oczyszczalni Ścieków  nd. link
XXVI/255/2000 podpisania porozumienia z Powiatem Poznańskim dot. udzielenia dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na pokrycie kosztów związanych z odbiorem posegregowanych odpadów komunalnych z gminy Rokietnica nd. link
XXVI/256/2000 podpisania umowy z firmą Rethmann - Sanitech Poznań na odbiór surowców wtórnych w latach 01.09.2000 r. - 31.12.2002 r. nd. link
XXVI/257/2000 zmiany Uchwały Nr I/10/98 Rady Gminy Rokietnica z dnia 4 listopada 1998 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz ryczałtu dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rokietnica z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych zmienionej Uchwałą Nr VI/93/99 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 lutego 1999 roku w sparwie zmiany Uchwały Nr I/10/98 Rady Gminy Rokietnica z dnia 4 listopada 1998 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz ryczałtu dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Rokietnica z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych nd. link
XXVI/258/2000 zmiany Uchwały Rady Gminy Rokietnica Nr I/9/98 z dnia 4 listopada 1998 roku w sprawie wynagradzania Wójta nd. link
XXVI/259/2000 zmian w budżecie gminy na 2000 rok nd. link
XXVI/260/2000 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiekrz gmina Rokietnica [ul. Krótka] nd. link
XXVI/261/2000 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiekrz gmina Rokietnica [ul. Wczasowa] nd. link
XXVI/262/2000 nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowino gmina Rokietnica [ul. Polna] nd. link
XXVI/263/2000 zmiany numeracji nieruchomości we wsi Cerekwica gmina Rokietnica nd. link
27. sesja - 29 września 2000
XXVII/264/2000 emisji obligacji nd. link
XXVII/265/2000 wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Gminy Rokietnica zobowiązań finansowych na rok 2001 w celu opracowania dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej nd. link
XXVII/266/2000 zasad zawierania umów z "właścicielami" na budowę urządzeń komunalnych nd. link
XXVII/267/2000 zasad wynagradzania pracowników administracyjno-obsługowych szkół, przedszkoli oraz placówek Gminy Rokietnica nd. link
XXVII/268/2000 zasad wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy nd. link
XXVII/269/2000 podjęcia czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko kierownika biblioteki gminnej w Rokietnicy im. Marii Konopnickiej oraz powołania Komisji konkursowej nd. link
XXVII/270/2000 zmiany Uchwały Nr V/70/99 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 stycznia 1999 roku w sprawie ustalenia ceny wody pobieranej z urządzeń wodociągowych należących do Gminy Rokietnica ze zmianami nd. link
XXVII/271/2000 zmiany Uchwały Nr V/71/99 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 stycznia 1999 roku w sprawie ustalenia ceny za odbiór ścieków w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Bytkowie ze zmianami nd. link
XXVII/272/2000 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytkowo na działkach nr ewidencyjny 51/5 i 51/6 - terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nd. link
XXVII/273/2000 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cerekwica dla działek nr ewidencyjny 123/1, 123/2, 118/2, 118/3, 118/4, 117/1, 117/2, 120, 122 i 119 - terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową rezydencjonalną nd. link
XXVII/274/2000 o przystapieniu do sporządzenia mejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr ewidencyjny 91/1 ÷ 91/4, 92/1 ÷ 92/4 oraz 93/1 - terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną i drogę nd. link
XXVII/275/2000 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy aktywizacji gospodarczej oraz pasa zieleni przy oczyszczalni ścieków w Bytkowie nd. link
XXVII/276/2000 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytkowo dla działek nr 81-85, 86/2, 86/5, 87-97, 99/6, 99/4 nd. link
XXVII/277/2000 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino i Rokietnica dla działek nr ewidencyjny 323/6, 314/5, 314/6, 314/7 i 314/9 w Mrowinie i działki nr 9 w Rokietnicy nd. link
XXVII/278/2000 zbycia nieruchomości położonych we wsi Bytkowo nd. link
XXVII/279/2000 zmian w budżecie gminy na 2000 rok nd. link
XXVII/280/2000 wyrażenia zgody do zawarcia przez Zarząd Gminy Rokietnica umowy na zakup gruntów nd. link
28. sesja - 3 listopada 2000
XXVIII/281/2000 ustalenia ceny za odbiór ścieków w Osiedlowej Oczyszczalni Ścieków w Żydowie nd. link
XXVIII/282/2000 zmiany Uchwały Nr XX/179/99 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  nd. link
XXVIII/283/2000 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 rok nd. link
XXVIII/284/2000 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino dla działek nr ewid. 348 ÷ 383 nd. link
XXVIII/285/2000 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytkowo dla działek nr 63/2 i 63/4 nd. link
XXVIII/286/2000 miejscowego planu zagosodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo i Rokietnica dla działek nr 46/1, 47, 48 w Rostworowie i działki nr 330 w Rokietnicy nd. link
XXVIII/287/2000 miejscowego planu zagospodrowania przestrzennego w miejscowości Przybroda dla działek nr ewid. 36 i 37 nd. link
XXVIII/288/2000 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działki nr ewid. 115/4 nd. link
XXVIII/289/2000 miejscowego planu zagosopdarowania przestrzennego w miejscowości Kobylniki na część działki nr ewid. 197/17 nd. link
XXVIII/290/2000 zmian w budżecie gminy na 2000 rok nd. link
XXVIII/291/2000 zmiany Uchwały Rady Gminy Rokietnica Nr XXVII/264/2000 w sprawie emisji obligacji nd. link
29. sesja - 15 grudnia 2000
XXIX/292/2000 wprowadzenia stałego zakazu spożywania napojów alkoholowych w wyznaczonych miejscach na terenie gminy oraz warunków sprzedaży tych napojów nd. link
XXIX/293/2000 zmiany Uchwały Nr XXVIII/286/2000 Rady Gminy Rokietnica z dnia 3 listopada 2000 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo i Rokietnica dla działek nr 46/1, 47, 48 w Rostworowie i działki nr 330 w Rokietnicy nd. link
XXIX/294/2000 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Napachanie dla działki nr ewidencyjny 278/5 - tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową rezydencjalną nd. link
XXIX/295/2000 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo dla części działki nr ewidencyjny 8 oraz części działki nr ewidencyjny 74/7 - tereny przeznaczone pod aktywizację gospodarczą nd. link
XXIX/296/2000 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rostworowo dla działek nr ewidencyjny 50, 51, 52 - tereny przeznaczone pod aktywizację gospodarczą nd. link
XXIX/297/2000 podatku od posiadania psów nd. link
XXIX/298/2000 podatku od środków transportowych nd. link
XXIX/299/2000 ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku nd. link
XXIX/300/2000 zmiany Uchwały Nr XXIII/228/2000 Rady Gminy Rokietnica z dnia 19 maja 2000 roku w sprawie poboru należności pieniężnej w drodze inkasa nd. link
XXIX/301/2000 ustalenia stawek opłaty targowej nd. link
XXIX/302/2000 skorzystania z uprawnień do obniżenia średniej ceny skupu żyta nd. link
XXIX/303/2000 opłaty administracyjnej nd. link
XXIX/304/2000 zmiany Uchwały Nr IV/53/98 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji gminnej na terenie gminy Rokietnica zm. Uchwałą: Nr XIII/122/99 z dnia 29 czerwca 1999 roku, Uchwałą Nr XIX/166/99 z dnia 14 grudnia 1999 roku Rady Gminy Rokietnica nd. link
XXIX/305/2000 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji gminnej w Rokietnicy nd. link
XXIX/306/2000 zmian w budżecie gminy na 2000 rok nd. link
XXIX/307/2000 wyrażenia zgody na przyjęcie w drodze darowizny od Powiatu Poznańskiego nieruchomości położonej we wsi Rokietnica przy ul. Koszycy, na której posadowiona jest środowiskowa hala sportowa w budowie nd. link
30. sesja - 28 grudnia 2000
XXX/308/2000 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bytkowo dla części działki nr ewidencyjny 114/1 - tereny przeznaczone pod aktywizację gospodarczą i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nd. link
XXX/309/2000 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działki nr ewidencyjny 458 i w miejscowości Bytkowo dla działek nr ewidencyjny 147/1 i 141 oraz części działki nr ewidencyjny 115/1 - tereny przeznaczone pod Wielkopolski Park Botaniczny "Pawłowice" nd. link
XXX/310/2000 sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Bytkowo nd. link
XXX/311/2000 sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Bytkowo nd. link
XXX/312/2000 sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Bytkowo nd. link
XXX/313/2000 sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Cerekwica nd. link
XXX/314/2000 zmiany Uchwały Nr XLI/226/98 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 stycznia 1998 r. w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych ze zmianami nd. link
XXX/315/2000 wprowadzenia zmiany do jednolitego tekstu uchwały w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych nd. link
XXX/316/2000 zmian w budżecie gminy na 2000 rok nd. link
XXX/317/2000 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2000 nd. link
XXX/318/2000 procedury umożliwiającej podłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nd. link
XXX/319/2000 zmiany Uchwały Nr XXIX/303/2000 Rady Gminy Rokietnica z dnia 15 grudnia 2000 roku w sprawie opłaty administracyjnej nd. link
XXX/320/2000 budżetu gminy na 2001 rok nd. link
XXX/321/2000 umowy o dopłatach do cen biletów nd. link
XXX/322/2000 uchwalenia ramowego rocznego planu pracy Rady Gminy Rokietnica nd. link

 

Wytworzył:
Rada Gminy Rokietnica
Udostępnił:
Chołżyński Arkadiusz
(2009-07-28 11:24:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Chołżyński Arkadiusz
(2017-09-12 09:29:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1372760