Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

Symbol:
RS.6140

Nr karty:
RS-05

Wydział:
Referat Ochrony Środowiska

Dokumenty
1.  Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
2.  Dokument potwierdzający pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka) oraz sposób oznakowania, informacja określająca miejsce i warunki w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa. Dowód opłaty od posiadania psa, kod kreskowy czipa psa, dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie (do wglądu).
3. Dowód wpłaty opłaty skarbowej.

Podstawa prawna:
-
art. 35 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000)
- Część III ust. 44 pkt 2 i część IV wg załącznika ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142)
- art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz.575)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003 roku nr 77, poz. 687)


Termin odpowiedzi:
w ciągu jednego miesiąca
a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

Jednostka odpowiadająca:
Referat Ochrony Środowiska
Lidia Przybysz - Podinspektor ds. ochrony zwierząt i rolnictwa, pokój nr 11
e-mail: lidia.przybysz@rokietnica.pl

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Rokietnica w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
Przed wydaniem decyzji, zostanie przeprowadzona kontrola miejsca i warunków utrzymywania psa oraz zastosowanych zabezpieczeń.

Opłaty:
1. Opłata skarbowa w wysokości 82 zł – za wydanie zezwolenia na rachunek Urzędu Gminy w Rokietnicy (Poznański Bank Spółdzielczy, Oddział w Rokietnicy) nr 69 904 310 413 041 00 239 110 00 01) w tytule
2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Wytworzył:
Lidia Przybysz
Udostępnił:
Sołtysiak Magdalena
(2006-07-10 17:44:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Sokulska Katarzyna
(2023-03-09 13:16:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki